Polityka naukowa

20120430101518-b66e98de.jpgPolityka naukowa na poziomie Uczelni zatwierdzana jest przez Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jej podstawowym celem jest realizacja misji Uczelni, która precyzuje, że WSB będzie jedną z najlepszych akademickich szkół biznesu (…), opierającą kształcenie na szeroko zakrojonych własnych badaniach. Zasady polityki naukowej Uczelni obejmują dwa obszary: rozwój badań naukowych i rozwój naukowy kadr.

W skali Uczelni za koordynację działalność naukowo-badawczej i rozwój naukowy pracowników Uczelni odpowiada Rektor – prof. nadzw. dr hab. Beata Filipiak. Bieżące animowanie działalności naukowej, jej wspomaganie oraz weryfikacja efektów należy do kompetencji Dziekanów Wydziałów – w przypadku Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie dra Krzysztofa Koja, którego wspiera Pełnomocnik Rektora ds. Badań Naukowych dr Łukasz Wawrowski.

W celu zachęcania i wspierania pracowników naukowo-dydaktycznych w obszarze badań naukowych oraz inicjowania i kierowania taką działalnością wskazać należy na następujące przejawy aktywności ze strony Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie:

  • utworzenie wydziałowych struktur organizacyjnych mających w swych kompetencjach różne aspekty działalności badawczo-naukowej (Pełnomocnik ds. Badań Naukowych, Pełnomocnik ds. Konferencji i Publikacji, Pełnomocnik ds. Współpracy z Zagranicą);
  • utworzenie płaszczyzny komunikacyjnej dotyczącej działalności naukowo-badawczej w postaci specjalnej sekcji w Intranecie pracowniczym zawierającej niezbędne informacje dotyczące procedur i efektów działalności badawczo-naukowej;
  • tworzenie warunków do prezentowania wyników prowadzonych prac badawczo-naukowych m. in. poprzez możliwość publikowania w cyklicznych „Zeszytach Naukowych” i „Chorzowskich Studiach Politycznych”, wydawania prac w Wydawnictwie WSB oraz udziału w konferencjach organizowanych przez uczelnię;
  • promowanie działalności naukowo-badawczej oraz nagradzanie jej efektów m.in. poprzez nagrody i wyróżnienia w ramach corocznych list rankingowych oraz motywacyjny system wynagradzania;
  • zapewnienie systemu finansowania działań prowadzonych przez poszczególnych pracowników (zwłaszcza dofinansowanie udziału w konferencjach, granty badawcze, stypendia doktorskie i habilitacyjne) oraz katedry (zwłaszcza finansowanie organizowania konferencji naukowych, wydawania publikacji naukowych) w oparciu o środki własne jak i pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych.

Mając na względzie znaczenie działalności badawczo-naukowej w funkcjonowaniu uczelni, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie brał udział w realizowanym przez MNiSW procesie kategoryzacji jednostek naukowych za lata 2005-2009 i uzyskał kategorię naukową C (4).

Prowadzona sukcesywnie w ramach Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie działalność naukowo-badawcza realizowana jest w następujących, głównych grupach przedsięwzięć:

  • organizowanie konferencji naukowych: między innymi organizowana co 2 lata (od 2000 r.) Chorzowska Konferencja Finansów i Bankowości oraz coroczna (od 2007 r.) konferencja Katedry Nauki o Polityce;
  • wydawanie publikacji naukowych: w ramach dwóch czasopism wydziałowych („Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie” oraz „Chorzowskie Studia Polityczne”) oraz monografii wydawanych przez Wydawnictwo WSB w Poznaniu oraz wydawnictwa zewnętrzne;
  • realizowanie projektów badawczych: finansowanych zarówno ze środków własnych WSB w Poznaniu, jak i ze środków zewnętrznych;
  • udziały w zewnętrznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Obszary i tematyka badań naukowych realizowanych na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie są adekwatne do struktury wydziału, na którą składa się obecnie z jednej strony 11 katedr, a z drugiej strony - 7 kierunków studiów. Dominującymi obszarami badań są te związane z naukami ekonomicznymi oraz naukami o polityce, co związane jest z posiadanymi uprawnieniami do prowadzenia studiów uzupełniających na kierunkach finanse i rachunkowość oraz politologia. Charakterystyczną cechą prowadzonych badań jest niewątpliwie ich interdyscyplinarność, a więc wykraczanie poza tradycyjnie przyjęte podziały na dyscypliny naukowe wyznaczane poprzez realizowane kierunki studiów (bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, politologia, turystyka i rekreacja, zarządzanie).