Zobacz inny kierunek

Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci


WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe

3 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza zgłoszeniowego. W momencie zwolnienia się miejsca na danym kierunku niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy. Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl . W treści e-maila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe.

Kierunek dostępny również w Grudziądzu

Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci w WSB w Bydgoszczy

Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Ponadto wskażemy kierunki planowania działań, wyposażymy słuchacza w praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej pracy z dzieckiem i osobą dorosłą z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi, konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i osoby dorosłej z zaburzeniami sensorycznymi.

foto_233x134_34.jpgCelem studiów podyplomowych na kierunku Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu standardów diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz procesów diagnozy integracji sensorycznej. Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów jak i absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.
 

Ewa Gabruś-Tłoczyńska
opiekun kierunku, pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog,
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji,
pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy.

Cel
Integracja Sensoryczna to zdolność do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia. Wyłącznie dzięki sprawnie działającemu układowi nerwowemu możemy, porządkować, segregować i składać   płynące do nas informacje i bodźce. Prawidłowa organizacja wiadomości płynąca z ciała i środowiska jest używana do planowania i zachowania pozycji ciała, planowania ruchu, odpowiedniego napięcia mięśniowego,  adekwatnego reagowania na bodźce, właściwego reagowania emocjonalnego. Od przebiegu tych procesów dokonujących się w ośrodkowym układzie nerwowym zależy wiele procesów takich jak: prawidłowy wzorzec postawy, ruchu, rozwój mowy, umiejętnośc czytania, pisania, liczenia.  Celem studiów podyplomowych na kierunku INEGRACJA SENSORYCZNA – diagnoza i terapia dzieci, jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu standardów diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz procesów diagnozy integracji sensorycznej. Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów jak i absolwentów studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.

Korzyści
Studia mają przygotować do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Ponadto wskażemy kierunki planowania działań, wyposażymy słuchacza w praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej pracy z dzieckiem i osobą dorosłą z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi, konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i osoby dorosłej z zaburzeniami sensorycznymi.

Uczestnicy
Ukończenie Studiów Podyplomowych z  zakresu INEGRACJA SENSORYCZNA – diagnoza i terapia dzieci, daje kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI. Uczestnicy otrzymają urzędowe świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych oraz certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem MEN. Otrzymane certyfikaty Terapeuty SI potwierdzać będą zdobyte kwalifikacje do prowadzenia obserwacji diagnostyczno-klinicznej i terapii metodą Integracji Sensorycznej.

 

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci w WSB w Bydgoszczy

Liczba godzin: 420
Liczba zjazdów: 20
Liczba semestrów: 3

Neurorozwojowe metody terapii, a terapia SI. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.  

 • Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej.
 • Diagnoza zaburzeń SI w aspekcie małego dziecka,.
 • Diagnoza zaburzeń SI w aspekcie zaburzeń regulacji u dzieci z FAS.
 • Diagnoza zaburzeń SI u dzieci urodzonych przedwcześnie.
 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
 • Diagnoza zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
 • Donstruowanie planów terapii Integracji Sensorycznej.
 • Rozwój procesów integracji sensorycznej.
 • Podstawowe założenia terapii SI a dieta sensoryczna.

Neuropsychologia oraz psychologia kliniczna dziecka.

 • Psychologia rozwojowa dziecka w wieku 0-4 rok życia.
 • Psychologia kliniczna dziecka.
 • Diagnoza różnicowa zaburzeń rozwoju.
 • Rozwój psycho-ruchowy dziecka 0-36 w oparciu o MFDR
 • Neurologia dziecięca.
 • Neuroanatomia – budowa i funkcje układu nerwowego.

Przegląd metod stosowanych w usprawnianiu psychoruchowym dzieci. Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

 • Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami sensorycznymi.
 • Terapia logopedyczna a zaburzenia sensoryczne.
 • Stymulacje oralne a praca logopedyczna.
 • Terapie wspomagające sensomotoryczny rozwój dziecka.
 • Niepełnosprawność intelektualna oraz niepełnosprawność sprzężona w aspekcie wspomagania procesów sensorycznych.
 • Psychologiczne problemy rodzin dzieci z zaburzeniami sensorycznymi

Formy zaliczenia

 • Testy  z wybranych zagadnień programowych.
 • Analiza przypadku.
 • Konsultacje indywidualne.
Wykładowcy: 

foto_233x134_34.jpgmgr Ewa Gabruś-Tłoczyńska –pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. Oligofrenopedagog, tyflopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji.  Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy kierunek Pedagogika, specjalizacja Edukacja i rewalidacja upośledzonych umysłowo.

Podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach między innymi w zakresie:·        

 • Diagnozy pedagogicznej dzieci  z deficytami rozwojowymi w wieku 0-12
 • Diagnozy dziecka z wadą słuchu w wieku 0-3
 • Baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku 5-6
 • Diagnozy różnicowej Zespołu Aspergera
 • Konstruowania i ewaluacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Wczesnej interwencji i pomocy dzieciom niepełnosprawnym
 • Terapii dysgrafii
 • Terapii behawioralnej dzieci autystycznych
 • Zachowań trudnych u osób z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborn
 • Programu Aktywności M.Ch. Knill
 • Metody Dobrego Startu
 •  Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnozy Rozwoju - pierwszy, drugi i trzeci rok życia dziecka
 • Podstaw ortoptyki
 • Rehabilitacji wzroku słabowidzących

Dodatkowo jest kuratorem społecznym.  Uczestniczy w licznych konferencjach szkoleniowych oraz forach edukacyjnych. Za swoją pracę zawodową została wielokrotnie wyróżniona m.in. Nagrodą Prezydenta Miasta Bydgoszczy.Aktualnie student WSP im J. Korczaka w Warszawie, Studia Podyplomowe z zakresu  Sensomotoryczn

dr  n. med. Milena Świtońska -  ukończyła  Akademię Medyczną w Bydgoszczy Wydział Lekarski, specjalista neurolog, neurosonolog.  Aktualnie pracuję w Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu, Oddział Neurologii  Szpitala Uniwersyteckiego nr 2  w Bydgoszczy.  Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy z zakresu neurologii. W roku  2011 w czasopiśmie „Czynniki Ryzyka” ukazała się praca
„Rola potencjału prokoagulacyjnego mikrocząsteczek komórkowych w udarze niedokrwiennym mózgu”, oraz w tym samym roku w czasopiśmie „Clin. Appl. Thromb. Hemost ukazała się publikacja “Assessing circulating factor VIIa-antithrombin complexes in acute ischemic stroke: : a pilot study”. W 2015 r.,  przy współpracy:  Artur Słomka, Władysław Sinkiewicz, Ewa Żekanowska, w czasopiśmie “Eur. J. Neurol” ukazała się publikacja “Tissue-factor-bearing microparticles (MPs-TF) in patients with acute ischaemic stroke : the influence of stroke treatment on MPs-TF generation” . W  tym samym roku przy współpracy: Artur Słomka, Ewa Żekanowska ukazała się praca “The impact of treatment for acute ischemic stroke on hepcidin levels” w czasopiśmie “Postępy Biol. Kom”.

mgr Joanna Jankowska – pedagog specjalny technik fizjoterapii.  Absolwentka Wyższej  Szkoły Pedagogicznej  w Bydgoszczy . Posiadam  licencjat  z zakresu  Edukacja i rewalidacja upośledzonych umysłowo. Ukończyłam  Kurs Integracji Sensorycznej I° - „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” oraz Integracji Sensorycznej II° „Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej”.  Pracuję  w Zespół Szkół nr 31 w Bydgoszczy oraz w Centrum Terapii Integros.

mgr Agnieszka Kołcon -  magister pedagogiki, licencjat w zakresie fotografii.  Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, Wyższe Studia Fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Pedagogiczny w Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej oraz Studia Podyplomowe w zakresie Wczesnego wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem z elementami integracji sensorycznej. Aktualnie pracuje jako nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych w Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie. Za osiągnięcia na polu zawodowym otrzymała Nagrodę Dyrektora Szkoły oraz Nagrodę Wójta Gminy Białe Błota. Wielokrotnie brała udział w wystawach zbiorowych w BWA w Pile oraz wystawach indywidualnych. Jej podopieczni odnoszą liczne sukcesy w konkursach wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. W swojej pracy łączy pasje, zainteresowania i chęć zaszczepienia w młodych ludziach bakcyla sztuki….bo sztuka łączy pokolenia i leczy dusze…

mgr Ewa Kajko - tyflopedegog, oligofrenopedagog, perypatolog, rehabilitant podstawowy niewidomych, specjalista z zakresu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Aktualne miejsce pracy: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ul. Krasińskiego 10 85-733 Bydgoszcz jako nauczyciel. Ukończyłam liczne kursy kwalifikacyjne, szkolenia, mi.in.:

 • metoda V. Sherborne
 • terapia zabawy Klanza
 • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,
 • zarządzanie oświatą
 • bezpieczeństwo w szkole
 • integracja sensoryczna I stopień
 • metoda M.Ch.Knill
 • terapia behawioralna
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem
 • terapia ręki
 • Masaż Shantala
 • Sensoplastyka

W 2012 roku otrzymała Odznakę Przyjaciela Dziecka  a w 2014r., Medal KEN.

mgr Anna Nowacka-Opłat – wykształcenie wyższe, pedagogiczne, ukończyła Uniwersytet  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  Pedagog, terapeuta SI, Provider Johansena.  Na co dzień pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. Od kilku lat prowadzi Prywatne Centrum Pracy z Rodziną.   Ukończyła  Studia Podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja” na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi.  Uczestniczyła w licznych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych oraz konferencjach, mi.in.:

 •  Diagnoza i terapia IS
 • Sensomotoryczna terapia widzenia
 • Terapia ręki i wspomaganie funkcji pisania
 •  Kurs na Providera Johansen IAS (trening słuchowy)
 •  Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy
 •  Makaton – program rozwoju komunikacji
 • Metoda Warnkego – kurs podstawowy
 •  Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem
 •  Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 •  Dziecięcy masaż Shantala
 •  Terapia taktylna
 •  Terapia tańcem – choreoterapia

 

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza zgłoszeniowego. W momencie zwolnienia się miejsca na danym kierunku niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy. Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl . W treści e-maila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci w WSB w Bydgoszczy

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

zapisz-sie-onlin.pngZapisując się do 16 października zyskujesz 550 zł:

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

15 RAT3 RATY1 RATA
330 zł310 zł1616 zł1516 zł4800 zł4500 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że w dniach 27.12.17 -01.01.18 Biuro Rekrutacji będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!

  • ul. Fordońska 74, p.17, Bydgoszcz 85-719
  • Bydgoszcz
  • PON - ŚRO:
  • CZW:
  • PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 16:00
  • 08:00 - 15:00
  • tel. 52 58 29 100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021