Zobacz inny kierunek

Kadry i płace w praktyce


WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza zgłoszeniowego. W momencie zwolnienia się miejsca na danym kierunku niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy. Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl . W treści e-maila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe.

Kadry i płace w praktyce - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy

Specjaliści w dziedzinie kadr i płac odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu każdej organizacji. Dostosowanie wymogów kadrowo-płacowych, a także poszukiwanie rozwiązań przystających do specyfiki przedsiębiorstw to tylko niektóre zadania, z którymi muszą się zmierzyć. Wiedza w tym obszarze jest zatem niezbędna.

foto233x134_28.jpg„Prawie wszystko, co dotyczy WSB mogę załatwić za pomocą internetu. Bardzo pomocny jest Extranet, – można kontaktować się z każdym wykładowcą przy jego pomocy. Na co dzień prowadzę sprawy kadrowe. W ramach swoich obowiązków zawodowych ewidencjonuję również czas pracy pracowników. Zlecam badania kontrolne oraz kieruję na szkolenia BHP. Zajęcia pomagają mi usystematyzować i poszerzyć wiedzę z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń”. 
                                                                                   Justyna Kinasiewicz 
                                                                                    absolwentka WSB

Cel:
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy w tym zasad obliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, systemów czasu pracy, uprawnień rodzicielskich oraz urlopów pracowniczych, zapewnienia bezpiecznych warunków pracy możliwych roszczeń pracowniczych i innych zagadnień niezbędnych do wykonywania pracy kadrowo – płacowej. Słuchacze poznają takie programy jak PŁATNIK i system kadrowo-płacowy R2Płatnik.

Korzyści:
Przedmiotowe studia przygotują słuchacza do pełnienia samodzielnych funkcji kadrowych, płacowych, kadrowo-płacowych. Będą przydatne także osobom pracującym w innych obszarach,  dla których wiedza z tego  zakresu jest wymagana aby należycie wykonywać swoje obowiązki albo  nadzorować podległych pracowników.

Uczestnicy:
Studia przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych specjalistyczną i praktyczną interpretacją przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Adresowane są nie tylko do pracowników kadr i płac, ale również do wszystkich osób zainteresowanych tą materią, oraz do osób, które zamierzają pogłębiać swoją wiedzę w tym obszarze w aspekcie

Partnerzy programu:
zus.pngimages.pngarpol.png   logopto.jpg

Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych Kadry i płace w WSB w Toruniu

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2

             
Prawo pracy (72 godz.):

 • Podstawowe pojęcia i źródła prawa pracy (4 h.)
 • Akty wewnętrzne sporządzane przez pracodawcę ( regulamin pracy, wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – jak prawidłowo sporządzić regulaminy) (4 h.)
 • Mobbing i dyskryminacja – (2h)
 • Nawiązanie stosunku pracy (, umowa o pracę – źródło nawiązania stosunku pracy, sporządzanie informacji uzupełniającej ), rozwiązanie umowy o pracę (sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę, sporządzanie świadectw pracy)  wygaśnięcie stosunku pracy, (10 h.)
 • Obowiązki stron stosunku pracy  (2 h)
 • Czas pracy – omówienie systemów czasu pracy, okresów rozliczeniowych, pracy w godzinach nadliczbowych , w niedziele i święta, w dzień dodatkowo wolny od pracy, czas pracy pracownika w delegacji (z uwzględnieniem pracowników niepełnosprawnych)(6 h.)
 • Odpowiedzialność pracownicza (materialna, porządkowa ) (2 h.)
 • Umowy sporządzane przez strony stosunku pracy w trakcie jego trwania  (2 h.)
  Łącznie: 32 h
 • Urlopy pracownicze (8 h.)
 • Wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy  - potrącenia (8 h)
 • Systemy wynagradzania  pracowników (2 h)
 • Odpowiedzialność pracodawcy i innych osób za wykroczenia przeciwko prawom pracownika ( 2 h)
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 2h
  Łącznie: 22 h
 • Urlopy rodzicielskie  (4 h.) 
  Łącznie: 4 h
 • Zatrudnianie cudzoziemców – 4h
 • Agencje pracy tymczasowej  (4h)
  Łącznie:  8 h
 • Przedawnienie roszczeń pracowniczych (1 h.) 
 • Procedura rozstrzygania sporów sądowych ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych (1 h.)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązki pracownika kadr (4 h.)

Zajęcia z powyższego modułu zapoznają słuchaczy z problematyką uregulowań prawnych związanych z prawem pracy.  Zdobyta wiedza pozwoli Słuchaczom na odpowiednie stosowanie przepisów w praktyce. Słuchacze będę również świadomi zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa pracy.  Wiedza z tego obszaru jest niezbędna dla wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami pracowniczymi.

Cywilnoprawne aspekty prawa pracy (14 godz.):

 • Podstawowe zasady prawa cywilnego w tym prawa pracy (2 godz.)
 • Osoby fizyczne i prawne. Ich powstanie i organizacja. Ułomne osoby prawne (2 godz.)
 • Czynności prawne, wady oświadczenia woli (4 godz.)
 • Terminy (2 godz.)
 • Zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych (4 godz.)

Słuchacze zdobywają wiedzę w obszarze cywilnoprawnych aspektów prawa pracy. Obszar tej wiedzy jest niezbędny do prawidłowej interpretacji i stosowania przepisów kodeksu pracy.  Słuchacze poznają podstawowe różnice pomiędzy umową o pracę i umowami cywilnoprawnymi, zdobędą również informację w zakresie skutecznego doręczania wypowiedzeń i innych zagadnień powiązanych z prawem pracy.

Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (2h)

 • Sytuacje w których pracodawca może ponosić odpowiedzialność karną za naruszenie praw pracowniczych (1h)
 • Omówienie przepisów art. 218-221 kodeksu karnego  (1h)

Ubezpieczenia społeczne - obowiązki pracodawcy wobec ZUS - (22 godz.):

 • Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych  (8 h)
 • Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych (2 h)
 • Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego – rodzaje, uprawnienia, wysokość, wypłata (6 h),
 • Kontrola ZUS u pracodawcy – przedmiot, zakres i przebieg (1 h) .
 • Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim – zasady i tryb (1 h).
 • Obowiązki sprawozdawcze pracodawcy w zakresie ZUS, US, GUS (2h)

Znajomość zagadnień z tego obszaru jest niezbędna do pracy w kadrach oraz w innych działach przedsiębiorstw. Słuchacze zdobędą wiedzę o podstawowych instytucjach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Dowiedzą się również w  jaki sposób  należy postępować aby uniknąć podstawowych błędów.

Obowiązki pracodawcy wobec Urzędu Skarbowego (4 h)

 • Podstawy opodatkowania wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pracowniczych (4 godz.)

Słuchacze zapoznają się z problematyką podatku dochodowego od osób fizycznych, zagadnień związanych z opodatkowywaniem wynagrodzenia pracowników i innych  świadczeń pracowniczych. Znajomość podstawowych przepisów związanych z podatkiem od osób fizycznych jest niezbędna do pracy w każdej organizacji.

Obowiązki pracodawcy  wobec  PFRON (2h)

 • Obowiązki pracodawcy wobec PEFRON  w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych

Płace – zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia pracownika oraz innych świadczeń) (16 godz.):

 • Zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń
 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia urlopowego oraz wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego

Słuchacze przygotują się do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.  Dzięki warsztatom wzrośnie świadomość zależności między składnikami płac  a różnego typu świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy oraz działań zachodzących w systemach kadrowo-płacowych.

Narzędzia informatyczno-kadrowe wspomagające pracę kadrowo-płacową (16 godz.)

 • ABC programu Płatnik
 • Zasady  wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Podstawa wymiaru urlopu i ekwiwalentu za urlop
 • Podstawa wymiaru zasiłku
 • Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków
 • Zadania  z wynagrodzeń (wynagrodzenia i zasiłki chorobowe, różne składniki wynagrodzeń, potrącenia fakultatywne i obligatoryjne, itd.)

Słuchacze zapoznają się z zasadami funkcjonowania programów użytkowych wykorzystywanych w działach kadr i płac ( Płatnik  oraz Restet2  )
Znajomość programu Płatnik jest niezbędna, gdyż płatnicy zgłaszający powyżej 5 osób ubezpieczonych są zobowiązani do dwustronnej wymiany dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych z ZUS za pośrednictwem tego programu.  Z kolei poprawnie wdrożony i ustawiony program kadrowo-płacowy ułatwia pracę oraz zniweluje ryzyko popełnienia błędu w rozliczeniach.

Zasady przetwarzania danych osobowych (4h)

 • Zasady przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy (4)

Słuchacze zapoznają się z problematyką bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem oraz w procesie rekrutacji kandydatów do pracy. Znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych stanowi elementarną wiedzę wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami pracowniczymi.

Młodzi, dojrzali i starsi pracownicy w organizacji Jak skutecznie zarządzać wiekiem pracowników w miejscu pracy i czerpać z tego korzyści biznesowe? (4h)

 • Zarządzanie różnorodnością pokoleniową i powody jej stosowania (1h)
 • Postrzeganie młodych i starszych pracowników w organizacji – fakty i mity(1h)
 • Identyfikacja głównych problemów związanych z różnicą wieku pomiędzy pracownikami i narzędzia służące ich rozwiązaniu (1h)
 • Przykłady dobrych praktyk w zakresie zarządzania wiekiem i identyfikacja korzyści biznesowych ze stosowania zarządzania wiekiem (1h)

W przedsiębiorstwach funkcjonują przeważnie zespoły zróżnicowane wiekowo.  W trakcie zajęć słuchacze nauczą się jak przełamywać  w miejscu pracy stereotypy związane z wiekiem pracowników i za pomocą jakich narzędzi rozwiązywać problemy powstające w organizacji w związku z różnicą pokoleniową. Przedstawione w trakcie zajęć przykłady dobrych praktyk  oraz wykonane ćwiczenia ułatwią słuchaczom tworzenie sprawnie działających zespołów zróżnicowanych wiekowo w ich miejscach pracy.

Motywacja i satysfakcja pracowników (4h)

 • Motywacja i jej rodzaje – omówienie
 • Czynniki higieny i motywatory w kontekście zarządzania wiekiem 
  - ochrona i promocja zdrowia
  - dobre praktyki rozwój i szkolenia - dobre praktyki
 • Prawa motywowania według Denny'ego - oddziaływania destrukcyjne i wspierające a poziom motywacji
 • Motywowanie poprzez postawę i styl menedżera

Nabycie umiejętności motywowania pracowników z uwzględnieniem ich różnic indywidualnych, w tym przede wszystkim wieku

Praca indywidualna – projekt (10godz.)

 •  Przygotowanie pracy projektowej z zagadnień prawa pracy.

FORMA ZALICZENIA

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Rozwiązanie  zadania typu case study
Wykładowcy: 

Kadra dydaktyczna to przede wszystkim praktycy, pracownicy: instytucji nadzoru nad warunkami pracy, sędziowie, radcy prawni, dyrektorzy finansowi, menedżerowie i specjaliści działów kadr i płac, doradcy z zakresu kadr i wynagrodzeń. Zajęcia prowadzone będą przez osoby z wieloletnim stażem i  doświadczeniem zawodowym, od wielu lat zajmujący się tematyką wykładanych przedmiotów.

Aneta Sadowskaaneta_sadowska_0.jpg
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Gdańsku.  W latach 1996-1998 odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, składając egzamin w 1999 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Wpisana na listę Radców Prawnych w 2006 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań spornych związanych z prowadzoną przez klientów działalnością gospodarczą. Od 15 lat interesuje i zajmuje się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych.
Były pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie od wielu lat zatrudniona w organie kontroli i nadzoru nad warunkami pracy (Państwowa Inspekcja Pracy). Posiada szerokie doświadczenie w tematyce prawa pracy zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. Uczestniczyła bezpośrednio w zwolnieniach grupowych oraz indywidualnych w obsługiwanych przedsiębiorstwach, przygotowując niezbędne dokumenty, udzielając konsultacji prawnych przedsiębiorcom.  Prowadziła i prowadzi obsługę prawną mniejszych i dużych organizacji (zatrudnienie ponad 1000 pracowników), w tym spółek z kapitałem zagranicznym .

Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne min.:

 • od 2002 roku prowadząca szkolenia z prawa pracy organizowanych dla pracowników i pracodawców (kadry zarządzającej) w ramach szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy organizowanych przez spółki zajmujące się pracowniczymi szkoleniami bhp
 • od 2004 roku wykładowca prawa pracy w szkołach wyższych na studiach I i II stopnia
 • od 2007 roku wykładowca prawa pracy na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej z siedzibą w Toruniu
 • od 2010/2011 roku wykładowca Akademii Liderów Samorządowych oraz II Konferencji” Kadry w Biznesie” w zakresie prawa pracy i zatrudniania pracowników samorządowych
 • w 2010/2011 roku wykładowca z zakresu prawa pracy w konferencjach współfinansowanych przez UE, np. projekt „Wsparcie kujawsko – pomorskich funduszy pożyczkowych i poręczeniowych poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych ich pracowników i pracownic”, projekt realizowany przez Fundację „Nie Tylko Matka Polka z siedzibą w Toruniu -pt„Bądź świadoma swoich praw"
 • od 2012 roku opiekun i wykładowca Studiów Podyplomowych o specjalności „Kadry i Płace w Praktyce” prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu
 • od 2012 roku wykładowca na Studiach Podyplomowych Master of Business Administration ( MBA) w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

mgr Małgorzata Grajewska 
Absolwentka UMK w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,  specjalizacja: zarządzanie zasobami pracy. Przez wiele lat prowadziła działy personalne wielu firm zdobywając doświadczenia w  tematyce spraw pracowniczych. Obecnie właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej z zakresu kadr i płac oraz prawa pracy. Od 6 lat prowadzi szkolenia z powyższego zakresu.

dr Monika Maksim
Jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki zatrudnienia, zarządzania kapitałem ludzkim, funkcjonowania rynku pracy i polityki rynku pracy. Ekspert w projektach krajowych realizowanych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które dotyczyły metodologii badania efektywności polityki rynku pracy i profilowania bezrobotnych. Pracowała również jako konsultant merytoryczny w zakresie zarządzania wiekiem i aktywizacji osób starszych w projektach lokalnych współfinansowanych ze środków EFS. Prowadzi szkolenia, seminaria oraz wykłady zawodowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania wiekiem oraz rynku pracy dla pracowników instytucji publicznych, w tym szczególnie jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych służb zatrudnienia.

mgr Kinga Hoffmann
Praktyk w zakresie ochrony danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Od wielu lat związana z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, posiada wieloletnie doświadczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

SSR Stanisław Sadowski
Wykładowca WSB, przewodniczący X Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Toruniu.

 

Rekrutacja zakończona! Prosimy o pozostawienie kontaktu za pomocą formularza zgłoszeniowego. W momencie zwolnienia się miejsca na danym kierunku niezwłocznie się z Państwem skontaktujemy. Wpis na listę rezerwową możliwy również drogą emailową - rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl . W treści e-maila podając: imię, nazwisko, kierunek i dane kontaktowe.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Kadry i płace w praktyce w WSB w Bydgoszczy

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 30 listopada zyskujesz 250 zł:

 • 250 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
485 zł2375 zł4700 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że w dniach 27.12.17 -01.01.18 Biuro Rekrutacji będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!

  • ul. Fordońska 74, p.17, Bydgoszcz 85-719
  • Bydgoszcz
  • PON - ŚRO:
  • CZW:
  • PIĄ:
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 16:00
  • 08:00 - 15:00
  • tel. 52 58 29 100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021