Przystąp do egzaminu IPMA

Podziel się:

Przystąp do egzaminu IPMA

Korzyści (informacje o korzyściach certyfikatu można znaleźć na stronach:

http://www.ipma.pl/certyfikacja-ipma-student

http://ipma-student.pl/mod/book/view.php?id=43&chapterid=6

International Project Management Association (IPMA) jest międzynarodową, federalną organizacją non-profit, zrzeszającą stowarzyszenia narodowe z dziedziny zarządzania projektami55 krajów na całym świecie. IPMA odgrywa wiodącą rolę w rozwoju i promocji zawodu kierownika projektów, poprzez IPMA Competence Baseline (ICB IPMA®) wyznacza standardy i wytyczne dla pracy wielu ekspertów zarządzania projektami.

IPMA (International Project Management Association) ma wieloletnie doświadczenie w budowie profesjonalnego systemu oceny kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarówno osób jak i całych organizacji. Międzynarodowy system certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany przez wiele firm w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

Certyfikat IPMA-Student stanowi z jednej strony podsumowanie akademickiej edukacji w zakresie zarządzania projektami, z drugiej - obiektywne i rozpoznawalne przez pracodawców świadectwo posiadanych kwalifikacji, kwalifikacji które są uniwersalne, niezależne od branży.

Koszt certyfikatu IPMA-Student wynosi 300 zł brutto i stanowi mniej niż 25% kosztu najniższego certyfikatu w systemie IPMA 4-L-C, certyfikatu IPMA-D (Certified Project Management Associate). Dodatkowo, jeśli w ciągu roku osoba przystąpi do certyfikacji IPMA-D, będzie mogła odjąć od ceny egzaminu IPMA-D koszt egzaminu IPMA-Student. IPMA-Student tym sposobem staje się bezpłatną formą przygotowania kandydata do certyfikacji IPMA-D.

Informacje dodatkowe o opłacie:

 • Opłata za egzamin IPMA-Student wynosi 300 PLN / osobę brutto. W ramach jednej opłaty student ma prawo przystąpić raz do symulowanego egzaminu (e-Sprawdzian i raz do egzaminu oryginalnego. Egzaminy odbywają się w formie elektronicznej w autoryzowanej pracowni komputerowej.
 • Opłata jest uiszczana indywidualnie przez uczestnika egzaminu, z góry na 21 dni przed datą egzaminu.
 • Biuro CERT IPMA Polska przyjmuje wpłaty tylko w formie przelewu, na konto bankowe o numerze: 38 1060 0076 0000 4022 3000 4506 (Bank BPH SA Oddział w Warszawie, Al.Jerozolimskie 27) W tytule przelewu należy wpisać, wg wzoru: „Imię, nazwisko, IPMA-Student, Nazwa Akredytowanego Wydziału”. Po odnotowaniu wpłaty na koncie IPMA Polska, Biuro CERT IPMA Polska przesyła listę studentów dopuszczonych do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student do Koordynatora Wydziałowego ds. IPMA-Student.
 • Pierwsze, oryginalne certyfikaty, po jednym egzemplarzu w języku polskim i angielskim, są bezpłatne
 • Opłata za wydanie jednego egzemplarza duplikatu certyfikatu IPMA Polska, niezależnie od wersji językowej, wynosi 50 PLN brutto
 • Opłata za ponowne przystąpienie do egzaminu wynosi 150 PLN / osobę brutto.

Organizacja:

Termin zgłoszenia do 10.05.2017

Termin i miejsce egzaminu: 28.05.2017, godz. 17.30, s. 302 CP (dodatkowo możliwość przystąpienia do egzaminu próbnego (symulowanego) 14.05.2017 o godz. 8.00 w s. 302 CP)

Zgłoszenia mailowe do koordynatora IPMA Student (Pani dr Katarzyna Ragin-Skorecka): katarzyna.ragin-skorecka@wsb.poznan.pl

Indywidualne zgłoszenie studenta zawierać musi:
Nazwisko, Imię, Nr indeksu, Adres e‐mail, Telefon kontaktowy

Po zgłoszeniu student jest dodatkowo proszony o przekazanie do koordynatora IPMA –Student:

 • skanu dowodu wpłaty,
 • Akceptacji Kodeksu Etycznego Kierownika Projektu IPMA Polska
  http://ipma.pl/ipma-polska/kodeks_etyczny_PM,
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydział i przez Biuro CERT IPMA Polska (będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu certyfikacji),
 • Zgody na umieszczenie nazwiska w Wykazie Osób Certyfikowanych publikowanym na stronie: ipma.pl.

Przygotowanie do egzaminu

Każdy zgłoszony student uzyska dostęp do materiałów informacyjnych oraz quizów przygotowujących do certyfikacji.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w formie elektronicznej, składa się ze 100 pytań w formule testu jednokrotnego wyboru (wybór najlepszej spośród czterech opcji odpowiedzi), trwa 100 minut.

Kto może się zgłosić?

Studenci Zarządzania

Studenci Inżynierii Zarządzania

 

28-04-2017