Zobacz inny kierunek

Kadry i płace w praktyce


WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zimowa
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Kadry i płace w praktyce - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy

Specjaliści w dziedzinie kadr i płac odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu każdej organizacji. Dostosowanie wymogów kadrowo-płacowych, a także poszukiwanie rozwiązań przystających do specyfiki przedsiębiorstw to tylko niektóre zadania, z którymi muszą się zmierzyć. Wiedza w tym obszarze jest zatem niezbędna.

foto233x134_28.jpg„Prawie wszystko, co dotyczy WSB mogę załatwić za pomocą internetu. Bardzo pomocny jest Extranet, – można kontaktować się z każdym wykładowcą przy jego pomocy. Na co dzień prowadzę sprawy kadrowe. W ramach swoich obowiązków zawodowych ewidencjonuję również czas pracy pracowników. Zlecam badania kontrolne oraz kieruję na szkolenia BHP. Zajęcia pomagają mi usystematyzować i poszerzyć wiedzę z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń”. 
                                                                                   Justyna Kinasiewicz 
                                                                                    absolwentka WSB

Cel

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS.

Korzyści:
Przedmiotowe studia przygotują słuchacza do pełnienia samodzielnych funkcji kadrowych, płacowych, kadrowo-płacowych. Będą przydatne także osobom pracującym w innych działach,  wykorzystującym w swojej pracy podstawową wiedzę z tego zakresu.

Uczestnicy:
Studia przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych specjalistyczną i praktyczną interpretacją przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Partnerzy programu:
arpol.png   images.png logopto.jpg

Program kierunku: 

Program studiów kadry i płace w praktyce w WSB w Bydgoszczy

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10

Program
Prawo pracy (72 godz.):

 • Podstawowe pojęcia i źródła prawa pracy (4 godz.)
 • Akty wewnętrzne sporządzane przez pracodawcę ( regulamin pracy, wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – jak prawidłowo sporządzićregulaminy) (6 godz.)
 • Nawiązanie stosunku pracy(rekrutacja pracownicza, umowa o pracę – źródło nawiązania stosunku pracy, sporządzanie informacji uzupełniającej ), rozwiązanie umowy o pracę (sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę)  wygaśnięcie stosunku pracy, (10 godz.)
 • Obowiązki stron stosunku pracy  (2 godz.)
 • Przedawnienie roszczeń pracowniczych (2 godz.)
 • Procedura rozstrzygania sporów sądowych ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych (2 godz.)
 • Czas pracy – omówienie systemów czasu pracy, okresów rozliczeniowych,pracy w godzinach nadliczbowych , w niedziele i święta, w dzień dodatkowo wolny od pracy, czas pracy pracownika w delegacji (z uwzględnieniem pracowników niepełnosprawnych) (6 godz.)
 • Urlopy pracownicze (6 godz.)
 • Wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (8 godz.)
 • Systemy motywowania pracowników (2 godz.)
 • Odpowiedzialność pracownicza (materialna, porządkowa ) (2 godz.)
 • Umowy sporządzane przez strony stosunku pracy w trakcie jego trwania (2 godz.)
 • Państwowa inspekcja pracy jako organ nadzoru nad warunkami pracy (2 godz.)
 • Odpowiedzialność pracodawcy i innych osób za wykroczenia przeciwko prawom pracownika ( 2 godz.)
 • Pozostałe kwestie kadrowe (dokumentacja  pracownicza akta osobowe pracowników) (2 godz.)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązki pracownika kadr (8 godz.)
 •  Mobbing i dyskryminacja w zatrudnieniu (6 godz.)

Zajęcia z powyższego modułu zapoznają słuchaczy z problematyką uregulowań prawnych związanych z prawem pracy.  Zdobyta wiedza pozwoli Słuchaczom na odpowiednie stosowanie przepisów w praktyce. Słuchacze będę również świadomi zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa pracy.  Wiedza z tego obszaru jest niezbędna dla wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami pracowniczymi.

Cywilnoprawne aspekty prawa pracy (16 godz.):

 • Cywilistyczne aspekty prawa pracy (2 godz.)
 • Podstawowe zasady prawa cywilnego w tym prawa pracy (2 godz.)
 • Osoby fizyczne i prawne. Ich powstanie i organizacja. Ułomne osoby prawne (2 godz.)
 • Czynności prawne, wady oświadczenia woli (4 godz.)
 • Terminy (2 godz.)
 • Zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych (4 godz.)

Słuchacze zdobywają wiedzę w obszarze cywilnoprawnych aspektów prawa pracy. Obszar tej wiedzy jest niezbędny do prawidłowej interpretacji i stosowania przepisów kodeksu pracy.  Słuchacze poznają podstawowe różnice pomiędzy umową o pracę i umowami cywilnoprawnymi, zdobędą również informację w zakresie skutecznego doręczania wypowiedzeń i innych zagadnień powiązanych z prawem pracy.

Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (2h)

 • Sytuacje w których pracodawca może ponosić odpowiedzialność karną za naruszenie praw pracowniczych (1 godz.)
 • Omówienie przepisów art. 218-221 kodeksu karnego (1 godz.)

Ubezpieczenia społeczne i świadczenia z nich wynikające – obowiązki pracodawcy względem ZUS-u (20 godz.):

 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  (6 godz.)
 •  Inne należności pobierane przez ZUS  (2 godz.)
 • Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego  (8 godz.)
 • Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych  (2 godz.)
 • Kontrola pracodawcy  przez  ZUS– obowiązki i prawa pracodawcy (2 godz.)

Znajomość zagadnień z tego obszaru jest niezbędna do pracy w kadrach oraz w innych działach przedsiębiorstw. Słuchacze zdobędą wiedzę o podstawowych instytucjach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Dowiedzą się również w  jaki sposób  należy postępować aby uniknąć podstawowych błędów.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki pracodawcy wobec urzędu skarbowego ( 6 godz.):

 • Omówienie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (2 godz.)
 • Podstawy opodatkowania wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pracowniczych (4 godz.)

Słuchacze zapoznają się z problematyką podatku dochodowego od osób fizycznych, zagadnień związanych z opodatkowywaniem wynagrodzenia pracowników i innych  świadczeń pracowniczych. Znajomość podstawowych przepisów związanych z podatkiem od osób fizycznych jest niezbędna do pracy w każdej organizacji.

Płace – zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia pracownika oraz innych świadczeń (np. podróże służbowe) (18 godz.):

 • Zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za pracę (4 godz.)
 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia urlopowego oraz wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (2 godz.)
 • Ustalanie wysokości innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy  (2 godz.)
 • Rozliczanie podróży służbowych (2 godz.)
 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego (4 godz.)
 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę (4 godz.)

Słuchacze przygotują się do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.  Dzięki warsztatom wzrośnie świadomość zależności między składnikami płac  a różnego typu świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy oraz działań zachodzących w systemach kadrowo-płacowych.

Narzędzia informatyczno-kadrowe wspomagające pracę kadrowo-płacową (16 godz.)

 1. Obliczanie wynagrodzenia od brutto do netto + wynagrodzenie za część miesiąca
 2. Zasady naliczania normalnego wynagrodzenia oraz dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
 3. Podstawa wymiaru urlopu i ekwiwalentu za urlop
 4. Podstawa wymiaru zasiłku
 5. Akord - zasady ustalania i wyliczania
 6. Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
 7. Złożone zadania z wynagrodzeń (wynagrodzenia i zasiłki chorobowe, różne składniki wynagrodzeń, potrącenia fakultatywne i obligatoryjne, itd.)

Słuchacze zapoznają się z zasadami funkcjonowania programów użytkowych wykorzystywanych w działach kadr i płac ( Płatnik  oraz Restet2 ).
Znajomość programu Płatnik jest niezbędna, gdyż płatnicy zgłaszający powyżej 5 osób ubezpieczonych są zobowiązani do dwustronnej wymiany dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych z ZUS za pośrednictwem tego programu.  Z kolei poprawnie wdrożony i ustawiony program kadrowo-płacowy ułatwia pracę oraz zniweluje ryzyko popełnienia błędu w rozliczeniach.

Zasady przetwarzania danych osobowych (6h)

 • Regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych (2 godz)
 • Zasady przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy (4 godz)

Słuchacze zapoznają się z problematyką bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem oraz w procesie rekrutacji kandydatów do pracy. Znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych stanowi elementarną wiedzę wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami pracowniczymi.

Młodzi, dojrzali i starsi pracownicy w organizacji Jak skutecznie zarządzać wiekiem pracowników w miejscu pracy i czerpać z tego korzyści biznesowe? (4h)

 • Zarządzanie różnorodnością pokoleniową i powody jej stosowania (1 godz.)
 • Postrzeganie młodych i starszych pracowników w organizacji – fakty i mity(1godz.)
 • Identyfikacja głównych problemów związanych z różnicą wieku pomiędzy pracownikami i narzędzia służące ich rozwiązaniu (1godz.)
 • Przykłady dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem i identyfikacja korzyści biznesowych ze stosowania zarządzania wiekiem (1godz.)

W przedsiębiorstwach funkcjonują przeważnie zespoły zróżnicowane wiekowo.  W trakcie zajęć słuchacze nauczą się jak przełamywać  w miejscu pracy stereotypy związane z wiekiem pracowników i za pomocą jakich narzędzi rozwiązywać problemy powstające w organizacji w związku z różnicą pokoleniową. Przedstawione w trakcie zajęć przykłady dobrych praktyk  oraz wykonane ćwiczenia ułatwią słuchaczom tworzenie sprawnie działających zespołów zróżnicowanych wiekowo w ich miejscach pracy.

Praca indywidualna – projekt (10 godz.)

 • Przygotowanie pracy projektowej z zagadnień Prawo pracy.

Forma zaliczenia:

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Rozwiązanie  zadania typu case study
Wykładowcy: 

Kadra dydaktyczna to przede wszystkim praktycy, pracownicy: instytucji nadzoru nad warunkami pracy, sędziowie, radcy prawni, dyrektorzy finansowi, menedżerowie i specjaliści działów kadr i płac, doradcy z zakresu kadr i wynagrodzeń. Zajęcia prowadzone będą przez osoby z wieloletnim stażem i  doświadczeniem zawodowym, od wielu lat zajmujący się tematyką wykładanych przedmiotów.

Aneta Sadowskaaneta_sadowska_0.jpg
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Gdańsku.  W latach 1996-1998 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, składając egzamin w 1999 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Wpisana na listę Radców Prawnych w 2006 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań spornych związanych z prowadzoną przez klientów działalnością gospodarczą. Od 15 lat interesuje i zajmuje się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych.
Były pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie od wielu lat zatrudniona w organie kontroli i nadzoru nad warunkami pracy (Państwowa Inspekcja Pracy). Posiada szerokie doświadczenie w tematyce prawa pracy zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. Uczestniczyła bezpośrednio w zwolnieniach grupowych oraz indywidualnych w obsługiwanych przedsiębiorstwach, przygotowując niezbędne dokumenty, udzielając konsultacji prawnych przedsiębiorcom.  Prowadziła i prowadzi obsługę prawną mniejszych i dużych organizacji (zatrudnienie ponad 1000 pracowników), w tym spółek z kapitałem zagranicznym .

Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne min.:

 • od 2002 roku prowadząca szkolenia z prawa pracy organizowanych dla pracowników i pracodawców (kadry zarządzającej) w ramach szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy organizowanych przez spółki zajmujące się pracowniczymi szkoleniami bhp
 • od 2004 roku wykładowca prawa pracy w szkołach wyższych na studiach I i II stopnia
 • od 2007 roku wykładowca prawa pracy na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej z siedzibą w Toruniu
 • od 2010/2011 roku wykładowca Akademii Liderów Samorządowych oraz II Konferencji” Kadry w Biznesie” w zakresie prawa pracy i zatrudniania pracowników samorządowych
 • w 2010/2011 roku wykładowca z zakresu prawa pracy w konferencjach współfinansowanych przez UE, np. projekt „Wsparcie kujawsko – pomorskich funduszy pożyczkowych i poręczeniowych poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych ich pracowników i pracownic”, projekt realizowany przez Fundację „Nie Tylko Matka Polka z siedzibą w Toruniu -pt„Bądź świadoma swoich praw"
 • od 2012 roku opiekun i wykładowca Studiów Podyplomowych o specjalności „Kadry i Płace w Praktyce” prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu
 • od 2012 roku wykładowca na Studiach Podyplomowych Master of Business Administration ( MBA) w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

mgr Małgorzata Grajewska 
Absolwentka UMK w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,  specjalizacja: zarządzanie zasobami pracy. Przez wiele lat prowadziła działy personalne wielu firm zdobywając doświadczenia w  tematyce spraw pracowniczych. Obecnie właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej z zakresu kadr i płac oraz prawa pracy. Od 6 lat prowadzi szkolenia z powyższego zakresu.

dr Monika Maksim
Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki zatrudnienia, zarządzania kapitałem ludzkim, funkcjonowania rynku pracy i polityki rynku pracy. Ekspert w projektach krajowych realizowanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które dotyczyły metodologii badania efektywności polityki rynku pracy i profilowania bezrobotnych. Pracowała również jako konsultant merytoryczny w zakresie zarządzania wiekiem i aktywizacji osób starszych w projektach lokalnych współfinansowanych ze środków EFS. Prowadzi szkolenia, seminaria oraz wykłady zawodowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania wiekiem oraz rynku pracy dla pracowników instytucji publicznych, w tym szczególnie jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych służb zatrudnienia.

mgr Kinga Hoffmann
Praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Od wielu lat związana z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, posiada wieloletnie doświadczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

SSR Stanisław Sadowski
Wykładowca WSB, przewodniczący X Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Toruniu.

 

Ceny w tabeli przedstawiają kwoty po odjęciu wszystkich promocji i zniżek. Cena katalogowa studiów jest ujęta w systemie płatności w 10 ratach.

10 RAT2 RATY1 RATA
455 zł2225 zł4400 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

  • ul. Fordońska 74, Gmach główny, pokój nr 017, parter
  • 85-719 Bydgoszcz
  • PON:
  • ŚRO:
  • CZW:
  • 08:00 - 16:00
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 17:00
  • tel. (52) 58 29 100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021