Twój rozwój z UE

uczenie się przez doświadczenie

Piotr Lubiński
dr Piotr Lubiński, menedżer kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
Branża TSL jest obecnie w stanie silnego rozwoju, który to warunkowany jest licznymi czynnikami. Globalizacja dostaw, optymalizacja kosztów ...

UCZENIE SIĘ LOGISTYKI PRZEZ DOŚWIADCZENIE - PROGRAM ROZWOJU WSB

Ze względu na stały, dynamiczny rozwój branży TSL, na rynku pracy ciągle istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów z logistyki. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom od lat kształci na kierunku Logistyka.

W celu dodatkowego wsparcia kierunku Logistyka a także w celu stworzenia nowych możliwości rozwojowych studentom tego kierunku, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu w 2013 roku pozyskała prawie 7 mln złotych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na działania mające na celu systemowe wsparcie kształcenia na tym kierunku, dostosowanie programu nauczania do potrzeb i aktualnych trendów na rynku pracy a także na wyposażenie studentów kierunku Logistyka w wiedzę, umiejętności i kompetencje, które będą czyniły ich konkurencyjnymi na rynku pracy.

KORZYŚCI PROJEKTU:

ikony-4_1.jpg

 Kompleksowość – projektem objęci są wszyscy studenci kierunku Logistyka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu; projekt obejmuje swoim zakresem wszystkie najważniejsze elementy kształcenia na kierunku Logistyka,

 

 

ikony-3_1.jpg

 

 Ścisła współpraca z branżą TSL - współpraca z pracodawcami, przedsiębiorstwami i partnerami biznesowymi z obszaru Logistyki w trakcie realizacji projektu,

 

 

ikony-2.jpg

 

 Wymierne korzyści dla studentów – płatne staże i praktyki w firmach z obszaru TSL – możliwość zdobycia doświadczenia w branży logistycznej już w trakcie studiów,

 

 

ikony-1.jpg

 

 Zajęcia z udziałem praktyków oraz z autorytetami z branży TSL  - możliwość uczenia się od najlepszych w branży TSL,

 

 

ikony2-1.jpg

 

 Case study – możliwość weryfikacji swojej wiedzy podczas pracy ze studium przypadku
 przygotowywanymi przez praktyków z branży TSL.

 

 

 

Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku i obejmuje takie działania jak:

I. WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI W ZAKRESIE WZMOCNIENIE PRAKTYCZNYCH ELEMENTÓW KSZTAŁCENIA:

 • Dostosowanie i modyfikacja programu studiów do aktualnych i przyszłych trendów na rynku pracy w branży TSL, w tym wprowadzenie do oferty studiów na kierunku Logistyka trzech nowych specjalności:
  • Informatyka w Logistyce,
  • Procesy i projekty logistyczne,
  • Global Logistics – w całości prowadzona w języku angielskim.
 • Powołanie Rady Kierunku Logistyka, w skład której wchodzą przedstawiciele i partnerzy biznesowi z branży TSL,
 • Wykłady profesorów wizytujących z wiodących ośrodków kształcenia w branży TSL,
 • Praktyki i płatne staże (krajowe i zagraniczne) dla studentów w firmach logistycznych i spedycyjnych,
 • Doposażenie uczelni w nowoczesne laboratoria wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie logistyczne,
 • Stypendia dla doktorantów i młodych doktorów z obszaru logistyki na pobyt w wiodących ośrodkach akademickich i naukowo – badawczych w celu poszerzenia wiedzy i warsztatu prowadzenia zajęć,
 • Przygotowanie przez przedstawicieli branży TSL case study do celów dydaktycznych.

II. PROGRAMY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH DLA STUDENTÓW:

 • Organizacja zajęć wyrównawczych z matematyki dla studentów 1 roku Logistyki. 

III. LEPSZE PRZYGOTOWANIE STUDENTÓW DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY:

 •  Doradztwo zawodowe dla studentów kierunku Logistyka w oparciu o kwestionariusz uzdolnień przedsiębiorczych i badanie MBTI,
 • Szkolenia specjalistyczne z obszaru logistyki, przedsiębiorczości i ochrony środowiska
 • Organizacja spotkań studentów z praktykami branży logistycznej (wizyty studyjne, zajęcia z praktykami biznesu).

Regulamin projektu dostępny tutaj

slajd_-1.jpg