Zobacz inny kierunek

Coaching w biznesie


WSB Opole - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

,,Coaching w Biznesie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja III.

UWAGA!!!  Pierwsze zajęcia odbędą się 22-23 października.

agnieszka_bielecka.jpgW 2014 r. studia podyplomowe w WSB w Opolu ukończył mój mąż. Towarzyszyłam mu podczas uroczystości wręczenia świadectw. Najbardziej żywiołowo reagowała grupa kończąca studia z Coachingu. Cała grupa była uśmiechnięta, pełna energii. Pomyślałam w tym momencie, już wcześniej interesując się obszarem psychologii i tematyką coachingu, że też pójdę na te studia. Coaching pozwala  mi spojrzeć z innej perspektywy na pewne rzeczy, zjawiska, sytuacje w życiu zawodowym i prywatnym. Nauczyłam się m.in. jak skuteczniej rozwiązywać problemy i pomagać innym.

Agnieszka Bielecka
słuchaczka WSB w Opolu
 
Cel
Celem studiów jest praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia coachingu w biznesie, m.in. w zakresie zwiększenia elastyczności zarządzania, skutecznego motywowania, wpływania na rozwój potencjału pracowników - z jednoczesnym wzrostem kompetencji na poziomie osobistym: własnej skuteczności, zarządzania sobą, czy decyzyjności.
 

Korzyści
Program jest zgodny z wymogami i realizowany w partnerstwie z Izbą Coachingu, a także objęty jej patronatem. Rozpoczynając studia słuchacze uruchomiają ścieżkę do uzyskania akredytacji Izby Coachingu. Oprócz wiedzy merytorycznej oraz konkretnych umiejętności słuchacze mogą liczyć na wsparcie w zakresie koniecznej w tej dziedzinie profesjonalnej superwizji.

Praktyczny charakter studiów
Program studiów obejmuje naukę podstawowych kompetencji coacha, które przez środowisko doświadczonych coachów zostały wyłonione jako kluczowe w tym zawodzie. Trenerzy są coachami praktykami, a także mają doświadczenie trenerskie, również w  nauczaniu coachingu. Zajęcia są przede wszystkim praktyczne (min 70% praktyki, maks. 30% teorii), stąd już w czasie trwania szkolenia słuchacz będzie działać samodzielnie w roli coacha.

Uczestnicy
Studia skierowane są głównie do osób, które chcą rozpocząć swą przygodę w roli coacha.  Nie są jednak one jedynymi adresatami programu – zapraszamy również menedżerów, chcących wzbogacić swój warsztat pracy, pracowników działów HR, przedsiębiorców, jak i każdą osobę, którą fascynują zagadnienia związane z dynamicznym i świadomym rozwojem kompetencji.

Partner kierunku: 

logo_ipri_duze.png

 

 

 

 

Patronat nad kierunkiem:

izbacoachingu_srednie_250.jpg

 

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku "Coaching w biznesie" w WSB w Opolu.

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 173
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
 

Elementy treningu interpersonalnego (32 godz.)

 •     Praktyczny rozwój kompetencji interpersonalnych

Teoretyczne podstawy coachingu  (16 godz.)

 •     Historia coachingu, źródła,  definicje, paradygmaty
 •     Coaching a inne metody wspierania i pracy z ludźmi, granice coachingu
 •     Etyka, misja i wartości, dylematy etyczne w pracy coacha
 •     Rodzaje procesów coachingowych, wyznaczanie i kontrolowanie przebiegu procesu
 •     Kontrakt w coachingu
 •     Struktura sesji coachingowej
 •     Modele coachingu ( GROW, SCORES, STORM, TOTE, GOLD). Poziomy neurologiczne Diltsa.

Profil kompetencyjny coacha  (16 godz.)

 •     Postawa coacha, coach jako narzędzie
 •     Komunikacja i słuchanie w coachingu
 •     Inteligencja emocjonalna w coachingu
 •     Przekonania, wartości, misja i wizja coacha
 •     Metapozycja w pracy coacha
 •     Zarządzanie sobą przez Coacha

Psychologia w coachingu  (16 godz.)

 •     Uczenie i rozwój dorosłych
 •     Motywowanie i warunkowanie
 •     Psychologia różnic indywidualnych – kształtowanie relacji w zależności od typu osobowości
 •     Psychologia stresu i wypalenia zawodowego
 •     Psychologia podejmowania decyzji
 •     Teorie zmiany, wpływ i zmiana społeczna
 •     Wybrane koncepcje psychologiczne
 •     Zjawiska nieświadome w Coachingu

Coaching w praktyce (16 godz.)

 •     Budowanie relacji z klientem, towarzyszenie, podążanie
 •     Formułowanie celów, praca z wizją, planowanie działań, monitorowanie postępów i ocena rezultatów.
 •     Zwiększanie świadomości i poszerzanie perspektywy, akceptowanie, konfrontowanie klienta i stawianie wyzwań.
 •     Wspieranie zmiany
 •     Informacja zwrotna
 •     Domykanie sesji - konstruowanie zadań domowych, wyłanianie nowych celów

Trening warsztatu coacha (32 godz.)

 •     Praca z przekonaniami klienta – praca ze strategiami myślenia
 •     Praca z wartościami klienta -  budowanie zaangażowania w kreowanie zmiany
 •     Praca z tożsamością – budowanie siły i decyzyjności
 •     Doskonalenie warsztatu i indywidualnego stylu coacha
 •     Praca z klientem w oporze, sytuacje trudne w coachingu, przeniesienie i przeciwprzeniesienie w coachingu

Coaching w biznesie  (8 godz.)

 •     Podstawy zarządzania dla coachów
 •     Kontekst sytuacyjny procesu
 •     Biznes coaching, executive coaching, career coaching
 •     Wspieranie efektywności menedżerów i pracowników
 •     Rozwój kultury organizacyjnej

Coachingowy styl zarządzania (8 godz.)

 •     Adaptacje zarządzania coachingowego w firmie
 •     Praktyczne umiejętności zarządzania poprzez coaching – menedżer coachem
 •     Wdrażanie coachingowego stylu zarządzania

Coaching w praktyce HR  (16 godz.)

 •     Coaching w procesie wspierania rozwoju pracowników
 •     Badanie potrzeb rozwojowych i ewaluacja projektów rozwojowych
 •     Wdrażanie projektów Coaching – Mentoring
 •     Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier
 •     Zarządzanie zmianą
 •     Budowanie zaangażowania pracowników

Coaching grupowy (8 godz.)

 •     Coaching grupowy
 •      Podstawy metodyki pracy z grupą, proces grupowy
 •     Kompetencje team coacha
 •     Cel organizacji, cel zespołu a cel indywidualny
 •     Narzędzia coachingu grupowego
 •     Coaching projektowy

Superwizje grupowe (4 godz.+ 1 godz.)

 •     Rozwój własnego warsztatu pracy w oparciu o wglądy superwizora i grupy
 •     Rozwikłanie dylematów
 •     Otrzymanie wsparcia w rozwoju

Forma zaliczenia:
Egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności oraz projekt lub case studies - indywidualnie lub zespołowo.
 

 

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku "Coaching w biznesie" w WSB w Opolu.

Wykładowcy na studiach podyplomowych to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm i eksperci w takich dziedzinach, jak finanse, zarządzanie, marketing, coaching. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym.

Kierownik merytoryczny kierunku:

Marta Smolińskamarta_smolinska_0.jpg

Certyfikowany coach i trener, specjalista doradztwa psychologiczno – pedagogicznego. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Izby Coachingu. Koordynuje Wrocławski Klub Coacha. Ukończyła studia podyplomowe Szkoła Kontaktów Interpersonalnych na UWr., szkołę trenerów Sieć we WPTiP PLUS (PTP). W zakresie coachingu kształciła się w Noble Manhattan Polska oraz w Szkole Profesjonalnego Coachingu. Obecnie rozwija swe kompetencje w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Psycholedukacji i Rozwoju Integralnego, członek Rady Programowej, trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Właścicielka Harmony Coaching - prowadzi szkolenia, treningi i coaching z klientami, stojącymi przed nowymi wyzwaniami zawodowymi i osobistymi. W swej pracy sięga do podejścia poznawczo – behawioralnego, RTZ, SFA, narzędzi Gestalt i Kaizen.
 

Wykładowcy:

dr Magda Fres

magdafres_0_0.jpgDyplomowana i certyfikowana coach, akredytowana w Izbie Coachingu, superwizor. Psycholog, trenerka rozwoju osobistego i umiejętności miękkich. Dyrektor Śląskiego Oddziału Izby Coachingu. Absolwentka Szkoły Profesjonalnego Coachingu, Uniwersytetu Śląskiego i Central European University w Budapeszcie. Członkini Creativity Coaching Association. Trener Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w niedyrektywnych metodach pracy z ludźmi, w tym prowadzenia szkoleń z zakresu motywacji i komunikacji interpersonalnej dla kadry kierowniczej. Autorka projektu dla biznesu Fight and Innnovate. Dyrektor Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu, gdzie prowadzi sesje coachingu indywidualnego i grupowego.

 

Marta Kijankomartakijanko.jpg

Dyplomowany psycholog, certyfikowany coach i trener. W pracy zawodowej łączy obszary kształcenia umiejętności interpersonalnych i menadżerskich. Absolwetka SWPS, Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Wrocławskim, filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Moderator i Zaawansowaną Szkołę Trenerów Ośrodek Treningu i Rozwoju Kierowniczego.  Obecnie kształci się w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Zajmuje się rozwojem pracowniczym i kultur organizacyjnych. Prowadzi projekty AC/DC, buduje ścieżki karier oraz systemy Talent Managementu. Od blisko 12 lat prowadzi szkolenia i warsztaty. Prowadziła badania dotyczące proaktywności kadry menadżerskiej w polskich przedsiębiorstwach. W pracy stosuje podejście humanistyczno-egzystencjalne, korzystając z metod SFA, Gestalt, psychologii twórczości oraz coachingu coaktywnego.

 

Patryk Langepatryklange.jpg

Certyfikowany coach, manager, inżynier. Dyrektor Małopolskiego Oddziału Izby Coachingu. Absolwent Szkoły Profesjonalnego Coachingu oraz Akademii Mistrzów Treningu G.T. Mentor. Certyfikowany trener outdoor. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu zarządzania, sprzedaży, organizacji biznesu. Współwłaściciel i szef sprzedaży w xtech.pl – firmie, która jako jedna z pierwszych w Polsce zdecydowała się na podążanie w kierunku zarządzania w duchu Pełnej Partycypacji, opisanej w książce A. Bławat i A. Drobny „Dialog organizacyjny – historia poszukiwań harmonijnego stylu zarządzania w firmie xtech.pl”. W pracy z ludźmi stara się łączyć wiedzę i doświadczenie z obszaru psychologii, fizyki współczesnej, cybernetyki i nauk przyrodniczych, z których czerpie inspiracje do poszukiwania uniwersalnych zasad kierujących światem na poziomie tego, co materialne i duchowe. Najwyżej ceni sobie jednak własną intuicję.

 

Wojciech Męcińskiwojciechmecinski_0.jpg

Coach certyfikowany przy ICC specjalizujący się w executive i business coachingu. Członek Izby Coachingu. Praktyk w dziedzinie HRM z szerokim 6-cio letnim doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju narzędzi i systemów HR w dużych organizacjach operujących w międzynarodowym środowisku. Z wykształcenia prawnik; absolwent i obecnie wykładowca MBA. Właściciel Lead Up i marki HR Online. Doradza kientom w zakresie podnoszenia efektywności zarządzania kompetencjami, wspiera procesy badania potrzeb i mierzenia efektywności podejmowanych oddziaływań.  Posiada blisko dwunastoletnie doświadczenie managerskie oraz biznesowe, co pozwala na lepsze zrozumienie otoczenia i kontekstu, w którym operują kienci biznesowi.  W przebiegu pracy zawodowej miał okazję pracować w organizacjach o dużym zróżnicowaniu, zarówno wiekowym, jak i kulturowym.

 

Edyta Pazuredytapazur.jpg
Coach, trener, doradca i konsultant HR. Coach akredytowany (ACC ) w ICF, w trakcie certyfikacji na PCC. Obecnie dyrektor wrocławskiego oddziału ICF. Współpracuje z dużymi organizacjami operujących w międzynarodowym środowisku. Specjalizuje się w Executive Coachingu oraz Coachingu Awansowanych Menedżerów. Ma 20 letnie doświadczenie w międzynarodowych korporacjach o różnych kulturach organizacyjnych, z czego kilkanaście lat jako menedżer.  Posiada certyfikaty: Coacha metody CoachWise TM, Team Coacha, mentora wg metodologii CoachWise , trenera II stopnia oraz Master Businness Tainer, ukończyła Coaching Perspektyw. Jest absolwentką programu Management 2006 na Canadian International Management Institute przy współpracy z Harvard Business School Publishing, Executive Leadership na WSB, Psychologii Coachingu na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

Michał Wolakmichalwolak.jpg

Dyplomowany trener i coach, konsultant ds. zarządzania jakością. Członek Izby Coachingu. Prezes Lean Action, partner biznesowy Grupy Active Change, wykładowca Szkoły Profesjonalnego Cocachingu w Krakowie i studiów podyplomowych Lean Management w UE we Wrocławiu. Aktywny członek BNI Polska. Ukończył Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Szkołę Trenerską INTRA, studia podyplomowe Coaching i kurs Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Od 2009 roku skutecznie wdraża techniki Lean Management w firmach produkcyjnych i usługowych. Prowadzi coaching menadżerski, grupowy oraz projektowy. 

 

Ceny studiów podyplomowych na kierunku  ,,Coaching w biznesie'' w WSB w Opolu.

10 RAT1 RATA
385 zł3850 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644