Zobacz inny kierunek

Ochrona danych osobowych w praktyce


WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Ochrona danych osobowych w praktyce - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy

W świetle najnowszych zmian ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapowiadanego  przez Komisję Europejską nowego prawa unijnego w tym zakresie, specjaliści z branży bezpieczeństwa danych nabierają szczególnego znaczenia. Studia przybliżają problematykę ochrony danych na gruncie różnych gałęzi prawa oraz przygotowują do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

foto233x134_5.jpg

W dobie Internetu oraz masowego korzystania z urządzeń mobilnych coraz większą uwagę poświęca się zagadnieniom związanym z prawem do prywatności i bezpieczeństwem danych osobowych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych w firmie jest zadaniem złożonym, z którym mogą porazić sobie jedynie wysoko wykwalifikowani specjaliści.

Kinga Hoffman, Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Cel
Studia poświęcone szerokiemu spektrum zagadnień związanych z ochroną danych osobowych mają na celu wykształcić specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu ochrony danych osobowych
w przedsiębiorstwach oraz jednostkach administracji publicznej – administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) oraz osób wykonujących ich zadania w jednostkach, w których nie powołano ABI. Studia mają również na celu przybliżenie nowych regulacji wynikających z przyjętego w kwietniu 2016 roku przez Parlament Europejski i Radę ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz przygotowanie do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, która zgodnie z ogólnym rozporządzeniem zastąpi dotychczasowego ABI.

Korzyści
Uczestnicy studiów zostaną kompleksowo zaznajomieni z problematyką ochrony danych osobowych na gruncie różnych gałęzi prawa oraz z praktycznymi aspektami pracy z danymi osobowymi
i codziennymi problemami z jakimi administratorzy danych borykają się przy wykonywaniu swych ustawowych obowiązków.
Absolwenci studiów staną się specjalistami z zakresu wypracowywania i wdrażania w jednostkach organizacyjnych wewnętrznych procedur ochrony i zarządzania danymi.
Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji.
Uczestnicy studiów zostaną zaznajomieni z nowymi regulacjami wynikającymi z reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej oraz zostaną przygotowani do dopełnienia funkcji inspektora ochrony danych.

Uczestnicy
Studia adresowane są zarówno do administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach swoich czynności służbowych (m. in. pracownicy odpowiedzialni za sprawy personalne, specjaliści ds. marketingu, osoby obsługujące bazy danych klientów), jak również do osób, które zamierzają  podjąć pracę w tym obszarze.

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych Ochorona danych osobowych w praktyce w WSB w Bydgoszczy

 • 9 miesięcy nauki
 • 170 godzin
 • 10 zjazdów

Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych (18 godz.)

 • Krajowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Źródła prawa Unii Europejskiej ochrony danych osobowych.
 • Ochrona danych osobowych w orzecznictwie sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Zasady przetwarzania danych osobowych (32 godz.)

 • Zasady przetwarzania danych osobowych. Przesłanki przetwarzania  danych zwykłych i danych wrażliwych. Klauzule zgody.
 • Prawa i obowiązki administratora danych osobowych. Odpowiedzialność karna, administracyjna i cywilna administratora danych osobowych.
 • Prawa osoby, której dane dotyczą.
 • Prawne podstawy udostępniania danych osobowych. Udostępnianie danych osobowych na potrzeby postępowań.
 • Przetwarzanie danych osobowych w sektorze ubezpieczeń
 • Przetwarzanie danych osobowych w sektorze usług medycznych i paramedycznych.
 • Przetwarzanie danych osobowych w sektorze bankowym.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez placówki oświatowe.
 • Przetwarzanie danych osobowych w szkolnictwie wyższym.
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem.
 • Przetwarzanie danych osobowych przez administrację publiczną.

Powierzenie przetwarzania, transfer danych osobowych (8 godz.)

 • Instytucja powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Transfer danych osobowych do państwa trzeciego.

Prawne i praktyczne aspekty opracowywania i wdrażania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych (12 godz.)

 • Podstawy prawne udostępniania danych osobowych.
 • Udostępnianie danych osobowych na potrzeby postępowań.
 • Udostępnianie danych osobowych w świetle tajemnic prawnie chronionych.

Prawne i praktyczne aspekty tworzenia i wdrażania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych (24 godz.)

 • Polityka bezpieczeństwa (warsztaty).
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym (warsztaty).

Status i kompetencje Administratora Bezpieczeństwa Informacji (20 godz.)

 • Warunki organizacyjne wykonywania funkcji administratora bezpieczeństwa informacji.
 • Praktyczne aspekty zapewniania przez ABI przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz dokumentowania realizowanych działań: planowanie działań, przeprowadzanie sprawdzeń, nadzór nad opracowaniem i aktualizacją polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym, organizacja zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych (warsztaty).
 • Kompetencje GIODO wobec administratora bezpieczeństwa informacji. Odpowiedzialność z tytułu wykonywania funkcji administratora bezpieczeństwa informacji.

Rejestracja zbiorów danych osobowych (6 godz.)

 • Zasady rejestracji zbiorów danych osobowych.
 • Zwolnienia z obowiązku rejestracji zbiorów danych.
 • Procedura zgłaszania zmian w zbiorze.
 • Praktyczne aspekty sporządzania wniosku o rejestrację zbioru danych osobowych (warsztaty).

Bezpieczeństwo danych osobowych w systemach IT (12 godz.)

 • Bezpieczeństwo danych osobowych w sieciach komputerowych.
 • Zabezpieczenie systemów komputerowych od strony technicznej i organizacyjnej.

Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (10 godz.)

 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - organ ds. ochrony danych osobowych – ustrój i kompetencje.
 • Procedura kontrolna GIODO. Uprawnienia inspektorów GIODO. Obowiązki podmiotu kontrolowanego.
 • Postępowanie pokontrolne. Kompetencje egzekucyjne GIODO.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (22 godz.)

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji według norm ISO27001. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
 • Ochrona danych osobowych a wolność wypowiedzi prasowej.
 • Ochrona danych osobowych oraz prawo do prywatności w Internecie (cyberprzestępczość).
 • Ochrona informacji niejawnych.
 • Dostęp do informacji publicznej i jego granice.
 • Dane osobowe w działalności telekomunikacyjnej.

Reforma ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej (24 godz.)

 • Dostosowanie prawa polskiego do RODO.
 • Inspektor ochrony danych – zmiana statusu i zadań ABI.
 • Prawa osób, których dane dotyczą: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszalności danych, zasady dopuszczalności profilowania.
 • Sposoby i zasady legalnego pozyskiwania danych osobowych, w tym od osób małoletnich.
 • Istota i znaczenie prawne pseudoanonimizacji danych osobowych.
 • Nowe obowiązki administratora danych oraz procesora. Obowiązki w zakresie uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania i eksploatacji aplikacji bazodanowych.  Obowiązki w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych. Pojęcie współadministratora.
 • Przetwarzanie danych osobowych w grupach kapitałowych. Zasady transferu danych do państwa trzeciego.
 • Środki ochrony prawnej – odpowiedzialność administracyjna i cywilna. Kary finansowe.
 • Organy krajowe i organy Unii Europejskiej właściwe w sprawie ochrony danych osobowych. Współpraca między organami.

Praca indywidualna – projekt (10 godz.)

FORMA ZALICZENIA - test z wybranych zagadnień programowych,  rozwiązanie zadania typu case study

 

Wykładowcy: 

Zajęcia na studiach prowadzone są przez specjalistów posiadających przede wszystkim praktyczną wiedzę z obszaru danych osobowych. Kadra dydaktyczna to osoby z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, prawnicy, administratorzy bezpieczeństwa informacji, specjaliści, od wielu lat zajmujący się tematyką wykładanych przedmiotów.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Ochrona danych osobowych w praktyce w WSB w Bydgoszczy

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

zapisz-sie-onlin.pngZapisując się do 30 listopada zyskujesz 250 zł:

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
395 zł1925 zł3800 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Infolinia rekrutacyjna 52 523 34 60

  • ul. Fordońska 74, p.17, Bydgoszcz 85-719
  • Bydgoszcz
  • PON - ŚRO:
  • CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 17:00
  • 08:00 - 15:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 52 58 29 100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021