Zobacz inny kierunek

WSB Opole - Studia I stopnia

Pedagogika

rekrutacja zimowa
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

 

 

 

Co zyskasz studiując kierunek pedagogika w WSB w Opolu?

 • Wartościowy merytorycznie program zajęć oraz przyjazne i fachowe wsparcie wykładowców.
 • Zajęcia z praktykami, z dużym doświadczeniem zawodowym.
 • Możliwość udziału w ćwiczeniach i innych praktycznych formach nauczania.
 • Bogatą listę miejsc praktyk zawodowych.
 • ikona_klucz_4.pngWizyty studyjne zgodne ze studiowaną specjalnością.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów.
 • Możliwość udziału w konferencjach, szkoleniach i kursach.
 • Optymalny wybór specjalności.

foto233x134_35.jpgPedagogika jest nauką o dużym znaczeniu praktycznym. Wyposaża studenta w szerokie i ważne kompetencje, które przydadzą się nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym. Pedagogika bowiem jest wyjątkowym obszarem. Budujemy tam umiejętności z wielu różnych dziedzin: psychologii, komunikacji społecznej, metodyki pracy z osobami różnych grup wiekowych i społecznych, diagnostyki i terapii pedagogicznej, pracy warsztatowej terapeutycznej, animacyjnej, coachingowej i mediacyjnej. Uczymy także pracy zespołowej, właściwego niesienia pomocy, skutecznej pracy z zagrożonymi i potrzebującymi. Umiejętności i kompetencje poparte aktualną wiedzą naukową stanowią najlepsze wyposażenie w życiu zawodowym i społecznym bez względu na charakter pracy i zawodu

dr Joanna K. Wawrzyniak
Menedżer kierunku pedagogika
 

Czego nauczysz się w trakcie studiów w WSB w Opolu?

ikona_umiejetnosci_3.png

 • prowadzić zajęcia wychowawcze i edukacyjne,
 • diagnozować potrzeby wychowanków oraz rozpoznawać zagrożenia ich rozwoju,
 • organizować i realizować terapię zajęciową,
 • budować programy terapeutyczne i pomocowe,
 • planować i realizować działania profilaktyczne,
 • nawiązywać prawidłowy kontakt z wychowankiem i uczniem,
 • rozpoznawać zagrożenia wychowawcze i społeczne,
 • organizować różnorodne formy nauki, pracy i rekreacji,
 • wykorzystywać w praktyce tradycyjne i nowoczesne metody pracy pedagogicznej z różnymi grupami podopiecznych,
 • rozwiązywać konflikty w grupie wychowanków/uczniów,
 • twórczo podchodzić do pracy,
 • rozwijać własne kompetencje.

Dostępne specjalności:

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma specjalistami z branży edukacyjnej. To pozwala nam na bieżąco dostosowywać program nauczania do wymagań rynku, a Ty masz pewność, że będziesz dobrze przygotowany do przyszłej pracy.

infografiki600-42.jpg

Jako absolwent Pedagogiki możesz kontynuować naukę na:

Program studiów I stopnia na kierunku pedagogika w WSB w Opoluikona_praktyczna_53.png

Przedmioty kształcenia ogólnego *

 • BHP I PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Psychologia ogólna
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Higiena i emisja głosu
 • Sprawność fizyczna i rekreacja
 • Proseminarium
 • Self-presentation and public speaking
 • Psychologia społeczna 

Przedmioty podstawowe i kierunkowe *

 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Historia myśli pedagogicznej 
 • Pedagogika zabawy
 • Edukacja zdrowotna i ekologiczna
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Socjologia ogólna i wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia 
 • Patologie społeczne z elementami profilaktyki
 • Teoria wychowania
 • Psychologia wychowania
 • Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej 
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Metodyka opiekuńczo-wychowawcza
 • Metody badań pedagogicznych
 • Pedagogika rodziny 
 • Współczesne koncepcje pedagogiczne
 • Innowacje pedagogiczne i pedagogika alternatywna
 • Andragogika i gerontologia społeczna
 • Praca z uczniem o SPE
 • Animacja kulturowa  
 • Filozofia człowieka 
 • Projekty profilaktyczne i prewencyjne
 • Warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych 
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady do wyboru

Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Wykładowcy studiów I stopnia na kierunku pedagogika w WSB w Opolu

foto233x134_28.jpgDR JOANNA K. WAWRZYNIAK 
Menedżer kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu.  Andragog i gerontolog społeczny, specjalizująca się w pracy edukacyjnej i aktywizacji osób starszych, autorka podręczników z gerontologii oraz ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu pedagogiki dorosłych oraz badań biograficznych, uczestniczka projektów aktywizacji seniorów, autorka podręcznika metodycznego z zakresu warsztatów biograficznych dla osób dorosłych.

DR ARKADIUSZ KAMIŃSKI
Wieloletni pracownik jako wychowawca, terapeuta, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla nieletnich oraz instytucji pomocy społecznej. Dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Kaletach.  Autor licznych publikacji z pedagogiki, historii wychowania i terapii. Prezes, a obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacji. Uczestnik wielu ministerialnych i  międzyresortowych komisji i zespołów eksperckich ds. reform i przeobrażeń polskiego systemu opieki, wychowania i resocjalizacji nieletnich.

DR DAGMARA KAWOŃ-NOGA
Nauczyciel bibliotekarz, biblioterapeuta w  Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji, badaczka kultury pedagogicznej i czytelniczej nauczycieli, organizatorka i uczestniczka licznych konferencji naukowych i metodycznych  o tematyce oświatowej, kulturowej i bibliotekoznawczej, autorka publikacji i programów edukacyjnych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, biblioterapii, metod efektywnej nauki, w latach 2012-2016 dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, członkini zespołu redakcyjnego "Bibliotekarza Opolskiego", organizatorka i współinicjatorka lokalnych przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych, jak: „Przyłapani na czytaniu", „Festiwal Arteterapii - Homo Creator", „Dzień Gier Logicznych", „Kino na Temat", „Kultura z różnych stron widziana".

DR JOANNA SWĘDRAK-ZAWADA  
Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, nauczyciel montessoriański, w trakcie uzyskiwania certyfikatu American Montessori Society. Jej zainteresowania naukowe dotyczą między innymi funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogiki Marii Montessori, edukacji alternatywnej oraz potencjału twórczego człowieka. Autorka licznych artykułów, monografii oraz skryptów z dziedziny pedagogiki.

HALINA OSTER
Pedagog, trenerka PSPiAKLANZA, animatorka społeczna, kulturalna i sportowa, specjalizująca się w pracy metodą pedagogiki zabawy, organizatorka turystyki i wypoczynku dzieci, młodzieży oraz osób starszych, trenerka jogi oraz współtwórczyni i trenerka "Szkoły SuperBabci i SuperDziadka".     

magdalena_szul_-_fryda_ok.jpg

MAGDALENA SZUL-FRYDA 
Doświadczony pedagog z wieloletnim stażem i dorobkiem naukowym, specjalistka w dziedzinie resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i oligofrenopedagogiki z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w edukacji integracyjnej i z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Od kilku lat pracuje w organizacjach pozarządowych jako certyfikowany trener pracy osób niepełnosprawnych. Jest twórczynią i realizatorką projektów unijnych w zakresie wsparcia społecznego i aktywizacji zawodowej, w obszarze jej zainteresowań znajduje się także profilaktyka zdrowia  psychicznego u dzieci i dorosłych, opieka, wychowanie i arteterapia. Od 2015 roku Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy z Ramienia Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Z pasją i zaangażowaniem dzieli się wiedzą i doświadczeniem, wykorzystując przy tym niestandardowe metody i środki.

DOBROSŁAWA PIKOŃ
Pedagog szkolny, oligofrenopedagog  i nauczyciel wychowania do życia  w rodzinie z wieloletnim doświadczeniem. Jest ekspertem w komisjach egzaminacyjnych ikwalifikacyjnych na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli,  doradcą metodycznym nauczycieli i pedagogów szkolnych. Interesuje się neurodydaktyką i nowoczesnymi, aktywnymi metodami pracy z uczniem.      

MARCIN KUC
Pedagog terapeuta, rewalidator, socjoterapeuta.  Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji - Sekcja Terapeutów Pedagogicznych oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Nauczyciel, terapeuta, rewalidator i doradca zawodowy. Terapeuta w PCPR w Kamiennej Górze oraz w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Świdnicy. Posiada również doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze interwencji kryzysowej, pracy z długotrwale bezrobotnymi i wykluczonymi społecznie oraz uzależnionymi. Asystent  przy standaryzacji narzędzi diagnostycznych w projekcie „Nowoczesne  rozwiązania w doradztwie zawodowym", koordynator działań z obszaru  doradztwa zawodowego i coachingu w programie UM Świdnica „Zostańcie z nami" a także właściciel Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego realizującego szkolenia i warsztaty dla specjalistów oraz specjalistyczne poradnictwo dla klienta indywidualnego.

Ceny studiów na kierunku pedagoika w WSB w Opolu

zapisz-sie-onlin_20.png

Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia I stopnia już dziś. Zapisując się do 17 marca zyskujesz 700 zł:

 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

Czesne już od 239 zł (264 złmiesięcznie na pierwszym roku studiów! 

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki, wprowadziliśmy dwa rozwiązania systemu płatności:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12. 

gwarancja.png

 

 

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/2018. 

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
264 zł239 zł310 zł280 zł1450 zł1300 zł2800 zł2500 złI rok
304 zł355 zł1675 zł3250 złII rok
405 zł1925 zł3750 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
290 zł265 zł340 zł310 zł1600 zł1450 zł3100 zł2800 złI rok
290 zł340 zł1600 zł3100 złII rok
340 zł1600 zł3100 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644