Rekrutacja i dokumenty

UWAGA!
PODCZAS REKRUTACJI ZIMOWEJ NIE PROWADZIMY NABORU NA STUDIA PODYPLOMOWE

Wybierz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku ! Zapisz się już dziś.

Kto może zostać studentem?
Studia podyplomowe możesz podjąć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia zaczynasz studia podyplomowe.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak się zapisać na studia?
Możesz zrobić to:

 • online za pośrednictwem formularza zapisów, który poprowadzi Cię przez etapy rekrutacji
 • lub w Biurze Rekrutacji, gdzie możesz liczyć na fachową i miłą obsługę.

Wyniki rekrutacji
Chcesz się dowiedzieć, czy zostałeś przyjęty na studia?  O wynikach informujemy mailowo

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji dla Cudzoziemców

Jak zapisać się na studia podyplomowe w kilku krokach:krok1stopieni.png

KROK 1. Co musisz zrobić?

 

KROK 2. Co musisz zrobić? krok2stopieni_0.png
Zgromadź i wypełnij komplet dokumentów.
Lista potrzebnych dokumentów:

 • kwestionariusz z podaniem( po wypełnieniu online, wróci do Ciebie na maila)
 • kserokopia dyplomu – oryginał lub odpis do wglądu
 • kserokopia dowodu tożsamości
 • Kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej (w przypadku zmiany nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji)
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego - do 15 październik wpisowe wynosi 150zł.
  wpłaty należy dokonać na NR KONTA DO OPŁAT ZA WPISOWE –
  STUDIA PODYPLOMOWE  96 1750 1152 0000 0000 0169 4065
  w tytule przelewu prosimy wpisac imię i nazwisko kandydata
 • Dane do przelewów zagranicznych:
  PL 96 1750 1152 0000 0000 0169 4065
  BIC: RCBWPLPW
  Raiffeisen Bank Polska S.A.
  Ul. Grzybowa 78, 00-844 Warszawa

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące z nich możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

Dodatkowe zasady rekrutacji w przypadku wybranych kierunków:

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – wymagane jest ukończenie uczelni wyższych studiów  magisterskich, licencjackich oraz inżynierskich dowolnego kierunku oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego w przypadku osób, które będą ubiegały się o pracę nauczyciela – bibliotekarza, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wyksztalcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400 oraz z 2012 r. poz. 174 i 426), par. 6.1.
 • Informatyka Śledcza i Cyberprzestępczość - konieczne jest złożenie zaświadczenia o niekaralności.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera – wymagane jest ukończenie studiów pedagogicznych I lub II stopnia lub studiów wyższych o dowolnej specjalności i kursu lub studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego i posiadanie kwalifikacji nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wyksztalcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400 oraz z 2012 r. poz. 174 i 426).
 • Executive Marketing Masterclass – wymagane jest posiadanie doświadczenia w obszarze marketingu min 2 lata (na podstawie CV) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.
 • Executive International Human Resource Management – wymagane jest posiadanie doświadczenia w obszarze HR min 2 lata (na podstawie CV) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.
 • Język angielski w biznesie – wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.
 • Nauczanie przedsiębiorczości – nauczanie drugiego przedmiotu – wymagane jest posiadanie kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wyksztalcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400 oraz z 2012 r. poz. 174 i 426).
 • Nauczanie matematyki z elementami informatyki – nauczanie drugiego przedmiotu - wymagane jest  posiadanie kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wyksztalcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400 oraz z 2012 r. poz. 174 i 426) oraz  dyplom magistra, inżyniera lub licencjata  w obszarze nauk ścisłych, technicznych   lub innych   studiów,  w programie których  występował co najmniej jeden  przedmiot matematyczny w wymiarze co najmniej   jednego  semestru.
 • Nauczanie prawa w szkole - wymagane jest posiadanie kwalifikacji nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wyksztalcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 oraz z 2012 r. poz. 174 i 426).
 • Oligofrenopedagogika – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - wymagane jest ukończenie studiów pedagogicznych I lub II stopnia lub studiów wyższych o dowolnej specjalności i kursu lub studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego i posiadanie kwalifikacji nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wyksztalcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400 oraz z 2012 r. poz. 174 i 426).
 • Resocjalizacja i socjoterapia - wymagane jest ukończenie studiów pedagogicznych I lub II stopnia lub studiów wyższych o dowolnej specjalności i kursu lub studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego i posiadanie kwalifikacji nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wyksztalcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400 oraz z 2012 r. poz. 174 i 426).
 • Przygotowanie pedagogiczne studia kwalifikacyjne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej - wymagane jest ukończenie studiów, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu (rodzaju zajęć) zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wyksztalcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400 oraz z 2012 r. poz. 174 i 426).
 • Tłumaczenia Ekonomiczno-Prawnych w Biznesie – Język Angielski poziom I i poziom II - wymagane jest złożenie dyplomu ukończenia studiów filologii angielskiej, nauczycielskich kolegiów języków obcych lub certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C2. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.
 • Transport i spedycja dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyki i spedytor -  wymagane jest posiadanie kwalifikacji nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wyksztalcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400 oraz z 2012 r. poz. 174 i 426).
 • Zarządzanie w oświacie - wymagane jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
 • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - konieczne jest ukończenie studiów pedagogicznych I lub II stopnia lub studiów wyższych o dowolnej specjalności i kursu lub studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego.

krok3stopieni.pngKROK 3. Co musisz zrobić?

 • przyjdź do Biura Rekrutacji
 • złóż komplet dokumentów
 • podpisz umowę edukacyjną ( na miejscu w Biurze Rekrutacji, jeśli nie uda Ci się do nas dotrzeć, po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem biura możesz wysłać ją do nas pocztą tradycyjną )

Bądź spokojny:
W razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji udzielą Ci pomocy i wszystkich potrzebnych informacji.
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów otrzymasz informacje o tym kiedy planowo ruszają zajęcia, kiedy zapadnie ostateczna decyzja o uruchomieniu kierunku oraz o dostępie do swoich planów i harmonogramów zajęć.

krok4stopieni.pngKROK 4. Co musisz zrobić? 

Jesteś już studentem WSB!

Teraz możesz m.in.:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu

Warunki przyjęcia na studia:

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
  ( następuje ono po dopełnieniu wszystkich formalności rekrutacyjnych)
 • złożenie  kompletu wymienionych wyżej dokumentów
 • podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych

Dokumenty do wglądu:

Faktura VAT
Po spełnieniu warunków rekrutacji oraz dokonaniu płatności za studia, Uczelnia na prośbę studenta, wystawia faktury VAT.
W celu jej otrzymania, prosimy o wypełnienie formularza zamówienie na fakturę  i odesłania na adres Działu Obsługi Finansowej Studenta dofs@wsb.gda.pl . Faktura zostanie wystawiona dopiero po wpłacie czesnego (możliwej nie szybciej niż w drugiej połowie września), wyłacznie na studenta (nabywca).
 

Płatności za studia można dokonać tylko na indywidualnie wygenerowane konto studenta, prosimy nie wpłacać czesnego na konto ogólne Uczelni.

Zasady płatności
Opłata za naukę składa się z:

 • bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 400 zł (Uwaga! sprawdź aktualną promocję)
 • czesnego
 • opłaty administracyjnej końcowej w wysokości 95 zł

 

Biuro Rekrutacji
Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk (I piętro - pokój 103)
tel. 58/522 75 13
e-mail: rekrut-dsp@wsb.gda.pl 
pytania dotyczące rekrutacji cudzoziemców: admission@wsb.gda.pl