Zobacz inny kierunek

Coaching - specjalizacja: life coaching, coaching menedżerski


WSB Poznań - Studia podyplomowe

2 semestry naukistudia tradycyjne
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Coaching - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu:

harmonogram.jpg

 • specjalizacja: life coaching
 • specjalizacja: coaching menedżerski 

Aby zostać coachem nie wystarczy wiedza. Potrzebne jest zarówno doświadczenie, jak i świadomość. „Jako coach możesz prowadzić sesje z setkami osób i nie stawać się coraz lepszym, jeżeli nie przykładasz uwagi do tego, co robisz, i sposobu, w jaki jest to odbierane”.
(J. Whitmore)

foto233x134_16.jpgMoja przygoda z WSB zaczęła się 2 lata temu, kiedy rozpoczęłam studia na kierunku akademia trenera. Dla mnie i to miejsce, i ludzie tu są magiczni. Teraz studiuję coaching life. Jestem certyfikowanym specjalistą ds. części zamiennych Man, prowadzę szkolenia, a niedługo zasilę rynek coachów. Zachęcam: dołącz do nas, a już nic nie będzie takie samo!

Dorota Bonin
Słuchaczka studiów podyplomowych

Dodatkowe warunki przyjęcia na studia
Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest zbadanie motywacji, samoświadomości oraz predyspozycji interpersonalnych kandydata.

Ankieta dla kandydatów na studia podyplomowe Coaching

Cel
Głównym celem podyplomowych studiów na tym kierunku jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia sesji coachingowych oraz wykorzystania coachingu w praktyce zawodowej.

Korzyści
Słuchacz zdobędzie:

 • umiejętność prowadzenia profesjonalnej sesji coachingowej
 • umiejętność wykorzystania narzędzi pracy coachingowej w praktyce (w coachingu profesjonalnym lub w organizacjach biznesowych)
 • wiedzę na temat samoświadomości w kontekście zawodu/roli coacha
 • wiedzę na temat relacji interpersonalnych, komunikacji, podstaw psychologii, kreatywności, zarządzania, kultury organizacyjnej i innych dyscyplin pośrednio lub bezpośrednio związanych z zawodem/rolą coacha
 • kompetencje coacha: budowanie relacji, projektowanie procesu, posługiwanie się pytaniami, aktywne słuchanie i inne)
 • wiedzę na temat pożądanych postaw etycznych ściśle związanych z zawodem/rolą coacha.

Uczestnicy
Studia kierowane są do liderów, menadżerów zarządzających ludźmi, a także do osób, które w swoich przedsiębiorstwach zajmują się rozwojem kadr, budowaniem świadomości biznesowej i kreowaniem kultury organizacyjnej oraz do trenerów i konsultantów.

 

 

 

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Coaching w WSB w Poznaniu

 • Liczba miesiecy nauki:
 • Liczba godzin: 158 
 • Liczba zjazdów: 10 
 • Liczba semestrów: 2

Blok wprowadzający (80 godz.)

Podstawy coachingu (8 godz.)

 • Definicja i idea coachingu
 • Różnice między coachingiem a pojęciami pokrewnymi
 • Podstawowe pojęcia związane z procesem coachingowym
 • Uczestnicy coachingu
 • Rodzaje coachingu

Uczenie się osob dorosłych (8 godz.)

 • Proces uczenia się
 • Teorie uczenia się osób dorosłych
 • Cykl Kolba
 • Rola doświadczenia w procesie uczenia się
 • Predyspozycje indywidualne a formy rozwoju osoby dorosłej
 • Formy rozwoju pracowników w miejscu pracy

Struktura i techniki rozmowy coachingowej (8 godz.)

 • Warunki brzegowe rozmowy coachingowej
 • Sesja „zerowa“ i kontrakt
 • Struktura GROW
 • Pytania jako podstawowe narzędzie wykorzystywane w rozmowie coachingowej
 • Specyfika etapu „goal“
 • MetaPlan i struktury alternatywne

Komunikacja interpersonalna w coachingu (8 godz.)

 • Analiza relacji międzyludzkich
 • Podstawowe narzędzia komunikacyjne wykorzystywane w coachingu
 • Wstęp do analizy transakcyjnej czyli w co grają ludzie?
 • Psychologiczne gry życia coadziennego
 • Role coachingowe a stany: Dorosły-Dziecko-Rodzic

Proces i narzędzia coachingowe (16 godz.)

 • Warsztat procesu coachingowego
 • Warsztat wykorzystania poszczególnych narzędzi coachingowych (budowanie celów coachingowych, pytania kartezjańskie, C5, koła decyzyjne, perspektywy, echo, itp.)

Psychologiczne aspekty wprowadzania zmian (8 godz.)

 • Czym jest zmiana w życiu człowieka?
 • Zmiany planowane a zmiany nieplanowane
 • Zmiana jako cel procesów coachingowych
 • Zmiana organizacyjna a zmiana postaw i przekonań

Umiejętności coacha (8 godz.)

 • Istota kompetencji coachingowych
 • Kompetencje coacha według standardów ICF
 • Predyspozycje osobowościowe a efektywność coacha
 • Autodiagnioza

Warsztat umiejętności coachingowych (16 godz.)

 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy coachingowej i wykorzystywania narzędzi w procesie coachingowym
 • Warsztat video

 

Specjalizacja 1 - Coaching menedżerski (78 godz.) 

Organizacja ucząca się, style kierowania i przywództwo (8 godz.)

 • Rozwój organizacji a rozwój efektywności pracowników
 • Budowanie odpowiedzialności i refleksji u pracowników
 • Rozwój organizacji – podejście systemowe
 • Kultura coachingowa w zespołach pracowniczych
 • Przywództwo a kierowanie
 • Ograniczenia menedżerów we wdrażaniu kultury coachingowej
 • Kompetencje przywódcze a kompetencje coachingowe

Motywacja i motywowanie (8 godz.)

 • Motywacja wewnętrzna a działanie
 • Teorie motywacyjne związane z pracą coachingową
 • Systemy motywacyjne a poziom zaangażowania pracowników
 • Szef jako motywator
 • Rola kultury coachingowej w motywacji pracowników
 • Analiza case study

Integrowanie coachingu z procesami biznesowymi i HR (16 godz.)

 • Najczęstsze obszary wdrożeń coachingu w organizacji
 • Miejsce coachingu w systemie zarządzania rozwojem ludzi i organizacji
 • Wpływ stosowania coachingu na kulturę organizacyjną firm

Mentoring w organizacjach (8 godz.)

 • Definicja i idea mentoringu
 • Znaczenie mentoringu w organizacji – korzyści dla organizacji i stron procesu
 • Profil kompetencyjny mentora
 • Narzędzia wspierające proces mentoringu
 • Rodzaje mentoringu
 • Wdrażanie procesu mentoringu w praktyce

Narzędzia wspomagające projekty coachingowe w organizacjach (8 godz.)

 • Wykorzystanie kwestionariuszy samooceny w pracy coachingowej
 • Wyniki ocen pracowniczych a praca coachingowa
 • Zarządzanie talentami w organizacjach

Coaching zespołów (8 godz.)

 • Formy pracy z zespołami pracowniczymi
 • Zasady pracy w coachingu zespołowym
 • Budowanie celów zespołowych
 • Etapy pracy z zespołami pracownicymi
 • Coaching zespołów a efektywność pracy zespołu

Zarządzanie coachingiem w organizacji (8 godz.)

 • Budowanie w firmie wsparcia dla coachingu
 • Proces zarządzania jakością coachingu
 • Wiązanie coachingu z procesami HR
 • Badanie efektywności coachingu
 • Dobór i ocena coachów (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Budowanie wewnętrznych struktur coachingowych

Coaching sprzedażowy (4 godz.)

 • Wykorzystanie coachingu w pracy sprzedawcy
 • „Żonglerka pytaniami“ a efektywność sprzedażowa
 • Narzędzia coachingowe a dłogofalowa wspólpraca z klientami kluczowymi

Wykorzystanie coachingu w organizacjach – studia przypadków (4 godz.)
Seminarium (6 godz.)

Specjalizacja 2 - Life coaching (78 godz.)

Wykorzystanie psychologii w coachingu (8 godz.)

 • Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii ogólnej
 • Różnice między terapią a life coachingiem
 • Coach a terapeuta
 • Podstawowe koncepcje terapeutyczne
 • Wykorzystanie narzędzi terapeutycznych w pracy coachingowej

Podstawy i narzędzia NLP  (8 godz.)

 • Założenia NLP i ich wykorzystanie w life coachingu
 • Asocjacja i dysocjacja - techniki patrzenia na sytuacje z róznych perspektyw;
 • Metaforyczna praca z celem
 • Strategia kreatywności Walta Disney'a
 • Techika przeformułowania
 • Technika trzech pozycji percepcji
 • Wybrane rodzaje metaporgramów

Techniki twórczego myślenia a praca z klientem (8 godz.)

 • Czym jest kreatywność? Miejsce technik twórczego myślenia w procesie life coachingu
 • Czynniki sprzyjające kreatywnemu myśleniu
 • Bariery naszej twórczości
 • Kreatywność a kompetencje coacha
 • Wybrane techniki twórczego myślenia i ich zastosowanie w pracy z klientem (brainstorming, myślowe kapelusze, praca z obrazem, praca z metaforą i inne)
 • Ćwiczenia indywidualne, analiza case study, gemestorming

Life coaching i jego obszary pracy (8 godz.)

 • Pojęcie, specyfika i istota life coachingu
 • Człowiek w obliczu wymagań współczesnego świata
 • Wartości i przekonania klienta a konstrukcja celów życiowych
 • Rozwój osobisty, kariera, relacje, work – life balance – podstawowe obszary pracy life coacha
 • Life coaching a predyspozycje indywidualne coacha

Trudne sytuacje w coachingu (4 godz.)

 • Analiza studiów przypadków występujących w relacji: coach – klient
 • Praca z klientem a „osoby trzecie“ (sponsor, rodzina, znajomi)
 • Bariery i ograniczenia dla efektywności procesu life coachingu

Marketing usług coachingowych (8 godz.)

 • Czym jest marketing? Czym jest sprzedaż?
 • Specyfika sprzedaży usług coachingowych (coaching a inne formy usług rozwojowych)
 • Budowanie grupy klientów i kształtowanie wizerunku swojej marki
 • Ceny usług coachingowych
 • Konstruowanie umów z klientami
 • Usługi coachingowe we współpracy z organizacjami biznesowymi a z klientami indywidualnymi

Inteligencja emocjonalna w pracy coacha (4 godz.)

 • Po co nam emocje?
 • Składniki inteligencji emocjonalnej a kompetencje coacha (samoświadomość, samoregulacja, empatia, motywacja, umiejętności społeczne)
 • Doskonalenie inteligencji emocjonalnej

Stres w pracy coacha (4 godz.)

 • Mechanizmy działania stresu
 • Indywidualna wrażliwość na czynniki wywołujące stres
 •  Reakcje na stres (reakcje fizyczne, psychologiczne, behawioralne)
 • Wybrane metody walki ze stresem
 • Wykorzystanie wiedzy na temat stresu w pracy z klientem

Etyka w life coachingu (4 godz.)

 • Coaching: wiedza – umiejętności – postawy
 • Normy etyczne i wartości w pracy z klientem
 • Dylematy etyczne w procesie life coachingu
 • „Coachingowy Kodeks Etyczny“

Warsztaty video z superwizją (4 godz.)

Indywidualny Program Coachingowy (18 godz.)

 • Aktywny udział w procesie coachingowym w roli coacha, coachee oraz obserwatora procesu

Forma zaliczenia:

 • specjalizacja coaching menedżerski: test semestralny oraz opracowanie i zaprezentowanie projektu z zakresu wykorzystania kultury coachingowej w organizacji (projekt zespołowy)
 • specjalizacja life coaching: test semestralny + zaliczenie Indywidualnego Programu Coachingowego (opracowanie raportów) oraz przeprowadzenie końcowej sesji coachingowej
Wykładowcy: 

Kadrę dydaktyczną stanowi zespół ekspertów-praktyków w dziedzinie coachingu. Doświadczenie zdobywali i cały czas doskonalą w pracy doradczej dla firm oraz w coachingu indywidualnym. Cechą charakterystyczną ich pracy jest łączenie stylów niżej wymienionych twórców metod oraz narzędzi wspierających rozwój osobisty:

Błażej Kliks
Samodzielny przedsiębiorca w branży szkoleniowej oraz IT. Praktykujący coach z certyfikacją ICF oraz ICC. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci.  Fotoamator, wielbiciel gór, czytelnik papierowych książek.

mgadlena_giec_male.jpgMagdalena Giec
executive & leadership coach, akredytowany coach ICF na poziomie PCC, były lider ICF w Poznaniu i członek zarządu ICF Polska w latach 2012-2013, trener coachingu Wyższej Szkoły Bankowej od 2009 r., wykłada również coaching na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Łódzkim. Jest trenerem i egzaminatorem w Erickson College International (ACTP)  w Polsce, we Francji, Kanadzie, Bułgarii i Serbii. Jako coach współpracuje z takimi firmami jak Allegro Group, czy Credit Agricole.

 

 

dr Marcin Żółtak
Jestem przede wszystkim konsultantem rozwoju organizacji (OD). Współpracuję z organizacjami biznesowymi,   samorządami, stowarzyszeniami wspierając je w rozwoju, wprowadzając koncepcję organizacji uczącej się. W doradztwie organizacyjnym pracuję od 1996 roku. W tym czasie zarządzałem projektami rozwojowymi i uczestniczyłem w międzynarodowych projektach doradczo-szkoleniowych w Polsce oraz w Szwecji, Wielkiej Brytani, Niemczech, Holandii, Austrii. Posiadam uprawnienia trenera i konsultanta rozwoju systemów organizacyjnych (HSDI i CSA), coacha ICC oraz psychoterapeuty terapii systemowej. W Wielkiej Brytani ukończyłem studia związane wprowadzaniem zmian w organizacjach. Obecnie studiuję kognitywistykę. Prowadzę również portal polskiej społeczności konsultantów rozwoju organizacji: www.rozwoj-organizacji.pl

Tomasz Szwed
Szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje menedżerskie, zajmuje się od 1996 roku. Od 2000 roku prowadzi własną działalność szkoleniową pod nazwą TS – Programy Szkoleniowe i współpracuje z m.in. Wyższą Szkołą Bankową, Wydziałem Szkoleń i Rozwoju BRE Banku, Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada certyfikat metody Thomas International, ukończył specjalistyczny program szkoleniowy train the trainer z zakresu coachingu i zarządzania przez coaching  (IMPACT POLSKA). Wdrażał i brał udział w projekcie rozwoju indywidualnego (executive coaching) dla dyrektorów placówek sieci detalicznej BRE BANKU jako coach. Sesje coachingowe (głównie executive coaching) prowadzi od 2004 roku. W coachingu ceni zdrowy rozsądek i bezpośredni kontakt z klientem, nie będąc fanem nowoczesnych form komunikacji typu skype. Członek Wielkopolskiego Stowarzyszenia Coachingu. Mąż, tata Weroniki i Zosi, ceniący życie z dala od miejskiego zgiełku. W pracy często pomagają mu słowa księdza Tischnera, że „…życie nie jest do sprawiedliwości, ino do miłości.”

Hanna Malinowska
Trener, coach, psycholog. 13 lat doświadczeń zawodowych. Pracowała w Bahlsen Sp. z o.o., Amplico AIG Life.  Współpracuje z firmą doradczo- szkoleniową Integra Consulting.
Z WSB współpracuje od 8 lat. Specjalizuje się w projektach mających na celu wspieranie rozwoju kompetencji niezbędnych do pracy z innymi ludźmi: efektywna komunikacja i współpraca, obsługa klienta, sprzedaż, zarządzanie ludźmi, rozwój osobisty, radzenie sobie ze stresem.

 

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Coaching w WSB w Poznaniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.zapisz-sie-onlin.png
 

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
535 zł625 zł3125 zł6250 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia Podyplomowe

budynek GG, pokój 03, parter

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 16:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774