Zobacz inny kierunek

Badania marketingowe i analiza danych w praktyce


WSB Chorzów - Studia podyplomowe

2 semestry naukinowość
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Badania marketingowe i analiza danych w praktyce w WSB w Chorzowie

Rola informacji we współczesnym świecie rośnie, a jej zbieranie i analiza bazują na doświadczeniu. Kluczowe staje się umiejętne formułowanie problemów, zadawanie pytań       i wnioskowanie. Studia podyplomowe porządkujące  wiedzę z tych obszarów są ważne dla osób podejmujących decyzje zarządczych na bazie wyników badań.
Na studiach uczestnicy poznają badania rynku (marketingowe) w praktyce. Po ich ukończeniu będą potrafili sformułować cel badania, wybrać odpowiednią metodologię, zaplanować realizację, oszacować koszty, przeanalizować wyniki i przygotować raport wraz z prezentacją wyników. Blisko połowa zajęć ma charakter warsztatowy: opracowywanie własnych narzędzi badawczych, uczestniczenie w badaniach w terenie. Osoby prowadzące zajęcia to praktycy biznesu, którzy na co dzień pracują w polskich i zagranicznych firmach badawczych.

Prawidłowe identyfikowanie potrzeb, trendów czy też tworzących go podmiotów to podstawa podejmowania decyzji zarządczych zarówno bieżących jak i wyznaczających strategie podmiotów. Studia Podyplomowe Badania Rynku w Praktyce skierowane są zarówno do osób, które zamierzają związać swą karierę zawodową z profesjonalnym ośrodkiem badawczym jak i tych, którzy chcą zajmować istotne miejsce w firmach korzystających z potencjału informacyjnego dostarczanego w efekcie przeprowadzania badań rynku.

Krzysztof Otawa
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Otawa Group, wykładowca WSB

Celwom
Celem studiów jest uzyskanie konkretnych umiejętności pozwalających na niezależne, krytyczne i twórcze działanie w miejscu pracy w roli zlecającego lub wykonawcy badań. Studia przygotowują praktyków w zakresie posługiwania się specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami gromadzenia, analizy oraz wykorzystywania  informacji dostarczanych przez zebrane opinie. Tematyka badań nie jest ograniczona i dotyczy przykładowo rynku i produktów, usług, poglądów politycznych, sytuacji społecznej oraz szerokiego spektrum innych zagadnień.

Korzyści
Praktyczna wiedza, umiejętność wyboru metodologii badania, zbudowania podstawowego narzędzia badawczego (kwestionariusza i scenariusza), realistycznej wyceny projektu, zasady analizy danych.
Bezkonkurencyjne korzyści dostarczane przez studia to nabycie praktycznych i bardzo cenionych na rynku przez wszystkich pracodawców lub klientów umiejętności: dostrzeżenia i postawienia problemu do zbadania, wyboru  najwłaściwszej i dostosowanej do sytuacji metodologii, profesjonalnego zaprojektowania narzędzi badawczych, doboru próby badawczej, zaprojektowania empirycznego badania w terenie, opracowania uzyskanych danych, sporządzenia raportów badawczych – sprawozdawczych i analitycznych, konstruowania praktycznych wniosków i rekomendacji oraz zaprojektowania na tej bazie konkretnych działań.

Uczestnicy
Adresatami studiów są:

 • osoby, które same chciałyby się zająć realizacją badań, w firmie w której pracują,
 • osoby zlecające badania które odpowiadają za merytoryczną ocenę ofert i wybór dostawców,
 • menedżerowie i właściciele firm.

Wszystkie osoby dla których zawodowo przydatne jest praktyczne nauczenie się:

 • profesjonalnego podejścia do operacjonalizacji problemów – umiejętności postawienia kluczowego pytania,
 • profesjonalnego zlecania wykonania badań przez wyspecjalizowanych wykonawców zewnętrznych,
 • profesjonalnego, samodzielnego zaprojektowania całego procesu badawczego wraz z wyborem odpowiednich metod,
 • profesjonalnego odczytywania i rozumienia wyników badań oraz formułowania na tej podstawie wniosków do podejmowanych działań,
 • profesjonalnego przygotowywania oraz przedstawiania prezentacji dla zainteresowanego audytorium lub mediów

Praktyczny charakter studiów
Unikalny charakter studiów polega na umiejętnym połączeniu kontaktu słuchaczy z wysokiej jakości teorią naukową wypracowaną w metodologii badań opinii z jej konkretnym, praktycznym, osobistym zastosowaniem przez uczestników, którzy przejdą cykl kształcenia. Dodatkowym atutem studiów jest osobisty kontakt słuchaczy  z doświadczonymi praktykami umiejącymi przekazać wiedzę i umiejętności na temat swojego warsztatu pracy na konkretnych przykładach.
W programie studiów przewidziano między innymi praktycznymi ćwiczeniami, autorską grę decyzyjną polegającą na wskazaniu problemu (na bazie rzeczywistych doświadczeń zawodowych uczestników) oraz szczegółowej drogi do rozwiązania problemu decyzyjnego z zastosowaniem procesu zbierania informacji w drodze badania opinii tzw. „sędziów kompetentnych” .

Warsztaty
Istotnym atutem studiów jest prowadzenie szeregu zajęć w formie warsztatów, mających na celu stworzenie określonego produktu związanego z etapami procesu badawczego:

 • dostrzeżenia i postawienia problemu do zbadania;
 • wyboru  najwłaściwszej i dostosowanej do sytuacji metodologii, profesjonalnego zaprojektowania narzędzi badawczych;
 • doboru próby badawczej, zaprojektowania empirycznego badania opinii w terenie;
 • opracowania uzyskanych danych;
 • sporządzenia raportów badawczych – sprawozdawczych i analitycznych; 
 • konstruowania praktycznych wniosków i rekomendacji oraz zaprojektowania na tej bazie konkretnych działań.

Warsztaty będę prowadzone poza uczelnię w pracowniach:

CATI – w studio wywiadów telefonicznym

CLT – pracowni central location, przy realizacji sondaży i testów

FGI – w fokusowni przy realizacji wywiadów pogłębionych

Bezpłatne szkolenia, dodatkowe zaświadczenia
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie oferuje słuchaczom możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w 4 bezpłatnych szkoleniach. Udział w każdym z nich zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

Partner
W projektowaniu studiów oraz w prowadzeniu szeregu praktycznych zajęć warsztatowych i gry decyzyjnej bierze udział Grupa Doradcza oraz Arket wraz z zespołem swoich doświadczonych specjalistów zajmujących się projektowaniem oraz przeprowadzaniem empirycznych programów badawczych

Partner Programu otawa
OTAWA GROUP działa na rynku szkoleniowo-badawczym od 1997 roku. Oferuje szeroki zakres szkoleń zamkniętych, otwartych i outdoorowych, realizację badań rynku i opinii społecznej, ewaluacje oraz kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Atuty naszych szkoleń:

 • posiadamy doświadczenie w realizacji dużych projektów szkoleniowych dla firm o znaczącej pozycji na rynku.
 • realizację naszych szkoleń każdorazowo poprzedza przeprowadzenie kompleksowej diagnozy potrzeb Klientów w oparciu o nowoczesne rozwiązania (w szczególności badania Mystery Shopper).
 • nasze autorskie projekty odznaczają się elastycznością i różnorodnością zastosowań, szukamy idealnych rozwiązań dla bieżących potrzeb naszych Klientów
 • praktyczne podejście do omawianych tematów dzięki wykorzystaniu doświadczenia zawodowego naszych Trenerów jest gwarancją wysokiej efektywności szkoleń i zadowolenia uczestników zajęć.

strona Partnera Programu www.otawagroup.pl

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Badania marketingowe i analiza danych w praktyce w WSB w Chorzowie

miesiące nauki: 9
liczba godzin: 180
liczba zjazdów:  10

Program

1. Teoria badań w praktyce 10 godz.
rodzaje badań * narzędzia badawcze  * metody doboru respondenta * ogólne zasady prowadzenia wywiadu * kontrola realizacji badania * problemy etyczne związane z realizacją badań

2. Uwarunkowania prawne badań 5 godz. 
Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z 1997 r. * Kodeks ESOMAR * OFBOR i Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów * CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

3. Dobór respondentów 5 godz.
Kto to jest respondent i jak można nim zostać? * rodzaje  prób badawczych * bazy danych * metody doboru respondentów * błędy i wskaźniki

 4. Jak określić cel badania i wybrać metodologię 10 godz.
wiedza potoczna i wiedza naukowa  * dostrzeganie i definiowanie problemu * wybór metodologii badania * etapy procesu badawczego * metody ilościowe i jakościowe * kompletność i komplementarność metod badawczych

5. Badania PAPI i CAPI - warsztaty 30 godz.
dobór próby * kwestionariusz  * instrukcje i materiały dodatkowe * realizacja * kontrola * opracowanie danych * interpretacja uzyskanych wyników

6. Badania CATI i CAWI - warsztaty 30 godz.
dobór próby * kwestionariusz  * instrukcje i materiały dodatkowe * realizacja * kontrola * opracowanie danych  * interpretacja uzyskanych wyników

7. Badania CLT i Sondaże - warsztaty 30 godz.
dobór próby * kwestionariusz  * instrukcje i materiały dodatkowe * realizacja * kontrola * opracowanie danych  * interpretacja uzyskanych wyników

8. Badania FGI i IDI - warsztaty 30 godz.
dobór próby * kwestionariusz  * instrukcje i materiały dodatkowe * realizacja * kontrola * opracowanie danych  * interpretacja uzyskanych wyników Interpretacja uzyskanych wyników

9. Obliczenia, analizy i koszty 10 godz.
narzędzia obliczeń i analiz statystycznych * rodzaje analiz * projektowanie bazy danych oraz wprowadzanie danych do programu obliczeniowego * wprowadzanie filtrów * wykonywanie obliczeń statystycznych * rozkłady brzegowe i krostabulacje * interpretacja uzyskanych wyników * jak budżetować badanie

10. Jak przedstawiać wyniki badań - prezentacja 10 godz.
plan raportu z badań *  raporty sprawozdawcze i analityczne * zasady przedstawiania wyników * tworzenie grafiki prezentacyjnej * zasady konstrukcji opisu wyniku oraz wniosków i rekomendacji

11. Nowe techniki badawcze 10 godz.
metody badania aktywności użytkowników Internetu * wykorzystywanie Internetu jako narzędzia badań * praktyczne zasady neuromarketingu * badania z wykorzystaniem eye tracking-u *  badania poprzez cyfrowe wariografy zużyciem komputerowych systemów poligraficznych

Forma zaliczenia:
Praca dyplomowa zawierająca rzeczywiste zastosowanie uzyskanej wiedzy i umiejętności do dostrzeżenia określonego problemu oraz zaprojektowania drogi jego praktycznego rozwiązania z wykorzystaniem wnioskowania decyzyjnego na bazie informacji dostarczonych przez zaprojektowany proces badawczy

Wykładowcy: 

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Badania marketingowe i analiza danych w praktyce  - w WSB w Chorzowie

Stanisław  Mirowski
Absolwent (1977) i długoletni pracownik Wydziału Fizyki UW. W Millward Brown od 1997 r. - odpowiedzialny za dobór prób, realizację i przetwarzanie danych, ABI, od 2011 członek Zarządu. Współautor „Fieldwork jest sztuką”, prowadził szkolenia n.t. samplingu i ODO dla: studentów Socjologii UW, Studium Doktoranckiego ISNS, Grupy Sterującej Ewaluacją PO IiŚ, PARP i PTBRiO. Autor wystąpień na Kongresie Badaczy, konferencji ESS i Konferencji Ewaluacyjnej. Autor metodologii badań wyborczych (http://wybory.smgkrc.pl/) i prezentacji Dobór Prób (http://www.badaniawyborcze.pl/index.php/baza-wiedzy-tabs ). Od 2014 członek KOZ OFBOR.

Maja Długołęcka-Sarlej
Ekspert Grupy Doradczej. Socjolog-praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży badań rynku. Specjalista w zakresie metodologii badań jakościowych i ilościowych. Zrealizowała ponad 360 projektów badawczych m.in.  dla liderów branż spożywczej, turystycznej, motoryzacyjnej, farmaceutycznej i nieruchomości. Pracowała dla takich firm jak Hortex, GSK, Kopalnia Soli Wieliczka, DaimlerChrysler Automotive Polska, Kia Motors Poland, TAURON Sprzedaż, MARS, Dom Development, Echo Investments, Coca-Cola a także szeregu firm małych i średnich. Koordynowała międzynarodowe projekty badawcze na 5 kontynentach. Przez 10 lat związana z MillwardBrown SMG/KRC jako badacz i menedżer projektów, krócej z krakowskim PMR i brytyjskim Just Worldwide Ltd. Obecnie kieruje własnym butikiem badawczym arket.pl.

Krzysztof Stadler
Partner Grupy Doradczej Otawa Group, współwłaściciel firmy Marketing Research Group, doradca i ekspert PARP w programach ISR (Instrument Szybkiego Reagowania) oraz CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu). Socjolog, absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz Indiana University (USA) w zakresie fundraising. Wykorzystuje swoją wiedzę w projektowaniu oraz prowadzeniu procedur badawczych oraz szkoleniowych, w których wzięło udział wiele tysięcy  respondentów oraz uczestników z kilkuset firm. Autor publikacji naukowych, uczestnik konferencji krajowych oraz międzynarodowych, autor wielu empirycznych procedur  badawczych z obszaru marketingu i reklamy oraz restrukturyzacji. 
Pracował między innym dla największych firm w Polsce oraz za granicą, takich jak The World Bank, Vattenfall, Pliva, TVP, Banki Spółdzielcze, Barlinek S.A. Kompania Węglowa S.A., Bombardier S.A., Plasma System S.A.,  Oknoplast Kraków S.A., Carserwis sp. z o.o., Rafineria Trzebinia S.A., Roca Polska S.A., WYG Intl, DGA S.A., Urzędy miast: Warszawa, Łódź, Poznań (projekt URBES), Rosomak S.A., Bumar Łabędy, OBRUM,  BEL-POL w Świdnicy,  Projprzem S.A., Damel S.A., JTC S.A., Gallup Polska S.A., Softcom Customer Care (Szwecja), Car Credit (Ukraina), Adsesso S.A., Redan S.A., Megrez Sp z o.o., Inwestor Górnośląski S.A., Główny Instytut Górnictwa Katowice, Dziennik Zachodni The Times Polska Presese. Były pracownik Uniwersytetu Śląskiego, współpracował z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu,  Politechniką Śląską, Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach, Uniwersytetami w Aarhus (Dania), Birmingham (Wielka Brytania), Durham (Wielka Brytania), West Hill College (Wielka Brytania), Indiana (USA), Center On Philanthropy (USA), The Fund Raising School (USA), Bauhaus, Dessau – Instytucja Kulturalna (Niemcy), Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs University of Minnesota (USA). Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Interim Managers, zrzeszającego najbardziej doświadczonych managerów w Polsce oraz mediatorem Sądu Okręgowego w Katowicach.

Krzysztof Otawa
Założyciel i Dyrektor ds. Badań i Rozwoju funkcjonującej od ponad 20 lat Grupy Doradczej – Otawa Group firmy badawczo-szkoleniowej Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i merytorycznym. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu firmą m.in. wdrażaniu i kontrolowaniu planów krótko i długoterminowych (w zakresie finansów, marketingu, inwestycji, sprzedaży), tworzeniu misji i wizji przedsiębiorstwa oraz strategicznym zarządzaniu kapitałem ludzkim.
Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji badań ilościowych i jakościowych oraz w opracowywaniu na ich podstawie analiz, diagnoz, koncepcji, strategii czy ewaluacji.
W swojej karierze współpracował z takimi firmami i instytucjami, jak m.in.: Coca-Cola HBC Polska, Główny Instytut Górnictwa, Hyundai Motor Poland, KIA Motors Polska, Meble-BRW, Millward Brown, GfK Polonia, Gallup Polska, Sewera Polska Chemia, Tauron Sprzedaż, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Badania marketingowe i analiza danych w praktyce  - w WSB w Chorzowie

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

 

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
315 zł365 zł1825 zł3650 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji - Studia I i II stopnia, studia podyplomowe w Chorzowie

Javascript is required to view this map.
50.27945418.956349