Zobacz inny kierunek

WSB Opole - Studia I stopnia

Pedagogika

rekrutacja zakończona
Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Co zyskasz studiując kierunek pedagogika w WSB w Opolu?

ikona_klucz_4.png

 • Wartościowy merytorycznie program zajęć oraz przyjazne i fachowe wsparcie wykładowców.
 • Zajęcia z praktykami, z dużym doświadczeniem zawodowym.
 • Możliwość udziału w ćwiczeniach i innych praktycznych formach nauczania.
 • Bogatą listę miejsc praktyk zawodowych.
 • Wizyty studyjne zgodne ze studiowaną specjalnością.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów.
 • Możliwość udziału w konferencjach, szkoleniach i kursach.
 • Optymalny wybór specjalności.

foto233x134_35.jpgPedagogika jest nauką o dużym znaczeniu praktycznym. Wyposaża studenta w szerokie i ważne kompetencje, które przydadzą się nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym. Pedagogika bowiem jest wyjątkowym obszarem. Budujemy tam umiejętności z wielu różnych dziedzin: psychologii, komunikacji społecznej, metodyki pracy z osobami różnych grup wiekowych i społecznych, diagnostyki i terapii pedagogicznej, pracy warsztatowej terapeutycznej, animacyjnej, coachingowej i mediacyjnej. Uczymy także pracy zespołowej, właściwego niesienia pomocy, skutecznej pracy z zagrożonymi i potrzebującymi. Umiejętności i kompetencje poparte aktualną wiedzą naukową stanowią najlepsze wyposażenie w życiu zawodowym i społecznym bez względu na charakter pracy i zawodu

dr Joanna K. Wawrzyniak
Menedżer kierunku pedagogika
 

Czego nauczysz się w trakcie studiów w WSB w Opolu?

ikona_umiejetnosci_3.png

 • prowadzić zajęcia wychowawcze i edukacyjne,
 • diagnozować potrzeby wychowanków oraz rozpoznawać zagrożenia ich rozwoju,
 • organizować i realizować terapię zajęciową,
 • budować programy terapeutyczne i pomocowe,
 • planować i realizować działania profilaktyczne,
 • nawiązywać prawidłowy kontakt z wychowankiem i uczniem,
 • rozpoznawać zagrożenia wychowawcze i społeczne,
 • organizować różnorodne formy nauki, pracy i rekreacji,
 • wykorzystywać w praktyce tradycyjne i nowoczesne metody pracy pedagogicznej z różnymi grupami podopiecznych,
 • rozwiązywać konflikty w grupie wychowanków/uczniów,
 • twórczo podchodzić do pracy,
 • rozwijać własne kompetencje.

Dostępne specjalności:

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma specjalistami z branży edukacyjnej. To pozwala nam na bieżąco dostosowywać program nauczania do wymagań rynku, a Ty masz pewność, że będziesz dobrze przygotowany do przyszłej pracy.

Jako absolwent Pedagogiki możesz kontynuować naukę na:

Program studiów I stopnia na kierunku pedagogika w WSB w Opoluikona_praktyczna_53.png

Przedmioty ogólne:

 • język obcy
 • BHP
 • technologie informacyjne
 • higiena i emisja głosu
 • sprawność fizyczna i rekreacja
 • wprowadzenie do filozofii
 • psychologia ogólna
 • podstawy komunikacji społecznej
 • metody efektywnej nauki
 • pierwsza pomoc i ratownictwo
 • psychologia społeczna
 • proseminarium

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:

 • współczesne koncepcje pedagogiczne
 • pojęcia i systemy pedagogiczne
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • historia myśli pedagogicznej
 • socjologia ogólna
 • teoria wychowania
 • filozofia człowieka
 • teoretyczne podstawy kształcenia
 • warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych
 • pedagogika specjalna
 • psychologia rozwoju człowieka
 • metodyka opiekuńczo-wychowawcza
 • patologie społeczne z elementami profilaktyki
 • pedagogika pracy
 • metody badań pedagogicznych
 • pedagogika społeczna
 • pedagogika rodziny
 • diagnostyka pedagogiczna
 • praktyki zawodowe
 • innowacje pedagogiczne i pedagogika alternatywna
 • andragogika i gerontologia społeczna
 • praca z uczniem o SPE
 • wykład do wyboru
 • seminarium dyplomowe

Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Wykładowcy studiów I stopnia na kierunku pedagogika w WSB w Opolu

foto233x134_28.jpgdr Joanna K. Wawrzyniak  - opiekun kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, doktor pedagogiki specjalizująca się w problematyce starości i osób starszych, ich aktywności, rozwoju i opieki. Autorka  ponad czterdziestu artykułów o tej tematyce  oraz monografii: Oblicza starości. Biografia jako źródło czynników adaptacyjnych, Łódź 2009, współautorka podręcznika: Autobiografia jako twórcze wyzwanie. Scenariusze warsztatów biograficznych, Kraków 2013. Współorganizatorka dwóch Uniwersytetów Trzeciego Wieku, warsztatów i wystaw międzygeneracyjnych, praktyk w zakresie aktywizacji osób starszych.

Beata Borecka-Sierpina - pedagog, specjalistka w dziedzinie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny oraz szkolny doradca zawodowy z wieloletnim doświadczeniem w oświacie, w edukacji ogólnodostępnej, specjalnej i integracyjnej. Od kilku lat pracuje w charakterze konsultanta w ośrodku doskonalenia nauczycieli. Jest również realizatorką projektów unijnych w zakresie wsparcia społecznego i aktywizacji zawodowej. Jest współredaktorką publikacji Rzeczywistość a przyszłość edukacyjna ucznia z dysleksją.

Krystyna Dworecka -  nauczyciel języka polskiego, pedagog w dziedzinie oligofrenopedagogiki z doświadczeniem w edukacji integracyjnej, absolwentka studiów podyplomowych: „Prawo w oświacie”, „Nadzór pedagogiczny”, „Organizacja i zarządzanie oświatą”. Posiada pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka polskiego oraz  stopień nauczyciela dyplomowanego. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, ekspert w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, od ponad dziesięciu lat przewodnicząca Zespołu Egzaminatorów humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego, wieloletni dyrektor szkoły. Jest autorką publikacji w zakresie nowatorstwa pedagogicznego. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty. Wieloletni członek Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Marcin Kuc – pedagog, absolwent studiów magisterskich na kierunku Pedagogika spec. profilaktyka i terapia niedostosowania społecznego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz podwójnych studiach licencjackich Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią i Pedagogika z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną. Absolwent wielu kierunków studiów podyplomowych m.in. "Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", "Doradztwo zawodowe", czy "Terapia pedagogiczna i Resocjalizacja". Wieloletni nauczyciel i terapeuta w placówkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, nauczyciel w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Świdnicy, wykładowca Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie z zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi oraz w zakresie pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi.

magdalena_szul_-_fryda_ok.jpgMagdalena Szul-Fryda - pedagog specjalistka w dziedzinie resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i oligofrenopedagogiki z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w edukacji integracyjnej i z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Od kilku lat pracuje w organizacjach pozarządowych jako certyfikowany trener pracy osób niepełnosprawnych. Jest twórczynią i realizatorką projektów unijnych w zakresie wsparcia społecznego i aktywizacji zawodowej, w obszarze jej zainteresowań znajduje się także profilaktyka zdrowia psychicznego u dzieci i dorosłych, opieka, wychowanie i arteterapia. Autorka Modelowa opieka, 2004 Opole ISBN: 83-920729-0-1 oraz redaktorka Mózg Mowa Terapia, 2006 Opole IBSN: 83-920729-8-7 i Nasze dzieci różne są… Jak im pomóc, by osiągnęły sukces? Część 2, Poradnik dla nauczycieli’ 2014 Opole ISBN: 978-83-63233-22-8.

 

Ceny studiów na kierunku pedagoika w WSB w Opolu

Wyższa Szkoła Bankowa wyszła naprzeciw oczekiwaniom swoich przyszłych studentów i wprowadziła innowacyjne rozwiązanie dotyczące sposobuikona_elastyczny_3.png płatności. Do wyboru są dwa systemy płatności:

 • gwarantowane czesne stałe (masz pewność, że czesne nie zostanie podwyższone przez cały okres studiów, co oznacza dla Ciebie stałość i możliwość planowania wydatków).
 • gwarantowane czesne stopniowane (płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku, a w ciągu następnych lat, kiedy znajdziesz już pracę i zaczniesz zarabiać, czesne ulegnie podwyższeniu. Wysokość czesnego w następnych latach znasz już w momencie podejmowania nauki.)

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2016/ 2017.

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
255 zł295 zł1375 zł2650 złI Rok nauki
295 zł345 zł1625 zł3150 złII Rok nauki
395 zł1875 zł3650 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
285 zł335 zł1575 zł3050 złI rok
285 zł335 zł1575 zł3050 złII rok
335 zł1575 zł3050 złIII rok
IV rok

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
255 zł295 zł1375 zł2650 złI Rok nauki
295 zł345 zł1625 zł3150 złII Rok nauki
395 zł1875 zł3650 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
285 zł335 zł1575 zł3050 złI rok
285 zł335 zł1575 zł3050 złII rok
335 zł1575 zł3050 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644