Procedury składania publikacji

Gromadzeniem, upowszechnianiem i  opracowaniem dorobku naukowego pracowników Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku zajmuje się Biblioteka na podstawie Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Do gromadzonych publikacji zalicza się te, które posiadają afiliację WSB w Gdańsku. Materiał bibliograficzny składa autor niezwłocznie po opublikowaniu, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych. Biblioteka przyjmuje do opracowania wyłącznie kompletny materiał bibliograficzny. Do publikacji naukowych obowiązkowo składanych zalicza się: artykuł w czasopiśmie naukowym, monografię naukową oraz rozdział w monografii naukowej.
Zgłoszenie publikacji:
a) formularz zgłoszeniowy:
Formularz zgłoszeniowy dla autora artykułu w czasopiśmie naukowym
Formularz zgłoszeniowy dla autora/redaktora książki/monografii naukowej
Formularz zgłoszeniowy dla autora rozdziału w książce/monografii naukowej
Wskazówki jak wypełnić formularz
b) oryginał lub kopia całego opublikowanego materiału w wersji ostatecznej (opublikowanej):
Kopia rozdziału w książce oraz artykułu w czasopiśmie zawiera: okładkę, stronę tytułową całości książki lub czasopisma, stronę tytułową i redakcyjną (zawierającą informacje o autorze, tytule, redaktorze, nazwie, miejscu i dacie, konferencji, wydawcy, roku i miejscu wydania, numerze ISBN/ ISSN, spis treści oraz cały rozdział lub artykuł.
Jeśli publikacja jest dostępna w całości na stronie internetowej, wystarczy złożenie wypełnionego formularza z podaniem adresu internetowego publikacji.

OD 2017 R. PUBLIKACJE GROMADZONE NA BIEŻĄCO - w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od momentu opublikowania.

Publikację z wypełnionym formularzem autor składa w Sekretariacie Instytutu.
Sylwia Zapisek
Budynek A, III piętro, pokój 305
publikacjenaukowe@wsb.gda.pl
tel. 58 522 75 88