Zobacz inny kierunek

WSB Gdańsk - Studia I stopnia

Prawo w biznesie

rekrutacja zimowa
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Dlaczego warto wybrać kierunek Prawo w biznesie w WSB w Gdańsku?

 • Na kierunku prawo w biznesie kształcimy osoby, które będą posiadały jednocześnie wiedzę z dziedziny zarządzania i finansów oraz prawa.
 • Rozwiniemy w Tobie kompetencje menedżerskie i umiejętności ekonomicznej analizy prawa, co pozwoli Ci na praktyczne zastosowanie wiedzy prawniczej w realnym otoczeniu konkurencyjnym przedsiębiorstwa.
 • To innowacyjny kierunek studiów, który łączy wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi.
 • Kształcimy specjalistów w zakresie regulacji prawnych obrotu gospodarczego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw.
 • Zapewniamy szereg zajęć warsztatowych prowadzonych przez specjalistów z zakresu obrotu gospodarczego, w tym doświadczonych radców prawnych i adwokatów.
 • Będziesz mógł wziąć udział w spotkaniach z coachem, warsztatach z negocjacji oraz zarządzania konfliktem.
 • Będziesz mieć możliwość odbycia praktyki w działach prawnych i organizacyjnych liczących się na rynku.

Dlaczego warto studiować Prawo w biznesie w WSB w Gdańsku?

 • To studia interdyscyplinarne – dlatego będziesz mógł łączyć kompetencje menedżerskie z wiedzą prawniczą i podstawami ekonomii.
 • Dowiesz się, jakie są prawne aspekty działalności przedsiębiorstw, dzięki temu łatwo się odnajdziesz
  w różnych branżach, a w związku z tym – szybciej znajdziesz ciekawą pracę.
 • Przyszłym absolwentom prawa w biznesie zapewniamy zdobycie przekrojowych kompetencji z zakresu obsługi małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych w różnych sferach ich działalności.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku posiada w swojej ofercie również studia jednolite magisterskie na kierunku prawo.

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Prawo i finanse
Prawo i zarządzanie
Prawo w usługach IT

Jako absolwent prawa w biznesie możesz kontynuować studia m.in. na:

infografiki600-13.jpg

ikony-teb-2015-6.pngProgram studiów na kierunku prawo w biznesie w WSB w Gdańsku

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Ekonomia
 • Tradycje prawa
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawoznawstwo
 • Socjologia
 • Wychowanie fizyczne
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji
 • Teoria gier w prawie i biznesie
 • Podstawy zarządzania
 • Metody efektywengo uczenia się
 • Zachowania organizacyjne
 • Informatyka prawnicza
 • Prawo administracyjne
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Marketing usług prawniczych
 • Prawo cywilne
 • Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego
 •  
 • Prawo gospodarcze

Przedmioty kierunkowe

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Postępowanie administracyjne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie projektami
 • Postępowanie cywilne
 • Prawo międzynarodowe prywatne

Przedmioty specjalnościowe

 • Prawo karne gospodarcze
 • Psychologia biznesu
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Prawo karne skarbowe
 • Audyt i kontrola wewnętrzna
 • Finanse międzynarodowe

Każdy kierunek studiów w WSB ma swojego „anioła stróża”. Jest nim menedżer kierunku, który czuwa m.in. nad jego programem oraz praktycznością zajęć. To także mentor, do którego można się zgłosić z inicjatywami lub problemami związanymi z kierunkiem.

prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ciszewski - absolwent Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1968 r. rozpoczął aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, gdzie następnie podjął pracę jako asesor sądowy, którą kontynuował także w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach, uzyskując nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego. W 1975 r. rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prywatnego, w której od 2006 do 2013 roku pełnił funkcję Kierownika. W latach 1979-1981 pełnił funkcję wice-przewodniczącego Izby Morskiej przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku z siedzibą w Gdyni, orzekając m.in. w sprawach określonych w ustawie z dnia 01 grudnia 1961 r. o izbach morskich. Od 01 października 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Prawa i Nauk o Bezpieczeństwie w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. W latach 1976-1984 wykonywał zawód radcy prawnego, od 1984 do 2000 roku zawód adwokata, a następnie od 15 stycznia 2001 r. do 15 stycznia 2016 r. zawód notariusza. Obecnie wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Specjalizuje się w szeroko rozumianym zagadnieniach prawa gospodarczego (zarówno prywatnego, jak i publicznego), a także handlowego i cywilnego
 
img_0225_-_kopia.jpgmgr Aleksandra Koska- Legieć - prawnik, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa transportu morskiego. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z prawem morskim i międzynarodowym transportem morskim.  Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.  Menedżer kierunku Prawo i Prawo w biznesie.

 

 
 
 
biernat.jpgdr Krzysztof Biernat - Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym  i  prawie inwestycji rzeczowych. Posiada blisko 20 lat doświadczeń zawodowych w zakresie obsługi przedsiębiorstw polskich i zagranicznych zdobytych w trakcie pracy w korporacjach energetycznych i budowlanych. Zasiadał w radach nadzorczych spółek przemysłu energetycznego, budowlanego i usługowego. Jest autorem książek i artykułów z dziedziny prawa gospodarczego.

 

 
bielski.jpgdr Piotr Bielski - Redaktor - koordynator w Wydawnictwie Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Wydał liczne opinie i ekspertyzy z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w tym między innymi dla: Komisji Gospodarki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Rządowego Centrum Legislacyjnego, Urzędu Kontroli Skarbowej. Posiada doświadczenie dydaktyczne z zakresu: prawa cywilnego, handlowego, wspólnotowego, europejskiego prawa gospodarczego, papierów wartościowych.

 

 
dr Szymon Szarmach – adiunkt w Katedrze Prawa Wyższej Szkoły Bankowej. Absolwent jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich z zakresu prawa na Uniwersytecie Gdańskim; studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro w Unii Europejskiej” na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego prowadzonych we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim; Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego, prowadzonej we współpracy z University of Cambridge. Adwokat obsługujący stale podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Pełnomocnik procesowy w kilkuset sprawach sądowych, toczących się przed sądami powszechnymi i administracyjnymi na terenie całej Polski oraz przed Sądem Najwyższym. Biegle włada prawniczym językiem angielskim. Uczestnik wielu konferencji naukowych, autor publikacji z zakresu prawa handlowego, współorganizator wymian międzynarodowych i debat prowadzonych w stylu oksfordzkim. Kierunki zainteresowań badawczych koncentruje wokół zagadnień prawa handlowego, prawa papierów wartościowych, prawa rynku kapitałowego oraz ekonomicznej analizy prawa (Law & Economics).
 
dr Krzysztof Łokucijewski - pracownik Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, wcześniej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, następnie Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. W latach 1992-93 stypendysta Fundacji Sorosa i brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Uniwersytecie Oksfordzkim (Magdalen College), 1996-97 stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Yale. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UG na podstawie dysertacji Państwo w doktrynie i praktyce współczesnego konserwatyzmu brytyjskiego. Przygotowywana rozprawa habilitacyjna dotyczy problematyki dewolucji (reformy ustroju terytorialnego) w brytyjskim systemie polityczno-prawnym. Zainteresowania naukowe i dorobek publikacyjny obejmują teorię państwa i prawa, teorię polityki, teorię i ustrój samorządu terytorialnego.
 
 
dr Anna Dalkowska - Sędzia Wydziału Cywilnego orzekający w procesach cywilnych dotyczące umów ubezpieczeniowych, analizy ważności umów cywilnoprawnych, w tym z zakresu prawa bankowego i handlowego, z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółek handlowych, prawa wekslowego, czekowego, przewozowego, procesach  medycznych o błędy w sztuce medycznej, o zakażenia szpitalne, o odszkodowania i zadośćuczynienia pacjentów publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, dotyczących umów cywilnoprawnych między osobami nie będącymi podmiotami gospodarczymi, o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, o odszkodowania z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowania komunikacyjne, z zakresu  prawo spółdzielczego, ochrony własności  i innych  spraw cywilnych.

 
 
Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska – doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, członek Europejskiego
Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa UE oraz prawa sektorów infrastrukturalnych.

 

 
dr Beata Rischka-Słowik - absolwentka prawa Uniwersytetu Gdańskiego, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Dyplomacji Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, w którym pełniła funkcję Menadżera Kierunku Prawo. Głównym przedmiotem Jej zainteresowań i publikacji są zagadnienia z zakresu prawa sportowego i prawa Unii Europejskiej, którym poświęciła obszerną monografię pt. Konstytucja Sportu w Unii Europejskiej.

 

Łukasz Murawski - doradca, wykładowca, partner w Studio 102 i Quellio. Z wykształcenia Psycholog społeczny – absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Studia kończył specjalizacją z zarządzania reklamą.Od początku drogi zawodowej związany z marketingiem – specjalista w dziedzinie tworzenia wizerunku firmy i strategii komunikacji marki. W pracy z klientem zajmuje się głównie morfologią marki i tworzeniem wyróżniającego ją kodu genetycznego. Dzięki wysokiej wrażliwości, dysponuje umiejętnością holistycznego i nieszablonowego spojrzenia na komunikację, zarówno wizualną, jak i werbalną. Jako doradca w inkubatorze Starter i w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości podpowiada startupom jak zrealizować pomysł i stworzyć silną markę. W Wyższej Szkole Bankowej prowadzi zajęcia z Historii Sztuk Wizualnych, Psychologii Konsumenta i Psychologii Biznesu. Regularnie prowadzi szkolenia dla firm oraz instytucji wspierających biznes. Publikuje na blogu INN Poland. Pomysłodawca projektu _Z Głową, który przez kapitułę Forum Odpowiedzialnego Biznesu został uznany w 2017 za jedną z najważniejszych inicjatyw edukacyjnych. Współorganizator akcji charytatywnej Projekt Mistrzowie, która otrzymała nominację do nagrody Skrzydła Trójmiasta. Naiwny marzyciel, zafascynowany kulturą popularną, sztuką nowoczesną, użytecznością przedmiotów i nowymi technologiami. Maratończyk, a więc łatwo się nie poddaje na drodze do realizacji celu.

zapisz-sie-online-button.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 17 marca, zyskujesz 700 zł:

 • 300 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Czesne już od 300 zł (325 zł) miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.

Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2017/2018.

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
325 zł300 zł375 zł345 zł1875 zł1725 zł3750 zł3450 złI rok
390 zł455 zł2275 zł4550 złII rok
545 zł2725 zł5450 złIII rok

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
385 zł360 zł445 zł415 zł2225 zł2075 zł4450 zł4150 złI rok
385 zł445 zł2225 zł4450 złII rok
445 zł2225 zł4450 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia
budynek A, pok 004

  • Aleja Grunwaldzka 238A, Parter - pokój 004
  • 80-266 Gdańsk
  • PON - ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 16:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 58 522 75 19/21
  • fax

Javascript is required to view this map.
54.38907918.584361