Zobacz inny kierunek

Analityk finansowy


WSB Gdańsk - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

kidp.jpgAnalityk finansowy - studia w WSB w Gdańsku 

Analiza finansowa dostarcza informacji koniecznych do prawidłowej oceny sytuacji jednostki oraz podejmowania decyzji gospodarczych. Pozwala m.in. na monitorowanie realizacji założonych celów, ocenę wykorzystania posiadanych zasobów i usprawnienie działalności jednostki.

„Opanowanie zasad analizy i umiejętność ich wykorzystania są niezbędne do prawidłowej oceny kondycji przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji. Ułatwią to zadania oparte na praktyce gospodarczej oraz wykładowcy z odpowiednim doświadczeniem zawodowym”.

dr Aldona Uziębło
opiekun kierunku, biegły rewident, wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Oddział w Gdańsku

Cel
Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowisku analityka finansowego w przedsiębiorstwach, bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych.

Korzyści
Założenia programowe studiów przewidują przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności m.in. z dziedziny analizy, rachunkowości zarządczej, controllingu, wyceny,  które w połączeniu z metodami ilościowymi umożliwią samodzielne podejmowanie specjalistycznych decyzji związanych z analizą i oceną prowadzonych projektów i przygotowywania budżetów

Uczestnicy
Oferta skierowana jest do przedsiębiorców i menedżerów, osób pracujących samodzielnie i kierowników zarządzających zespołami, członków niższej i średniej kadry kierowniczej oraz pracowników działów analitycznych, działów finansowo-księgowych i departamentów inwestycyjnych banków.

Praktyczny charakter studiów
Wśród wykładowców są praktycy z  firm consultingowych, kancelarii adwokackich, a także biegli rewidenci. Program studiów przewiduje zajęcia w formie warsztatów z wykorzystaniem komputerów oraz analizy przypadków.

 

Program kierunku: 

9 miesięcy nauki
172 godziny
10 zjazdów


Prowadzenie działalności gospodarczej i odpowiedzialność z tym związana (10 godz.)

 • Prawne podstawy działalności gospodarczej (10 godz.)

Wykorzystanie informatyki i metod ilościowych w analizie (36 godz.)

 • Matematyka finansowa (8 godz.)
 • Metody ilościowe w analizie finansowej (14 godz.)
 • Informatyka w analizie finansowej (14 godz.)

Planowanie, koordynowanie i kontrola przebiegu procesów ekonomicznych (50 godz.)

 • Controlling  (12 godz.)
 • Budżetowania (12 godz.)
 • Biznesplan (8 godz.)
 • Rachunek kosztów ( 10 godz.)
 • Rachunkowość zarządcza (8 godz.)

Wieloaspektowa analiza przedsiębiorstwa (68 godz.)

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa (18 godz.)
 • Analiza systemu ubezpieczeń gospodarczych (8 godz.)
 • Analiza rynku finansowego (12godz.)
 • Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa (8 godz.)
 • Analiza projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa (10 godz.)
 • Podstawy wyceny przedsiębiorstwa (12 godz.)

Seminarium projektowe  (8 godz.)


Forma zaliczenia

 • Dwa testy semestralne oraz egzamin końcowy polegający na obronie projektu
Wykładowcy: 

Marcin Gałek – magister, Inspektor Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku. Od 2002 r. zajmuje się działalnością dydaktyczną. Wykładowca współpracujący, między innymi, z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz  Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku. Prowadzi zajęcia w zakresie prawa podatkowego oraz unijnego. Zawodowo zajmuje się problematyką związaną z podatkami, a także audytem środków pomocowych z Unii Europejskiej. Łączy umiejętności dydaktyczne z praktyką zawodową.

Michał Janowski –od 2009 r. radca prawny. Wcześniej ukończył aplikację przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Był też m.in. redaktorem oraz trenerem wewnętrznym w wiodącym wydawnictwie prawniczym. Zawodowo związany z prawem od 2001 r. Doradza jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom z branży nowych technologii, a także osobom fizycznym. Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz zamówień publicznych.

Marcin Kalinowski – prof. nadzw. dr hab. Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania tej Uczelni. W latach 2012-2013 Członek Rady Nadzorczej spółki Leier Markowicze S.A., pracował w firmach: Assmann GMBH, Martela Oy, Grupa Organika uczestnicząc w wielu projektach rozwojowych i inwestycyjnych. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką funkcjonowania rynków finansowych w tym w szczególności inwestycji na rynkach finansowych i ich behawioralnych aspektów. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu. W swojej karierze dydaktycznej prowadził zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych, jak i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Akademii Leona Kożmińskiego w Warszawie, Helsinki School of Business - Helsinki (Finland), Hacettepe University - Ankara (Turkey), Stord/Haugesund Uniersity - Haugesund (Norway). W roku 2010 odbył staż naukowo-dydaktyczny w New York University (USA).

Jarosław Kujawski  - doktor nauk o zarządzaniu, absolwent University of Stirling, posiada tytuł Master of Science (MSc) in Accounting and Finance. Był controllerem finansowym w amerykańskiej firmie – ma doświadczenie korporacyjne w zarządzaniu środowiskiem rachunkowości zarządczej. Prowadził kilkanaście projektów wdrożeniowych controllingu finansowego, budżetowania, rachunku kosztów, rachunkowości menedżerskiej oraz opracowywał biznes plany w branżach: morskiej, przetwórczej, elektromechanicznej, przesyłowej, teletransmisyjnej. Przeprowadził kilkanaście audytów przedwdrożeniowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Prowadzi treningi na licznych studiach podyplomowych i MBA, szkolenia z rachunkowości dla BPO/SSC po angielsku. Zaraża entuzjazmem i ma świetny kontakt z uczestnikami. Ma zamiłowanie do tego co robi – jest fanem rachunkowości, controllingu finansowego, finansów, ekonomii i zarządzania. W wolnych chwilach oddaje się różnym zajęciom:  23-krotny maratończyk (3:41:47),  licencjonowany zawodnik piłki nożnej,  prezes 3-sekcyjnego klubu sportowego Ex Siedlce Gdańsk, miłośnik historii, entuzjasta aktywnej turystyki, poliglota – posługuje się 5 językami obcymi.

Lidia Miszkiel – magister, absolwentka Informatyki i Ekonometrii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w specjalności Statystyka Ubezpieczeniowa (studia magisterskie) oraz Metody Analizy Danych (studia licencjackie); kierunek ukończyła z tytułem najlepszego studenta zdobywając m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Posiada doświadczenie zawodowe w sektorze bankowości w obszarze ryzyka kredytowego oraz w szerzej pojętym sektorze finansowym w zakresie zarządzania portfelami wierzytelności detalicznych.

Agnieszka Mroczkiewicz - główny księgowy, biegły rewident. Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości i podatków na uczelniach trójmiejskich oraz kursach, m. in. dla Izby Skarbowej w Gdańsku, Izby Celnej w Gdyni czy Ministerstwa Finansów. Z WSB związana od 1999 roku. Autorka publikacji z zakresu prawa podatkowego. Współpracowała i współpracuje z kilkoma firmami audytorskimi w Trójmieście i Poznaniu.

Stefan Olech - doktor nauk, specjalista ds. controllingu, zrealizował ponad 1 500 seminariów z controllingu otwartych i dedykowanych w przedsiębiorstwach różnych branż.Kierownik Naukowy Akademii Controllingu ODiTK w Gdańsku oraz Kongresów Controllerów. Tłumacz i współautor książki „Controlling w przedsiębiorstwie” oraz autor wielu artykułów o controllingu.

Marlena Robakowska - dr n. med., manager związany m.in. z systemem opieki zdrowotnej w Polsce od ponad 13 lat. Długoletnie doświadczenie  związane z  badaniem kondycji ekonomicznej firm, planowaniem strategii, tworzeniem planów rozwoju oraz tworzeniem i nadzorowaniem budżetów. Szereg opracowań, analiz ekonomicznych, optymalizacji kosztów w realny sposób przekładały się na wzrost konkurencyjności oraz kondycję ekonomiczną placówek. W pracy naukowej stworzyła kilka uznanych projektów i publikacji naukowych, w których podjęte  tematy ukazują możliwości zmiany podejścia do zarządzania prywatną i publiczną placówką, udowadniając jak ważną rolę w sprawnym zarządzaniu placówką medyczną odgrywają wiedza i umiejętności managerskie. Na stałe związana z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową oraz szkoli uczestników kształcenia przed i podyplomowego.

Jacek Sitko – magister (Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego) oraz absolwent Studium Doktoranckiego (j.w.). Ukończył studia podyplomowe z zakresu Controllingu w przedsiębiorstwie (Wydział Zarządzania UG) oraz Rachunkowości finansowej w Świetle Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Posiada państwowe uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz międzynarodowe kwalifikacje z rachunkowości zarządczej (CIMA) na poziomie Dip.MA (obecnie w trakcie pozyskiwanie kolejnego poziomu kwalifikacji). Szerokie doświadczenie praktyczne w zakresie rachunkowości zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem planowania i modelowania finansowego, budżetowania oraz testów wartości. Od 2005r. współpracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku w obszarach finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz wyceny przedsiębiorstw. Od 2014r. wykładowca na studiach MBA z zakresu finansów i kontrolingu.

Katarzyna Sokołowska – doktor ekonomii, mgr matematyki, nauczyciel mianowany, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: podstawy matematyki finansowej, matematyka, ekonometria, prognozowanie, badania operacyjne. Uczestnicy zajęć cenią ją za umiejętność przekazywania trudnej wiedzy w zrozumiały sposób, dzięki czemu uzyskuje wysokie miejsca w rankingach ocen nauczycieli WSB. Współpracuje z innymi pracownikami naukowymi wspierając ich w zakresie zastosowania metod ilościowych do prowadzonych badań.

Opiekun merytoryczny:
Aldona Uziębło – doktor ekonomii, biegły rewident, dyplomowany księgowy, inspektor podatkowy, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  Trener w zakresie analizy finansowej i finansów przedsiębiorstw, prowadzi profilowane szkolenia dla kadry zarządczej z tego zakresu. Współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce (wiceprezes oddziału w Gdańsku, szkolenia dla kandydatów na głównych księgowych i biegłych rewidentów, dla Izby Celnej w Gdyni) oraz Advanced Solutions Institute Poland Sp. z o.o. (szkolenia kadry menedżerskiej, pracowników urzędów kontroli skarbowej). Przeprowadza także ekspertyzy i analizy w ramach współpracy ze SEKiP Sp. z o.o. Jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu analizy i finansów, w tym podręczników. Prowadzi zajęcia m.in. na studiach podyplomowych i MBA, jest bardzo dobrze ocenianym wykładowcą – pasjonatem (Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, staż dydaktyczny w Hedmark University College, Norwegia). Pracowała m.in. w Stowarzyszeniu Ekspertów Księgowych i Podatkowych sp. z o.o. (pełne prowadzenie ksiąg rachunkowych w kilku firmach o różnych profilach działalności, sporządzanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdań finansowych) oraz w Pomorskim Urzędzie Skarbowym (prowadzenie całokształtu spraw związanych z postępowaniem dowodowym i wyjaśniającym, opracowywanie decyzji podatkowych, sporządzanie analiz pokontrolnych, dokonywanie analiz materiałów kontroli podatkowej). Prywatnie jako wolontariuszka hospicyjna spędziła sporo czasu w Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, pasjonuje się historią ZSRR, sztuką, gra na pianinie, czyta mangi i kocha koty.

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

10 RAT2 RATY1 RATA
445 zł2175 zł4300 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych i MBA

  • Aleja Grunwaldzka 238 A, I piętro- pokój 103
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • tel. 58 522 75 13
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38911218.584271