Polityka naukowa

Polityka naukowa Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu jest kreowana organizacyjnie przez organ kolegialny (Senat) oraz władze dziekańsko-rektorskie. Imiennie znajduje się ona w gestii Rektora, prof. zw. dr hab. Marka Jacka Stankiewicza. W ramach struktury senackiej funkcjonuje wyodrębniona Komisja Senacka ds. Badań Naukowych w składzie:

 • dr hab. Jolanta Ciak, prof. WSB w Toruniu – przewodniczący Komisji
 • prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski,
 • dr hab. Bohdan Godziszewski, prof. WSB w Toruniu,
 • dr hab. Lech Nieżurawski, prof. WSB w Toruniu,
 • dr hab. Wojciech Popławski, prof. WSB w Toruniu,
 • dr Marcin Błażejowski,
 • dr Paweł Kufel,
 • mgr Lucyna Tkaczyk

W celu bieżącej koordynacji działalności naukowo-badawczej Uczelni powołano Instytut Rozwoju Badań Naukowych. IRBN stanowi ogólnouczelnianą komórkę organizacyjną, do zadań której należy:

 • inicjowanie działań służących rozwojowi działalności naukowej i naukowo-badawczej Uczelni i jej pracowników;
 • organizacja konferencji i seminariów naukowych; aktywizacja, koordynowanie, inicjowanie i wspieranie studenckiej działalności naukowej;
 • koordynacja uczestnictwa pracowników naukowo-dydaktycznych w konferencjach zewnętrznych;
 • gromadzenie, porządkowanie i udostępnianie informacji nt. konferencji naukowych;
 • inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie zespołowych badań naukowych;
 • koordynacja działalności publikacyjnej Uczelni;
 • wydawanie opinii i ekspertyz naukowych oraz prowadzenie badań rynkowych na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

W programie działań Instytutu Rozwoju Badań Naukowych znajduje się również oferta komercyjna. Obejmuje ona:

 • badania rynkowe i marketingowe dla przedsiębiorstw, analizę rynku, konkurencji, produktów, działań marketingowych, udziału w rynku, pozycji konkurencyjnej
 • analizę powiązań strategicznych między przedsiębiorstwami (determinanty, czynniki sukcesu, dobór partnera, transfer wiedzy )
 • doradztwo ubezpieczeniowe, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań;
 • ekonometryczną analizę i prognozowanie procesów sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem cykliczności modelowanych procesów;
 • optymalizację procesów zamówień na podstawie prognoz sprzedaży;
 • statystyczną analizę efektywności promocji;
 • ekspertyzy prawne, analizę przepisów prawnych, wykładnię prawa (prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, administracyjne, finansowe, ustrojowe, konstytucyjne);
 • doradztwo podatkowe, optymalizację opodatkowania;
 • opinie i ekspertyzy z zakresu stosowania oraz wykorzystania krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych w rachunkowości.

Aktualnie głównym celem działalności Uczelni dotyczącym obszaru badań naukowych jest zwiększenie liczby indywidualnych i zespołowych aplikacji pracowników naukowych WSB w Toruniu w konkursach na projekty badawcze oraz w konkursach na stypendia.

Prowadzeniu działalności naukowo-badawczej oraz udostępnianiu jej rezultatów służą Pełnomocnicy Rektora ds. Publikacji i Konferencji dr Marcin Błażejowski i dr Paweł Kufel. Do ich zadań należy:

 • organizacja konferencji i seminariów naukowych;
 • koordynacja uczestnictwa pracowników naukowo-dydaktycznych w konferencjach zewnętrznych;
 • koordynacja działalności publikacyjnej Uczelni (pokonferencyjnej, grantowej, efektów indywidualnych i zespołowych prac badawczych);
 • gromadzenie, porządkowanie i udostępnianie informacji nt. konferencji naukowych, krajowych i zagranicznych zgodnych z profilem Uczelni, a także innych możliwości służących rozwojowi naukowemu pracowników naukowo-dydaktycznych;
 • gromadzenie informacji o uczelnianej kadrze naukowo-dydaktycznej i jej dorobku naukowym oraz wdrożenie kategoryzacji naukowej wydziału;
 • zbieranie i rejestrowanie informacji o aktywności naukowej pracowników Uczelni;
 • przygotowywanie raportów nt. działalności naukowej Uczelni na rzecz władz Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych, np. prasa, MNiSW, GUS;
 • przygotowywanie danych do uczelnianych rankingów naukowych oraz współudział w ich tworzeniu;
 • pozyskiwanie i upowszechnianie informacji pomocnych w pracy naukowej (informacje o konferencjach, stypendiach, grantach, nagrodach itp.);
 • animowanie wymiany myśli naukowej oraz popularno-naukowej poprzez współudział w organizacji seminariów;
 • opiniowanie wniosków o sfinansowanie przez Uczelnię działań związanych z działalnością badawczą pracowników Uczelni, takich jak: wyjazdy na konferencje, projekty badawcze, przewody doktorskie i habilitacyjne.

Współpracę międzynarodową wspiera Dział Współpracy z Zagranicą, który zajmuje się kontaktami i wymianą międzynarodową pracowników i studentów. Do jego podstawowych zadań należy:

 • planowanie i organizacja wyjazdów zagranicznych pracowników i studentów;
 • obsługa ofert nadesłanych do Uczelni związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów;
 • organizacja działań związanych z pobytem pracowników zagranicznych placówek naukowych na terenie Uczelni;
 • inspirowanie współpracy z innymi jednostkami w kraju i za granicą.

Aktualnie współpracujemy z 29 uczelniami zagranicznymi, a w składzie profesorów etatowych mamy czterech profesorów zwyczajnych z Niemiec i Litwy.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym zadania z zakresu działalności naukowo-badawczej  są również w kompetencjach szeregu innych jednostek organizacyjnych, funkcjonujących  na Wydziale m.in.: Działu Współpracy Zagranicznej, Biura Projektów, Biblioteki.