Zobacz inny kierunek

Doradztwo personalne z elementami coachingu


WSB Poznań - Studia podyplomowe

2 semestry naukistudia tradycyjne
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Doradztwo personalne z elementami coachingu - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu

Coraz większa konkurencja na rynku pracy i zabieganie o najlepszych specjalistów, dzięki którym firma mogłaby wybić się jak najwyżej, przyczyniły się do rozwoju doradztwa personalnego. Stratedzy firm przekonują się, że nowoczesne technologie i sprzęt nie są w stanie zastąpić ludzi z wizją rozwoju przedsiębiorstwa.

foto233x134_28.jpgDoradztwo personalne jest działalnością gospodarczą polegającą na doradzaniu innym podmiotom gospodarczym – firmom, instytucjom, placówkom publicznym – we wszelkich kwestiach dotyczących personelu – począwszy od rekrutacji pracowników, poprzez system motywacji, ocen, rozwijania kompetencji pracowniczych. 

 

 

Cel
Doradztwo personalne jest działalnością gospodarczą polegającą na doradzaniu innym podmiotom gospodarczym – firmom, instytucjom, placówkom publicznym – we wszelkich kwestiach dotyczących personelu – począwszy od rekrutacji pracowników, poprzez system motywacji, ocen, rozwijania kompetencji pracowniczych. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do świadczenia specjalistycznych usług doradczych w oparciu o rozległą wiedzę tak dotyczącą rynku pracy, jak i z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, komunikacji.

Korzyści
Słuchacz będzie potrafił:

 • profesjonalnie doradzać i wspierać klientów w zakresie kształtowania polityki personalnej oraz optymalizacji procesów związanych z zarządzaniem ludźmi
 • posługiwać się warsztatem metodycznym i diagnostycznym w pracy doradcy personalnego,
 • wspomagać i inspirować do rozwoju zawodowego dzięki znajomości metod pracy coachingowej,
 • współpracować z firmami i instytucjami w zakresie doradztwa personalnego

Uczestnicy
Studia skierowane są do osób pracujących w agencjach zatrudnienia i pośrednictwa pracy jak również pracowników działu HR pragnących podnieść swoje kwalifikacje. Ukończenie studiów podyplomowych z doradztwa personalnego daje też możliwość zmiany dotąd posiadanych kwalifikacji.

 

Program kierunku: 
Program studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo personalne z elementami coachingu w WSB w Poznaniu
 • Liczba miesięcy nauki: 9
 • Liczba godzin: 162
 • Liczba zjazdów: 10

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Psychologia społeczna (10 h)

 • badania w psychologii społecznej
 • psychologia społeczna jako nauka
 • uwarunkowania postrzegania i oceny innych
 • teoria dysonansu poznawczego
 • wywieranie wpływu na ludzi, a manipulacja ich uczuciami i zachowaniem
 • zachowania prospołeczne; pomaganie i altruizm
 • konformizm; teoria wpływu społecznego
 • zachowania ludzi w grupie; myślenie grupowe, facylitacja społeczna, próżniactwo społeczne
 • kształtowanie się postaw; uprzedzenia, stereotypy, dyskryminacja
 • atrakcyjność i miłość
 • możliwości wykorzystania wiedzy z psychologii społecznej w doradztwie zawodowym

2. Elementy psychologii uczenia się i rozwoju człowieka (10 h)

 • systemy pamięciowe i podstawowe prawa w zapamiętywaniu. Mechanika technik pamięciowych i ich przykłady.
 • mindmapping jako forma opracowywania informacji i podniesienia sprawności myślenia.
 • fizjologia uczenia się, rola ciała w procesie uczenia się i nauczania.
 • koncepcja indywidualnych wzorców myślowych wg D. Markowej i A. Powell.
 • wpływ formy ekspozycji informacji na efektywność jej przyswajania. Rytuał skutecznej nauki.
 • podstawowe zasady w nauczaniu uwzględniające różne potrzeby poznawcze dzieci oraz zwiększenie możliwości przyswajania informacji i koncentracji w dużej grupie.
 • znaczenie przekonań i jakości samooceny w stopniu wykorzystania potencjału intelektualnego. Historia przekonań i wycieczka po zasoby.
 • elementy rozwojowej komunikacji, zwłaszcza w sytuacjach udzielania opinii na temat wyników.
 • wpływ obieranych ról w zespole a możliwość korzystania z zasobów poznawczych.
 • etapy rozwoju człowieka w koncepcji somatoanalizy i możliwe kompensacje deficytów w odniesieniu do teorii systemów.

3. Podstawy psychologii osobowości (10 h)

 • struktura i rozwój osobowości w klasycznej psychoanalizie
 • Freudowska koncepcja mechanizmów obronnych
 • pedagogika Gestalt
 • Carl Rogers – koncepcja edukacji
 • Rogerowskie ujęcie problematyki rozwoju osobowości
 • psychospołeczne koncepcje osobowości (Adler, Horney, Fromm)
 • analityczna teoria Junga
 • fazy rozwojowe człowieka wg Eriksona,
 • Allportowska psychologia jednostki

4. Komunikacja i trening interpersonalny (16 h)

 • podstawowe zasady autoprezentacji i jej znaczenie w pracy doradcy zawodowego – warsztat z kamerą,
 • nawiązywanie relacji i budowanie własnego wizerunku
 • aktywne słuchanie - techniki, rodzaje komunikatów
 • bariery w porozumiewaniu się; ich przyczyny i pokonywanie
 • empatia
 • postawa asertywna
 • skuteczne rozwiązywanie problemów
 • umiejętności komunikacyjne doradcy zawodowego
 • znaczenie i specyfika komunikacji w pracy doradcy zawodowego; mowa ciała, komunikacja werbalna, sztuka argumentacji w doradztwie
 • etykieta w pracy doradcy zawodowego
 • diagnoza, analiza i zrozumienie potrzeb klienta
 • budowanie długofalowej współpracy i uczestniczenie w rozwoju organizacji klienta
 • różne formy współpracy w doradztwie personalnym

5. Rola doradztwa  - doradztwo wobec wyzwań współczesności (8 h)

 • trendy w określaniu zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje pracowników.
 • trendy europejskie w pozyskiwaniu pracowników.
 • narzędzia rekrutacji on-line – zagrożenia unifikacji i tracenia talentów, Przystawalność i nieprzystawalność opisów i charakterystyk zawodów wobec wymagań stanowiskowych. Wywiady  on-line – nowe metody przygotowywania kandydatów do pracy.
 • rozróżnianie kompetencji i postaw wobec pracy – wartości, nastawienie wobec pracy i treści pracy.
 • pozazawodowe źródła kwalifikacji i kompetencji.
 • etyczny wymiar doradztwa kariery (poradnictwa zawodowego).
 • doradztwo kariery w odpowiedzi na wyzwania rynku i oczekiwania pokolenia Y.
 • doradztwo zawodowe wrażliwe na płeć i stereotypizację oczekiwań wobec kompetencji.
 • społeczne i ekonomiczne korzyści stosowania zasady gendermainstreaming.
 • kobiety i mężczyźni na rynku pracy w różnych przedziałach wiekowych. Różnice płac i oczekiwań.
 • wyzwania międzykulturowe w doradztwie kariery (doradztwie zawodowym)
 • rola doradcy personalnego i zawodowego
 • specyfika pracy na stanowisku doradcy personalnego
 • rola doradcy personalnego w procesie zarządzania kadrami
 • świadczenie usług w ramach doradztwa personalnego
 • etyka doradcy zawodowego

6. Prawo pracy (14 h)

 • podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy
 • stosunek pracy; nawiązanie, rozwiązanie oraz wygaśnięcie stosunku pracy
 • podstawowe obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy
 • rodzaje umów: o pracę, o dzieło, zlecenie
 • wynagrodzenie i inne świadczenia związane z pracą
 • regulacje związane z czasem pracy
 • urlopy; wypoczynkowy, wychowawczy, macierzyński
 • dyskryminacja i mobbing w pracy

7. Zarządzanie karierą (12 h)

 • proaktywne zarządzanie karierą zawodową
 • budowanie wizerunku zawodowego
 • modele współczesnych karier zawodowych; kariera bez granic
 • czynniki sukcesu
 • formułowanie celów zawodowych
 • planowanie karier w organizacji
 • teorie motywacji
 • zarządzanie talentami

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE
1. Development  center - Ocena potencjału – diagnozowanie kompetencji (16 h)

 • mapa kompetencji
 • teorie kompetencji: MBTI, Holland, Big Five, McClelland itp.
 • metody i narzędzia oceny kompetencji
 • podejmowanie decyzji personalnych
 • korzyści wynikające z zastosowania procedur  DC
 • narzędzia i metody oceny  (indywidualne i grupowe)

2. Rozwój pracowników (8 h)

 • planowanie rozwoju pracowników w oparciu o potrzeby organizacji i oczekiwania rozwojowe pracowników
 • wykorzystanie potencjału pracowników do wzrostu i rozwoju organizacji
 • programy rozwijania kompetencji pracowniczych
 • rozpoznawanie i analiza potrzeb szkoleniowych
 • projektowanie programów szkoleniowych
 • ewaluacja szkoleń

3. Optymalizacja struktur organizacyjnych (4 h)

 • analiza pracy
 • opisy stanowisk pracy
 • modele kompetencyjne

4. System okresowych ocen pracowniczych (8 h)

 • korzyści wynikające z wdrożenia systemu ocen okresowych
 • cele i wymagania stawiane systemowi ocen
 • metody i narzędzia oceniania
 • etapy wdrożenia systemu ocen okresowych
 • kryteria oceny
 • przykłady narzędzi i kwestionariuszy oceny

5. Motywacyja jako element rozwoju pracownika (8 h)

6. Badania satysfakcji pracowników (8 h)

 • cele i korzyści badania satysfakcji z pracy
 • metody badania satysfakcji z pracy – narzędzia badawcze
 • wnioski z badań

7. Wypalenie zawodowe  (4 h)

 • etapy i symptomy wypalenia

8. Coaching indywidualny  (16 h)

 • różnice pomiędzy doradztwem a coachingiem
 • coaching menedżerski
 • narzędzia pracy coacha
 • techniki coachingu
 • rozwijanie poprzez coaching
 • wprowadzanie zmian

9. Coaching w praktyce (16 h)

 • prowadzenie rozmów coachingowych - warsztaty

10. Seminarium (8 h)

Forma zaliczenia:

 • 1 test semestralny
 • Praca dyplomowa – projekt pisany w grupach
 • egzamin końcowy, polegający na obronie pracy dyplomowej
   
Wykładowcy: 

 

Agnieszka Ciereszko
Andragog, doradca zawodowy, właścicielka firmy  szkoleniowo – doradczej VIRTUS. Od wielu lat zajmuje się tworzeniem nowoczesnych narzędzi w edukacji i doradztwie zawodowym. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i doradców zawodowych z zakresu wdrażania poradnictwa kariery i stosowania w edukacji nowoczesnych technologii. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Doradca Zawodowy”, trener szkoleń online, twórca treści do kursów elearningowych i autorka scenariuszy komputerowych gier edukacyjnych.

Irmina Rytlewska
Psycholog, od początku swojej pracy zawodowej związana z doradztwem zawodowym.  Prowadzi indywidualne konsultacje oraz  warsztaty  dla uczniów, nauczycieli  i rodziców z zakresu doradztwa zawodowego, planowania ścieżki kariery oraz poznawania swoich predyspozycji.  Pracuje także jako asesor w Fundacji Rozwoju Talentów podczas Asesssement Center przy realizacji programu stażowego badając i oceniając kompetencje studentów. Posiada doświadczenie trenerskie przy realizacji projektów unijnych z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy. Ukończyła I i II stopień terapii systemowej oraz Szkołę Trenerów Biznesu MODERATOR. Posiada licencję na stosowanie takich metod diagnozy jak BBT Achtnicha, KUP, oraz IPD. Ukończyła studia podyplomowe z doradztwa zawodowego.

Justyna Bąk
mgr pedagogiki, doradca zawodu, trener efektywnej nauki, szybkiego czytania i technik pamięciowych, szkoleniowiec, nauczyciel akademicki. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami w formie zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych. Posiada kwalifikacje oraz narzędzia dzięki którym pomaga określić predyspozycje zawodowe i zaplanować ścieżkę rozwoju kariery edukacyjno-zawodowej. Bazując na swoim doświadczeniu oraz kierunkowym wykształceniu pracuje ze studentami jako wykładowca. Prowadzi też zajęcia dla dzieci i młodzieży mające na celu ich rozwój emocjonalno-intelektualny oraz działa w organizacjach pozarządowych.

Karolina Szalewska
Absolwentka politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005) oraz studium podyplomowego Zarządzanie Projektem w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (2007) i studium podyplomowego Podatki i Skarbowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (2013). Posiadaczka certyfikatu APM Group „PRINCE2® Foundation” (2009). Od 2005 roku pracownik Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania (WDGR UMP). Autorka publikacji nt. procedur związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej firmy. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób myślących o rozpoczęciu lub rozwoju własnej działalności gospodarczej, współpracując w tym zakresie z wieloma poznańskimi instytucjami wsparcia biznesu. Zajmuje się  doradztwem gospodarczym, koordynuje prace Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego WDGR UMP. Odpowiedzialna za realizację projektów badawczych z obszarów: gospodarki, rynku pracy i edukacji. Zainteresowania? Książka, podróże, jazda konna, taniec i muzyka… Od zawsze zafascynowana górami i zakochana w straży pożarnej.

Magdalena Serafin
Doświadczony trener, wykładowca i konsultant. Od 2001 roku prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową. Zajmuje się oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i wdraża indywidualne projekty rozwojowe, prowadzi warsztaty doskonalące umiejętności handlowe i menedżerskie. Specjalizuje się w zagadnieniach efektywności systemów doskonalenia kadr, projektowania skutecznych systemów motywacyjnych, rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowiska różnych szczebli.

Sylwia Michalska-Pyszny
Prowadzi szkolenia od 1997 roku, z zakresu doskona-lenia umiejętności menedżerskich, negocjacji w biznesie oraz rozwoju osobiste-go. Zajmuje się również tematyką konfliktu w organizacji oraz prowadzeniem sesji coachingowych i mediacyjnych. Z wykształcenia jest psychologiem zarzą-dzania, dyplomowanym mediatorem i coachem, akredytowanym konsultantem Insights Discovery.
W praktyce zajmuje się głównie doskonaleniem umiejętności menedżerskich, coachingiem oraz wdrażaniem systemów z obszaru Human Resources.
Zrealizowała kilkanaście projektów rozwojowych w firmach produkcyjnych oraz w firmach z branży usługowej (wdrożenia rozwiązań reorganizacyjnych mają-cych na celu poprawę efektywności działania, wdrożenia systemów oceny 360°, programów zastępowalności stanowiskowej, systemowych rozwiązań dla szko-leń wewnętrznych).
Jest opiekunem merytorycznym i wykładowcą na studiach podyplomowych „Psychologia Zarządzania” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, od wielu lat prowadzi również zajęcia na studiach podyplomowych „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
Jej pasją są podróże kulinarne, podczas których z uwagą obserwuje wpływ róż-nych kultur na podejście do jedzenia. Zebrane doświadczenia podróżnicze za-inspirowały ją do prowadzenia warsztatów kulinarnych z elementami coachingu i technik kreatywności.

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo personalne z elementami coachingu w WSB w Poznaniu

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
360 zł425 zł2075 zł4150 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia Podyplomowe

budynek GG, pokój 03, parter

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774