Edukacja dofinansowana z UE

 
 

W ramach projektu D.N.A. WSB - Dydaktyka, Nauka, Administracja - Zintegrowany Program Rozwoju WSB nr umowy o dofinansowanie projektu  POWR.03.05.00-00-Z231/17  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku prowadzi rekrutację na studia współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowywanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Gdańsk  - Wydział Fiansów i Zarządzania

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – studia magisterskie uzupełniające niestacjonarne
INFORMATYKA – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne
INFORMATYKA – studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne
TURYSTYKA I REKREACJA – studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne
ZARZĄDZANIE – studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne
ZARZĄDZANIE – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne
ZARZĄDZANIE – magisterskie studia uzupełniające niestacjonarne
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – magisterskie studia uzupełniające niestacjonarne
ADMINISTRACJA – studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne
ADMINISTRACJA – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne

UWAGA: Wybór specjalności dokonywany jest przez kandydata przy zapisie na studia.

DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
W postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczą kandydaci, którzy złożą następujące dokumenty:
 • W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia poświadczoną przez Uczelnię lub notarialnie kopię świadectwa dojrzałości,
 • W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia poświadczoną przez Uczelnię lub notarialnie kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia,
 • dwie aktualne fotografie kandydata,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu, potwierdzoną przez pracownika Biura Rekrutacji,
 • kopię aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej w przypadku zmiany nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji,
Cudzoziemcy i osoby, które dyplom ukończenia studiów uzyskały za granicą, oprócz wymaganych dokumentów, powinny przedstawić również inne dokumenty zgodnie z Zasadami rekrutacji cudzoziemców i osób posiadających świadectwa dojrzałości oraz dyplomy zagraniczne uprawniające do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNEzapisz-sie-online-button.png
1. Kandydaci  na  studia są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.
2. Rekrutacja będzie prowadzona w etapach:
 • I etap od 01.04.2018 do 18.07.2018
 • II etap od 01.08.2018 do 31.08.2018
 • III etap od 15.09.2018 do 30.09.2018
3. Po każdym etapie będzie opublikowana lista rankingowa, w przypadku wyczerpania miejsc w I etapie rekrutacji pozostałe etapy będą odwołane.

4. Pod uwagę brane są: w przypadku studiów I stopnia oceny ze świadectwa dojrzałości oraz w przypadku studiów II stopnia: ocena z dyplomu studiów I stopnia.
 
Poświadczenie znajomości języka angielskiego.
1) O przyjęcie na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim mogą się ubiegać osoby, które spełnią jedno z poniższych wymagań:
 • uzyskały na świadectwie dojrzałości (tzw. stara matura) ocenę co najmniej dobrą z języka angielskiego uzyskaną w ramach egzaminu maturalnego zdawanego w Polsce,
 • uzyskały co najmniej 60 % punktów z matury rozszerzonej z języka angielskiego na egzaminie maturalnym przeprowadzonym w Polsce,
 • posiadają jeden z międzynarodowych certyfikatów z języka angielskiego: TELC- B2 UCLES-PET, IELTS-40, TOEFL-50, LCCI English for Business Level 2, Level 3, Level 4, Cambridge First Certificate in English, Cambridge Certificate in Advanced English, Cambridge Certificate of Proficiency in English, LCCI English for Tourism Level 2
 • uzyskały świadectwo dojrzałości w szkole, w której językiem wykładowym był język angielski,
 • przedłożą dokument z zakładu pracy stwierdzający, iż językiem wykorzystywanym w pracy jest j. angielski,
 • przedłożą dokument stwierdzający, iż w trakcie studiów uczestniczyły w praktykach lub studiach w ramach Programu Erasmus lub innych prowadzonych w j. angielskim,
2) O przyjęcie na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim mogą się ubiegać osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:
 • posiadają jeden z międzynarodowych certyfikatów z języka TELC- B2 UCLES-PET, IELTS-40, TOEFL-50, LCCI English for Business Level 2, Level 3, Level 4, Cambridge First Certificate in English, Cambridge Certificate in Advanced English, Cambridge Certificate of Proficiency in English, LCCI English for Tourism Level 2
 • są absolwentami na kierunku Filologia (angielska),
 • uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych, na których językiem wykładowym był j. angielski,
 • przedłożą dokument z zakładu pracy stwierdzający, iż językiem wykorzystywanym w pracy jest j. angielski,
 • przedłożą dokument stwierdzający, iż w trakcie studiów uczestniczyły w praktykach lub studiach w ramach Programu Erasmus lub innych prowadzonych w j. angielskim,
 
Warunkiem wpisania na listę studentów jest:
 • przyjęcie na studia na podstawie decyzji,
 • złożenie ślubowania,
 • podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, umowy projektowej oraz pozostałej dokumentacji projektowej.
 
Biuro Rekrutacji
Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk (parter - pokój A004)
tel.: 58/ 522 75 19 /21
e-mail: rekrut@wsb.gda.pl
pytania dotyczące rekrutacji cudzoziemców: admission@wsb.gda.pl