Zobacz inny kierunek

Podatki


WSB Chorzów - Studia podyplomowe

Zapisz się online
  • Opis kierunku
  • Program kierunku
  • Wykładowcy
  • Cena studiów
  • Masz pytanie?

Podatki

Podatki są podstawowym instrumentem finansów publicznych wykorzystywanym m.in. do oddziaływania na zachowanie gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych. Znajomość zagadnień podatkowych jest więc niezbędna do świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.

„Praca w stale rozwijającej się firmie zmusza do refleksji, dokąd zmierzam i w jakim kierunku chcę się rozwijać. Dlatego rozpoczęłam studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie”.

Dominika Sebastjan
Słuchaczka studiów podyplomowych Wydziału
Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Cel
Celem studiów organizowanych w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie już po raz szesnasty, jest kształcenie specjalistów z zakresu podatków. Zajęcia pozwalają na uaktualnienie wiedzy w ramach tej tak dynamicznie rozwijającej się dziedziny.

Korzyści
W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu materialnego i proceduralnego prawa podatkowego, uczą się poprawnej interpretacji przepisów prawnych i formułowania pism procesowych oraz ćwiczą rozwiązywanie konkretnych problemów z praktyki gospodarczej. Absolwenci studiów znajdują zatrudnienie w biurach doradztwa podatkowego, biurach rachunkowych, pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, urzędach kontroli skarbowej, urzędach i izbach skarbowych oraz instytucjach finansowych i samorządowych.

Uczestnicy
Oferta studiów skierowana jest zarówno do osób, które pragną zdobyć nowy, atrakcyjny zawód doradcy podatkowego, jak również do wszystkich tych, którzy już zajmują się podatkami i pragną usystematyzować i zaktualizować posiadaną wiedzę. Studia przeznaczone są również dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Program zajęć, konsultowany z autorami Ustawy o doradztwie podatkowym, obejmuje tematy wymagane dotychczas na egzaminie państwowym, a wybrane zagadnienia egzaminacyjne są omawiane i dyskutowane na zajęciach.

Praktyczny charakter studiów
Nowoczesne, aktywne formy dydaktyczne (case studies), wykorzystywane w trakcie kształcenia na kierunku Podatki, podlegają stałej weryfikacji zarówno pod względem metodycznym, jak i merytorycznym. Na zajęciach omawiane są konkretne przykłady, orzecznictwo NSA w sprawach podatkowych. Słuchacze mają możliwość zapoznania się z najnowszymi zagadnieniami z zakresu podatków.

Bezpłatne szkolenia, Dodatkowe zaświadczenia
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie oferuje słuchaczom możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w 4 bezpłatnych szkoleniach. Udział w każdym z nich zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

Program kierunku: 

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 182
liczba zjazdów: 10
 

I. Prawo podatkowe – (32 godz.)

1. Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego 4 godz.
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania * oazy podatkowe
2. Rachunkowość 16 godz.
zasady rachunkowości * aktywa i kapitały przedsiębiorstwa * zasady ewidencji operacji gospodarczych * wycena składników aktywów podmiotu * przychody, koszty, metody ustalania wyniku finansowego * sprawozdania finansowe
3. Źródła i wykładnia prawa 4 godz.
pojęcie prawa, systemu prawnego, normy prawnej i przepisu prawnego * stosowanie i wykładnia prawa * prawo prywatne i prawo publiczne
4. Elementy prawa cywilnego i gospodarczego 8 godz.
czynności prawne * zobowiązania * świadczenia pieniężne i niepieniężne * wybrane umowy prawa cywilnego * przedsiębiorca * działalność gospodarcza a stosunki majątkowe małżeńskie

II. Dyscyplina finansów publicznych i ordynacja podatkowa – (32 godz.)

1. Administracja finansowa. Kontrola skarbowa 2 godz.
pojęcie, zadania organu podatkowego * rodzaje organów podatkowych * organy kontroli skarbowej * zadania kontroli skarbowej
2. Prawo karne skarbowe 8 godz.
warunki odpowiedzialności karnej skarbowej * system kar i środków karnych * uprawnienia i obowiązki oskarżonego * postępowanie dochodzeniowe, orzekające, odwoławcze * przedawnienie
3. Ordynacja podatkowa 18 godz.
powstawanie, zabezpieczanie, wykonywanie i wygasanie zobowiązań podatkowych * odpowiedzialność za zobowiązania
podatkowe * czynności sprawdzające * kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe
4. Postępowanie egzekucyjne w administracji 4 godz.
tok egzekucji administracyjnej * postępowanie zabezpieczające

III. Polityka fiskalna – (16 godz.)

1. Teoria podatku i system podatkowy 6 godz.
pojęcie i funkcje podatków * źródła podatku * zasady podatkowe * system podatków
2. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 6 godz.
zasada opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusze celowe * opodatkowanie składek świadczeń emerytalnych oraz zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia społecznego
3. Prawo dewizowe 4 godz.
obrót dewizowy i jego rodzaje * reglamentacja obrotu dewizowego

IV. Podatki bezpośrednie – (38 godz.)

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 14 godz.
obowiązek podatkowy * źródła i koszty uzyskania przychodu * podstawa opodatkowania * stawki podatkowe i skala podatkowa * zwolnienia i ulgi
2. Podatek dochodowy od osób prawnych 16 godz.
zwolnienia z podatku * źródła i koszty uzyskania przychodów * opodatkowanie grup kapitałowych * pokrywanie strat * deklaracje podatkowe i roczne rozliczenie podatku
3. Podatki i opłaty lokalne. Podatek od czynności cywilnoprawnych 8 godz.
ustawa o podatkach i opłatach lokalnych * podatek rolny, leśny, od spadków i darowizn

V. Podatki pośrednie – (25 godz.)

1. Podatek od towarów i usług 17 godz.
podmioty i przedmiot opodatkowania * podstawa opodatkowania i stawki podatkowe * zwolnienia z podatku * zwroty podatku * szczególne przypadki powstania obowiązku podatkowego * podatek od gier
2. Kodeks celny. Podatek akcyzowy 8 godz.
zasady obrotu towarowego z zagranicą * postępowanie celne * organy celne * podatek akcyzowy

VI. Ewidencje i analiza podatkowa – (22 godz.)

1. Uproszczone formy opodatkowania 4 godz.
karta podatkowa * ryczałt ewidencjonowany
2. Zasady prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowej 4 godz.
księgi rachunkowe * podatkowa księga przychodów i rozchodów * rozliczenia podatkowe
3. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 6 godz.
organizacja sądownictwa administracyjnego * wnoszenie skarg do WSA * postępowanie i orzecznictwo w sprawach
podatkowych * środki zaskarżenia w postępowaniu sądowo-administracyjnym
4. Analiza podatkowa 2 godz.
5. Pisma w postępowaniu podatkowym 6 godz.
podania * wnioski dowodowe * wyjaśnienia do protokołów * zażalenia, odwołania

VII. Stosowanie przepisów prawa podatkowego – (17 godz.)

1. Warsztaty stosowania przepisów prawa podatkowego 16 godz.
2. Przepisy o doradztwie podatkowym 1 godz.

Forma zaliczenia:
Test  sprawdzający wiedzę po I semestrze i test sprawdzający wiedzę po II semestrze.

 

Wykładowcy: 

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz praktyków życia gospodarczego, m.in. dyrektorów i naczelników urzędów skarbowych, Izby Skarbowej i Urzędu Kontroli Skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Celnego w Katowicach oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  • dr Jan Purzyński

Kierownik działu egzekucji w Urzędzie Skarbowym w Gliwicach

  • mgr Jarosław Stankiwicz
  • dr Borys Budka

budka_2.jpg

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po studiach odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w Katowicach, którą ukończył z wyróżnieniem w 2007 roku. Równolegle podjął pracę zawodową w Katedrze Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, na początku jako asystent, obecnie jako adiunkt. W latach 2005 – 2009  uczestnik międzynarodowych seminariów z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w Bordeaux. Wykładowca wielu europejskich uczelni, m.in. w Portugalii, Hiszpanii, Francji, Rumunii i Belgii. W 2011 roku na podstawie dysertacji „Kwalifikacje zawodowe w stosunku pracy” uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa pracy, prawa spółek oraz prawa cywilnego.

Równolegle z pracą zawodową oraz rozwojem naukowym, podejmował działalność społeczną i samorządową. Przez dziewięć lat był radnym rady miejskiej w Zabrzu, pełnił funkcje jej wiceprzewodniczącego, a potem przewodniczącego. W 2011 roku został wybrany do Sejmu RP VII kadencji z okręgu gliwickiego. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Ustawodawczej, członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, gdzie pełni też funkcję przewodniczącego Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego. W ponad 40 sprawach jest reprezentantem sejmu w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym.

 

Ceny studiów na kierunku Podatki w WSB w Chorzowie

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
320 zł375 zł1825 zł3600 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia podyplomowe

Javascript is required to view this map.
50.27945418.956349