Zobacz inny kierunek

WSB Opole - Studia I stopnia

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

rekrutacja zimowa
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

gwarancja_kierunku_6_2017.jpgCo zyskasz studiując kierunek  Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Opolu?

 • Program studiów jest współtworzony przez praktyków zajmujących się bezpieczeństwem i administracją oraz dostosowywany do zmieniających się warunków i oczekiwań rynku pracy.
 • Zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez doświadczonych praktyków reprezentujących służby mundurowe, administrację rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, specjalistów z obszaru zarządzania kryzysowego, ratownictwa, prawników.
 • Na bazie zawartych porozumień współpracujemy z Komendą Wojewódzką Policji, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i sprawną administrację.
 • Realizowane są wizyty studyjne w instytucjach związanych z bezpieczeństwem i administracją (np. Policja, sąd).
 • ikona_klucz.pngPo ukończeniu specjalności Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa będziesz miał o połowę skrócone obowiązkowe szkolenie przygotowujące do pracy w Policji.
 • Studia na tym kierunku pozwalają przyswoić szeroką wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych, praw człowieka, funkcjonowania państwa, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
 • Koło naukowe „Bezpieczeństwo”, funkcjonujące na kierunku AiBW, organizuje dodatkowe zajęcia, spotkania i wydarzenia z zakresu bezpieczeństwa i administracji. 
foto233x134_7.jpgBezpieczeństwo wewnętrzne państwa, jak nigdy w przeszłości, nabiera szczególnego znaczenia w obecnych czasach. Coraz częściej stykamy się w codziennym życiu z przejawami przestępczości, również zorganizowanej, a także zagrożeniami o charakterze terrorystycznym. Wyspecjalizowane i doskonale przygotowane służby dbające o bezpieczeństwo, profesjonalna administracja to podstawa każdego sprawnie funkcjonującego państwa. Kierunek administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu to kierunek dla tych, którzy pracują, bądź zamierzają poświęcić się w przyszłości pracy np. w organach ścigania, służbach mundurowych lub administracji. Gwarancją naszej jakości są znakomici i doświadczeni praktycy realizujący zajęcia dydaktyczne.
dr Anna Wawrzczak-Gazda
Menedżer kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne
 
Czego nauczysz się w trakcie studiów?

ikona_umiejetnosci.png

 • dokonywać analizy i wykorzystywać w praktyce przepisy prawa związane z obszarem administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • wskazywać zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa państwa,
 • projektować i przygotowywać działania mające na celu zwalczanie i zapobieganie przestępczości, zagrożeniom terrorystycznym, patologii i demoralizacji,
 • tworzyć programy profilaktyczne,
 • podejmować skuteczne działania w czasie kryzysu,
 • posługiwać się narzędziami elektronicznymi pozyskiwania i katalogowania informacji, w tym informacji niejawnych i danych osobowych,
 • zarządzać zasobami ludzkimi oraz realizować zadania wynikające z audytu i kontroli zarządczej.

Zobacz dostępne specjalności 

 

infografiki600-10_0.jpg

  Partner Kierunku

  kas_b1.jpg

  Jako absolwent kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne możesz kontynuować naukę na:

  „Krajowa mapa zagrożeń w Polsce” - to interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, zostają wprowadzone na mapę. Mapa zagrożeń będzie także narzędziem pomocniczym przy przywracaniu części zlikwidowanych posterunków Policji.  

  Program studiów I stopnia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Opoluikona_praktyczna.png

  Przedmioty kształcenia ogólnego *

  • Język obcy
  • BHP
  • Technologie informacyjne
  • Metody efektywnej nauki
  • Psychologia ogólna
  • Self-presentation and public speaking
  • Podstawy komunikacji społecznej
  • Proseminarium
  • Wychowanie fizyczne

  Przedmioty podstawowe i kierunkowe *

  • Podstawy nauki o państwie i prawie z elementami wstępu do prawoznawstwa
  • Elementy prawa cywilnego i gospodarczego
  • Teoria i podstawy bezpieczeństwa
  • Prawo konstytucyjne
  • Wybrane problemy społeczno-gospodarcze
  • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej i bezpieczeństwie
  • Systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Patologie społeczne z elementami profilaktyki
  • Zwalczanie przestępczości i terroryzmu
  • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
  • Prawo administracyjne
  • Kontrola zarządcza i audyt w administracji publicznej
  • Prawo karne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej i służbach mundurowych
  • Postępowanie administracyjne
  • Legislacja administracyjna
  • Prawo wykroczeń
  • Elementy prawa pracy i etyka  zawodowa funkcjonariuszy publicznych
  • Stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe
  • Praktyka zawodowa
  • Seminarium dyplomowe
  • Wykłady do wyboru    

   

  Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności.

  * wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

   

  Wykładowcy studiów I stopnia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Opolu

  awg.jpgdr Anna Wawrzczak – Gazda
  Prodziekan WSB w Opolu, menedżer kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, doktor nauk humanistycznych. Przez 11 lat pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Opolu. Była wieloletnim rzecznikiem prasowym Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Organizator, współorganizator oraz uczestnik wielu konferencji i projektów, również międzynarodowych, kampanii społecznych na terenie Opolszczyzny, dotyczących problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości, patologii i demoralizacji. Pracownik naukowy WSB w Opolu, współpracowała jako dydaktyk z Uniwersytetem Opolskim oraz Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (filia w Opolu), autorka kilku publikacji, członek  Fundacji Pro Lege, wolontariusz opolskiego Caritasu.

  prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak
  Logistyk i specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i problemów militarnych. Kierownik Katedry Logistyki w WSB we Wrocławiu. Wcześniej Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Uczestnik międzynarodowych misji stabilizacyjnej w Iraku. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny. Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym kilku monografii. Posiada bogatą wiedze teoretyczna i praktyczną. Członek wielu prestiżowych organizacji w tym między innymi Komitetu Transportu PAN (w latach 2007-2010) oraz zdobywca wielu nagród. Posiada też certyfikat „European Senior Logistician” Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Kierownik  merytoryczny studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu "Zintegrowany system  informatyczny SAP ERP".

  dr Bogdan Tomaszek
  Doktor nauk technicznych, doradca KSU PARP w zakresie innowacji, egzamin państwowy dla kandydatów i członków Rad Nadzorczych  spółek Skarby Państwa, 32 lata pracy w instytucie naukowo-badawczym na różnych stanowiskach w tym 8 lat pełnił funkcję sekretarza naukowego w  instytucie, senator RP z Województwa Opolskiego w latach 1997 do 2001 prowadził 16 ustaw w Senacie,  Wojewoda Opolski w latach 2005 do 2007, prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. w Opolu w latach 2008 do 2013, doradca prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle ds. rozwoju gminy w latach 2011 do 2014. członek rad społecznych m. in. CBOS, SP ZOZ, Radia Opole, Rady Głównej Jednostek Badawczo Rozwojowych. Obecnie członek Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. i przewodniczący Rady Nadzorczej firmy  Grupy Azoty ZAK S.A. Zainteresowania naukowe:  zarządzanie przedsiębiorstwem, procesy restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych, instytucje wsparcia biznesu, budowa sieci współpracy firm w regionie, rozwój innowacji w mikro i małych przedsiębiorstwach w tym spin off, spin out, startup, funkcjonowanie samorządu terytorialnego, marketing polityczny, sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju,  rewitalizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej.

  ask.jpg

  dr Anna Szeliga – Kowalczyk
  Doktor nauk o zarządzaniu, doradca, trener biznesu, wdrożeniowiec; posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej w tym w sądownictwie; ma na swoim koncie skutecznie przeprowadzone wdrożenia kilku znormalizowanych systemów  zarządzania; prowadzi warsztaty, a także doradztwo w zakresie problematyki Human Resources, w tym przeciwdziałania patologiom organizacyjnym takim jak: mobbing, molestowanie itp. Zainteresowania naukowe i eksperckie: zarządzanie personelem w administracji publicznej, patologie organizacyjne i dysfunkcje w zarządzaniu personelem, jakość w przedsiębiorstwach usługowych komunikacja interpersonalna, procesy restrukturyzacyjne, stosunki pracy – relacje pracodawca pracownik, motywowanie ludzi w organizacji. Wykładowca WSB, kierownik Zespołu Dydaktycznego Kierunku Zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym w Opolu.

  foto233x134_17_1.jpg

  dr Agnieszka Dornfeld – Kmak
  Doktor nauk humanistycznych. Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Praktyk w zakresie audytu wewnętrznego (Urząd Kontroli Skarbowej, 10 Brygada Logistyczna w Opolu, jednostki samorządu terytorialnego), posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego-złożony z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów. Współautorka książek „Zarządzanie ryzykiem procesów – identyfikacja - modelowanie – zastosowanie, Politechnika Opolska, Studia i Monografie, Opole 2009”, „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015 r. oraz innych publikacji z zakresu zarządzania, kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Zainteresowania badawcze: strategia zarządzania ryzykiem, budżet zadaniowy, kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

  kosmala.jpgmgr Marcin Kosmala
  Absolwent Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Od 2007 roku związany z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, obecnie pracujący na stanowisku głównego specjalisty zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii. Odpowiedzialny za inicjowanie i koordynowanie działań profilaktycznych na terenie województwa opolskiego. W ramach powierzonych zadań pełni nadzór nad realizacją przedsięwzięć profilaktycznych prowadzonych przez jednostki powiatowe policji. Autor walizki „narkotykowej”, mającej przeciwdziałać uzależnieniom wśród młodzieży, stanowiącej obecnie jedno z najlepszych w Polsce narzędzi do działań edukacyjnych wśród rodziców i nauczycieli. Ukończył kurs specjalistyczny z zakresu profilaktyki społecznej w Szkole Policji w Katowicach. W roku 2017 odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji. Od 10 lat dyrektor Fundacji Pro-Lege w Opolu, organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa opolskiego. Autor ponad 50 projektów grantowych oraz współorganizator wielu kampanii społecznych . i projektów profilaktycznych.

  foto233x134_18_0.jpgmgr Marek Dyjasz
  Inspektor policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W latach 1999-2004 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji a następnie do 2007 r. Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu. W 2010 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu oraz przestępczości gospodarczej i korupcyjnej.  W trakcie swojej służby kierował wieloma zespołami operacyjno-śledczymi powołanymi do wykrycia sprawców  najpoważniejszych przestępstw w tym zabójstwa w 2001 r. 4 osób w Filii Kredyt Banku w Warszawie oraz zabójstwa w 1998 r. w Warszawie Komendanta Głównego Policji gen. Marka Papały. Swoje doświadczenie wykorzystuje współpracując  z Instytutem Rachunkowości i Podatków oraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce w ramach szkoleń  dedykowanych audytorom i kontrolerom wewnętrznym  w zakresie nadużyć i oszustw oraz analizy śledczej.  Jest ekspertem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej oraz członek ACFE Polska.

  dr Tomasz Strzałkowski
  Zawodowo związany z samorządem terytorialnym. Pełni funkcję sekretarza gminy Jaworzyna Śląska, a w latach 2002-2014 był radnym Rady Powiatu Opolskiego.  Jego zainteresowania naukowe dotyczą prawa konstytucyjnego, a w szczególności prawa wyborczego, jak również prawa samorządu terytorialnego. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji poświęconych głównie szeroko rozumianej problematyce wyborów i systemu wyborczego, w tym Komentarza do Działu I Kodeksu Wyborczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach nadzoru spółek kapitałowych. Jest również adiunktem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

  dr Leszek Bednarski
  Studia magisterskie ukończył w 1990 r. na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych we Wrocławiu, następnie w 1993 r. ukończył Studium Podyplomowe z Kryminalistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2001 r. uzyskał stopień doktora na podstawie przedstawionej rozprawy „Dowód z oględzin w przypadkach śmierci gwałtownej”, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 roku adiunkt na Uniwersytecie Opolskim. Zainteresowania naukowe dr Leszka Bednarskiego koncentrują się na badaniach, jakości podejmowanych czynności na miejscach zdarzeń w przypadkach śmierci gwałtownej, a także wykorzystaniem tego materiału przez Prokuratora w postępowaniu przygotowawczym oraz Sądu w wyrokowaniu. Problematyka ta ma istotne znaczenie dla efektywności procesu wykrywczego, w szczególności czasu jego trwania, ponoszonych kosztów finansowych oraz kosztów społecznych (cierpień ludzkich) z powodu nie wykrycia faktycznego sprawcy lub jego uniewinnienia. Uczestniczy w konferencjach naukowych, na których głosi referaty związane z problematyką swoich zainteresowań i badań naukowych. Przez 27 lat byl funkcjonariuszem policji w Brzegu, a służbę zakończył na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu.

  pater.jpgmgr Bartosz Pater
  Były funkcjonariusz Policji-Kierownik Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Opolu. Ukończył studia magisterskie i podyplomowe z m.in. edukacji obronnej, resocjalizacji i profilaktyki społecznej, przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Jest instruktorem taktyki i techniki interwencji, ratownictwa klasycznego i z powietrza, ratownikiem wodnym, pomocnikiem instruktora narciarstwa. Przeszedł przeszkolenie w Direzione Centrale per gli Institui di Instruzione Centro Addestramento Alpino Moena. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia i planowania działań bojowych, pracy w sytuacjach kryzysowych oraz pod dużym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Jest trenerem i wykładowcą z zakresu przetrwania w trudnych warunkach, motywowania oraz radzenia sobie ze stresem. Właściciel firmy „CERBER”. Obecnie również wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej Wydział Ekonomiczny w Opolu na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

  mgr Witold Apolinarski
  p.o. Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich, absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, do roku 2017 dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. Uczestniczył w wielu kursach krajowych i zagranicznych dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego. Brał udział w działaniach Jednostki Specjalnej Policji Polskiej w Kosowie w ramach misji ONZ. Jako praktyk wyznaczany do udział w pracach zespołów Komendanta Głównego Policji dot. nowych uregulowań prawnych. Dowodził działaniami podległej Jednostki w trakcie największych operacji policyjnych ostatnich lat – Euro 2012 , Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. Współpracuje z innymi ośrodkami akademickimi – Uniwersytetem Opolskim i Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu. Zainteresowania naukowe dot. przestępczości zorganizowanej, taktyki działań kontrterrorystycznych, zadań i roli Policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, politycznym aspektom terroryzmu. Hobby – turystyka motocyklowa, strzelectwo i kolekcjonowanie broni palnej bojowej.

  mgr Mirosława Korejba
  Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Opolskiej na kierunku Zarządzanie produkcją, a pracę magisterską pisała z doboru do służby w Policji. Służbę  w Policji pełni od 2000 r. początkowo realizując zadania Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu, a następnie  Wydziału Prewencji KPP w Kędzierzynie – Koźlu. Od września 2009 roku pełni funkcję Pełnomocnika KWP w Opolu do Spraw Ochrony Praw Człowieka. Wraz z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji oraz Pełnomocnikami Komendantów Wojewódzkich Policji jest współautorką podręcznika dla wykładowców Szkół Policji pn. „Służyć i chronić” oraz poradnika antydyskryminacyjnego pn. „Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji”. Zorganizowała i współprowadziła warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach lekcji wychowania obywatelskiego. Na co dzień realizuje szkolenia dla kadry kierowniczej oraz warsztaty trenerskie Systemu Wczesnej Interwencji „Rozmowa SWI”. Prowadzi również szkolenia wstępne z zakresu praw i ochrony człowieka dla nowoprzyjętych policjantów. 

  mgr Cezary Balawajder
  Młodszy inspektor policji w stanie spoczynku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Historyczno- Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Od 1991 roku pełnił funkcje kierownicze w różnych komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, między innymi był wieloletni naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych. Ukończył szereg szkoleń specjalistycznych (Komenda Główna Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) dotyczących ochrony informacji niejawnych, danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jest specjalistą w zakresie teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania i realizowania regulacji prawnych w powyższym zakresie.

  st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Marek Matczak
  W latach 2011-2016 zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej zakończył w 2016 roku w stopniu służbowym starszego brygadiera pożarnictwa. Przez cały okres służby realizował zadania w zakresie działań ratowniczych i dowodzenia. Wcześniej Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Opolu, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Opolu, a także Naczelnik Wydziały Liniowego i wykładowca w Szkole Podoficerskiej PSP w Opolu.

  mgr Paulina Maria Kurek
  Oficer policji w stanie spoczynku, psycholog. Przez 20 lat była negocjatorem policyjnym, w tym przez 13 lat pełniła funkcję Krajowego Koordynatora do spraw negocjacji policyjnych zajmując się tworzeniem i zarządzaniem systemem negocjacji policyjnych w Polsce. Organizowała i prowadziła szkolenia dla policjantów z tego zakresu oraz, z zakresu negocjacji, dla przedstawicieli między innymi żandarmerii wojskowej, służby więziennej, straży granicznej i innych podmiotów mundurowych. Prowadziła również szkolenia z zakresu komunikacji i zarządzania stresem między innymi dla interwentów kryzysowych, dyspozytorów i ratowników medycznych, pracowników ochrony, wolontariuszy na Euro 2012, pracowników banków. Ukończyła specjalistyczne kursy kierunkowe m.in. New Scotland Yard oraz FBI. Aktualnie prowadzi szkolenia z zakresu m.in: negocjacji, komunikacji, zachowania w sytuacjach kryzysowych, psychologii tłumu, towarzyszenia w sytuacji śmierci i żałoby. 

   

  Ceny studiów na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Opolu

   

  zapisz-sie-onlin_20.png

  Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia I stopnia już dziś. Zapisując się do 17 marca zyskujesz 700 zł:

  • 300 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej

  Czesne już od 271 zł (296 złmiesięcznie na pierwszym roku studiów! 

  ikona_elastyczny.png

  Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki, wprowadziliśmy dwa rozwiązania systemu płatności:

  • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III
  • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 

  Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12. 

  gwarancja.png

   Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/2018. 

   

  Loader
  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
  Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

  Gwarantowane czesne stopniowane

  12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
  296 zł271 zł355 zł325 zł1675 zł1525 zł3250 zł2950 złI rok
  334 zł385 zł1825 zł3550 złII rok
  435 zł2075 zł4050 złIII rok

  Gwarantowane czesne stałe

  12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
  319 zł294 zł375 zł345 zł1775 zł1625 zł3450 zł3150 złI rok
  319 zł375 zł1775 zł3450 złII rok
  375 zł1775 zł3450 złIII rok
  IV rok

  Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


  Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

   • ul. Augustyna Kośnego 72
   • 45-372 Opole
   • PON - PIĄ:
   • SOB:
   • 09:00 - 17:00
   • 09:00 - 14:00
   • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
   • fax

  Javascript is required to view this map.
  50.67033917.940644